Identiteit en diversiteit in Nederlandse taal en cultuur

In de minor Identiteit en diversiteit in Nederlandse taal en cultuur leer je hoe eenheid en diversiteit, met name bij identiteitsvorming, vorm krijgen. Wat delen we en waarin verschillen we? Het duiden van actuele maatschappelijke kwesties staat bij deze minor centraal.

Samenvatting

Aantal EC

30 EC

Aantal cursussen

4 verplichte cursussen

Start

Bij voorkeur in blok 3, maar kan in ieder blok

Coördinator

Dr. Kila van der Starre

Cursusoverzicht

Identiteit en diversiteit in Nederlandse taal en cultuur

Code minor

IDE-MINOR-19 

Ingangseisen

Zie Cursusplanner voor specifieke eisen per cursus

Aansluitende masters
Aanmelden

Start blok 1 of 2: tussen 3 juni en 21 juni 2024
Start blok 3 of 4: tussen 4 november en 22 november 2024

Zorg dat je je aanmeldt voor de minor én voor de losse cursussen!

Inhoud

Deze minor gaat over de manieren waarop eenheid en diversiteit in Nederland vorm krijgen, in het bijzonder waar het gaat om identiteitsvorming. Enerzijds spreken we over dé Nederlandse samenleving, hét Algemeen Nederlands en dé Nederlandse literatuur en cultuur. Anderzijds gaat onder die eenheid een enorme diversiteit schuil: de Nederlandse samenleving is immers van oudsher een smeltkroes van talen, literaturen en culturen. Deze meertalige en multiculturele dynamiek onderzoeken we vanuit de vraag: wat hebben deze talen, communicatievormen en culturen in Nederland gemeenschappelijk en waarin verschillen ze?

De meest levendige processen in taal en cultuur worden zichtbaar daar waar eenheid en diversiteit elkaar raken, bijvoorbeeld waar:

  • taalnormen botsen op hoe taal feitelijk gebruik wordt;
  • gespeeld wordt met taal om de eigen identiteit uit te drukken;
  • meertaligheid als een verrijking wordt gezien en niet als probleem;
  • een uniform onderliggend taalvermogen bij verschillende (groepen) sprekers aanleiding geeft tot diverse, maar gelijkwaardige taalsystemen;
  • een bepaald niveau van geletterdheid nodig is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij;
  • verschillen in geletterdheid noodzaken tot meer variatie in communicatie en educatie;
  • Nederlandse literaire werken worden omgevormd tot film;
  • beelden van Nederlanderschap (de tolerante Nederlander, de poldercultuur) historisch gevormd zijn én aan continue verandering onderhevig;
  • literatuur van nieuwkomers op dezelfde boekenplanken ligt als andere Nederlandse literaire werken.

Al dit soort kwesties bekijken we vanuit verschillende perspectieven: van individueel tot collectief, sociolinguïstisch tot psycholinguïstisch en van historisch tot imagologisch. In deze minor staat duiding van actuele maatschappelijke kwesties centraal.

Doel

Je leert de eenheid, identiteit en diversiteit in taal en cultuur in de Nederlandse samenleving waar te nemen, te analyseren en er een beargumenteerde positie over in te nemen.

Studieprogramma

De minor Identiteit en diversiteit in Nederlandse taal en cultuur bestaat uit 4 verplichte cursussen (30 EC). Je start bij voorkeur met de cursus in blok 3, maar je kan in ieder blok beginnen.

 

Aanmelden en inschrijven

Hoe je je aanmeldt, hangt af van of je al student bent aan de Universiteit Utrecht of niet.

Meer weten?

Neem voor vragen of meer informatie over je aanmelding contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.