Klachten, bezwaar en beroep

Klachten

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. Een klacht heeft betrekking op een gedraging tegenover jou.

Informeel

Misschien is het mogelijk om via een informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Je kunt zo proberen om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Ook kun je je klacht voorleggen aan je studieadviseur of de klachtencoördinator van je faculteit of departement om te bespreken wat je het beste zou kunnen doen. 

Formeel

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Let op! Het is niet mogelijk om een klacht in te dienen over een algemene regeling. Klachten en op- of aanmerkingen over het onderwijs vallen dan ook niet onder de officiële klachtenregeling van de universiteit. Maar je wilt deze klachten natuurlijk wel ergens kwijt. Je kunt je in dat geval richten tot het Studiepunt, je studieadviseur of de klachtencoördinator van je faculteit/departement. Zij kunnen jou adviseren over de actie die je zou kunnen ondernemen.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie, geweld , discriminatie of pesten. Het kan gaan om ongewenst naar jou of naar anderen in jouw (werk-)omgeving. Om dit gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit bespreekbaar wordt gemaakt.

Je kunt een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. Wil je een klacht indienen of melding maken over ongewenst gedrag? Dat kan bij de commissie Interpersoonlijke Integriteit. Klik hier om iemand te spreken over ongewenst gedrag.

Beroep en bezwaar

Ben je het niet eens met een aan jou persoonlijk gerichte beslissing van het College van Bestuur (of de Centrale Studentenadministratie of directeur Studenten, Onderwijs & Onderzoek namens het College van Bestuur), van een examencommissie of examinator? Dan kun je binnen zes weken na toezending een beroep of bezwaar indienen (ingeval van een cijfer is dat binnen zes weken na de mutatiedatum zoals vermeld in Osiris).

Informeel

Voordat je besluit een bezwaar of beroep in te dienen, kun je dit natuurlijk ook bespreken met een studieadviseur, studentendecaan of examinator. Houd wel goed de termijn van zes weken in de gaten! Te laat indienen heeft bijna altijd tot gevolg dat je bezwaar of beroep inhoudelijk niet kan worden beoordeeld.

Formeel

  • Gaat het om een beslissing van een examencommissie of examinator (bijv. een cijfer) of betreft het de toelating tot een masteropleiding of het bindend studieadvies, dan kun je een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens.
  • Bij andere beslissingen, bijvoorbeeld over je inschrijving of het niet toekennen van financiële ondersteuning, dan kun je bezwaar indienen bij het College van Bestuur.

Meer informatie en procedure

Voordat je besluit een bezwaar of beroep in te dienen kun je met je studieadviseur of studentendecaan bespreken of het zinvol is om een formele procedure te starten. Houd wel de termijn in de gaten waarbinnen je bezwaar of beroep moet zijn ingediend. Deze termijn is 6 weken. Voor algemene informatie over het indienen van een bezwaar of beroep kun je ook terecht bij Studentenservice.

De procedure: hoe dien je een klacht/bezwaar/beroep in?