Als je door overmacht studievertraging hebt opgelopen, kan de Universiteit Utrecht in sommige gevallen helpen door deze studievertraging financieel te compenseren via afstudeersteun.

Coronavirus

De minister van OCW staat de universiteiten echter niet toe om afstudeersteun aan studenten uit te keren als zij door de COVID-19 maatregelen geen onderwijs hebben kunnen volgen (laboratorium of stageplaats of ziekenhuis was gesloten) of geen (alternatief) onderwijs kregen aangeboden.

Wel heeft de overheid zelf een financiële voorziening getroffen die voor wat betreft de universiteiten uitsluitend geldt voor masterstudenten. Bekijk het overzicht van alle voorzieningen en regelingen.

Wat wordt beschouwd als overmacht?

 • Ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen)
 • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder)
 • Functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, diabetes, ziekte van Crohn)
 • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
 • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​. De minister heeft bepaald dat studievertraging ten gevolge van de COVID-19 maatregelen niet beschouwd mag worden als Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding.
 • Andere vormen van overmacht, bijvoorbeeld studievertraging omdat je kamer is uitgebrand. De minister heeft bepaald dat studievertraging ten gevolge van de COVID-19 maatregelen niet onder deze categorie geschaard mag worden.

Het indienen van een digitale aanvraag kan tussen september 2021 en 31 januari 2022. Het is niet mogelijk om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Afstudeersteun

 • Je studievertraging is ontstaan door overmacht.
 • Je hebt tijdig (binnen 3 maanden na het ontstaan van de overmachtssituatie) overlegd met een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog over het beperken van je vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je studie en studiefinanciering als je vertraging meer dan 3 maanden is. Als je je niet tijdig hebt gemeld kun je toch een verzoek indienen. Je krijgt in dat geval waarschijnlijk niet je volledige studievertraging vergoed.
 • Je stond tijdens de periode van overmacht ingeschreven als voltijdstudent aan de Universiteit Utrecht en hebt aan de Universiteit Utrecht ook het wettelijk collegegeld betaald.
 • De financiële compensatie van studievertraging is beperkt tot een bepaalde periode waarin je studiefinanciering ontvangt. Je krijgt voor de nominale duur van je bachelor en master studiefinanciering:
  • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 48 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 60 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 72 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 4 jaar (SUMMA): afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 84 mogelijk
 • Bij flexstuderen is dit alleen mogelijk:
  • voor het onderdeel waarvan je vooraf hebt gezegd dat je voor dit onderdeel wil flexstuderen.
  • als je dit onderdeel door een overmachtssituatie als genoemd in de 'Regeling financiële steun op grond van overmacht' niet kunt afronden.
 • Je voldoet aan de voorwaarden van de 'Regeling financiële steun op grond van overmacht'.
 • Je bent nog niet afgestudeerd voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je compensatie vraagt.

Je kunt van september 2021 t/m 31 januari 2022 een digitaal verzoek voor afstudeersteun indienen voor studievertraging die is opgelopen in studiejaar 2020-2021. De aanvraagprocedure gaat in vier stappen.

 1. Indienen digitaal aanvraagformulier OSIRIS Zaak
  Ga in Osiris Student naar het tabblad Zaken vervolgens naar Mijn zaken en start daar de nieuwe zaak Aanvraag afstudeersteun 2020-2021. De deadline voor het indienen van het digitale aanvraagformulier is 31 januari 2022. Let op: een veel voorkomend probleem is dat door een blokkade op je computer de popup OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door popups toe te staan. In sommige webbrowsers werkt OSIRIS-ZAAK traag of niet behoorlijk. Switch in dat geval van browser.
   
 2. Uploaden aanvullende (bewijs)stukken
  Nadat je het digitale aanvragformulier hebt ingediend kun je meteen door naar stap 2: het uploaden van een aantal aanvullende documenten (bewijsstukken waaronder een eigen verklaring en een studieadviseursverklaring) in OSIRIS-ZAAK. Op die manier kan de universiteit onderzoeken of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. De aanvullende documenten moet je binnen drie weken na het indienen van je digitale aanvraagformulier uploaden en indienen.
  Let op: alleen het uploaden van de documenten is niet voldoende. Klik in OSIRIS Zaak op ‘Indienen alle aanvullende documenten’.
 3. Beoordelen verzoek door studentendecaan
  Je aanvraagformulier en je bewijsstukken worden bekeken door een van de studentendecanen. Die brengt een advies uit aan de directeur Studenten, Onderwijs en Onderzoek.

 4. Beslissing op verzoek
  De directeur Studenten, Onderwijs en Onderzoek neemt een besluit namens het college van bestuur. Dit besluit krijg je in OSIRIS Zaak.

Je kunt de voortgang van je verzoek in de gaten houden in OSIRIS Zaak.

Tussen het digitaal verzenden van bewijsstukken en de beslissing van het College van Bestuur zit in beginsel 8 weken. De ervaring leert dat deze termijn niet gehaald wordt door het groot aantal aanvragen dat vlak voor de sluitingstermijn van 31 januari wordt ingediend.

De omvang van de financiële compensatie is in beginsel gelijk aan het aantal maanden studievertraging opgelopen in de periode dat je in aanmerking komt voor afstudeersteun (zie 'Voorwaarden'). Bij het vaststellen van de omvang wordt meegewogen of, en met welke frequentie, je contact met je studieadviseur hebt gehad. Als je geen contact hebt gehad met je studieadviseur is het toch zinvol om een verzoek in te dienen. Ook wordt gekeken welke maatregelen je zelf hebt genomen om je studievertraging zoveel mogelijk te beperken. Denk hierbij aan het tijdelijk stopzetten van je studiefinanciering en/of van je opleiding.

Bij het vaststellen van de studievertraging:

 • wordt uitgegaan van een regulier studieprogramma van 60 EC per studiejaar.
 • wordt de studievertraging vanwege bestuurswerk of medezeggenschap waarvoor je in 2020-2021 een bestuursbeurs hebt ontvangen ingecalculeerd.
 • wordt er geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een examenonderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden.
 • is de maximale studievertraging die je op jaarbasis hebt opgelopen het uitgangspunt, ongeacht de aard van de omstandigheden. Vervolgens wordt gekeken welke studievertraging toegeschreven kan worden aan de overmacht.

De hoogte van de compensatie hangt af van het studiefinancieringsregime waaronder je valt:

 • Heb je in de periode van studievertraging studievoorschot ontvangen, dan bedraagt de compensatie € 425 per erkende maand studievertraging. Kom je echter naast afstudeersteun ook in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering dan is het bedrag € 325 (zie voor een toelichting hieronder bij Functiebeperking).
 • Heb je in de periode van studievertraging basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) ontvangen, dan is de compensatie gelijk aan het beursbedrag dat je in 2020-2021 voor het laatst hebt ontvangen. Het gaat hier overigens om een zeer beperkt aantal studenten.
 • Heb je in de in periode van studievertraging zowel basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) en studievoorschot ontvangen dan vindt naar rato verrekening plaats. Dat wordt dan toegelicht in de beschikking.

Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in maandelijkse termijnen. Een termijn wordt pas aan het einde van de maand op je rekening gestort; meestal rond de 26e. De universiteit maakt hier geen uitzondering op. Het bedrag is onbelast en hoef je dus niet op te geven aan de Belastingdienst.
Formeel krijg je de betaling van de eerste termijn in de maand nadat je een digitale aanvraag hebt ingediend, maar in 99% van de gevallen wordt het besluit pas een of meer maanden na start van de behandeltermijn genomen. In dat geval kunnen twee of meer maanden afstudeersteun in één keer uitbetaald worden.

Voorbeeld

Suzanne stuurt op 12 januari 2022 via OSIRIS-Zaak het aanvraagformulier afstudeersteun in. Ze vraagt 5 maanden afstudeersteun aan. Op 3 februari 2022 heeft ze alle bewijsstukken verzamelend en voegt die toe aan haar digitale aanvraag. Op 10 februari neemt de studentendecaan de aanvraag in behandeling. Op 27 april 2022 krijgt Suzanne bericht: 

 • De aanvraag is toegewezen, ter hoogte van € 425 per maand
 • Voor een periode van 5 maanden
 • Het verzoek is in de maand januari 2022 ingediend en volgens de regeling van de UU moet de uitbetaling per 1 februari 2022 ingaan.

De uitbetaling gaat in dit geval als volgt:

 • Omdat Suzanne pas na de 26e van de maand april bericht heeft zal zij pas rond de 26e mei 2022 voor de eerste keer geld ontvangen:
 • Eind mei 2022 krijgt Suzanne in één keer op haar rekening gestort de afstudeersteun van de maanden februari, maart, april en mei 2021. Dat is een totaalbedrag van (4 x 425 =) € 1700. 
 • Eind juni krijgt zij de vijfde en laatste maand afstudeersteun gestort: € 425.

Verzoeken om afstudeersteun worden behandeld aan de hand van de regeling 'Financiële ondersteuning op grond van overmacht' uit het Profileringsfonds

Verzoeken van internationale studenten worden behandeld aan de hand van de ‘Financial support scheme for international students affected by circumstances beyond one’s control'. Deze regeling is terug te vinden onder punt 16 op de pagina Regulations

Bij studievertraging als gevolg van een functiebeperking bekijkt een studentendecaan aan de hand van je verzoek eerst of het mogelijk is bij DUO financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van 12 maanden extra prestatiebeurs en OV-kaart.
Hoe dit extra jaar studiefinanciering er precies uitziet, hangt volledig af van jouw specifieke situatie.  Naar aanleiding van je verzoek om afstudeersteun zal een studentendecaan je hierover informeren. Uiteraard mag je ook eerst een afspraak maken om je situatie te bespreken. Houd in dat geval wel de deadline voor het indienen van een verzoek om afstudeersteun in de gaten.

Positief besluit

Bij een positieve beslissing wordt er rekening gehouden met de compensatie die je van DUO krijgt:

 • als je onder het Studievoorschot valt en 12 maanden verlenging van de aanvullende beurs en OV-kaart hebt gekregen, krijg je bij het behalen van je diploma een korting van ten minste € 1200 op je studieschuld. De universiteit houdt hier rekening mee en trekt van elke toegekende maand afstudeersteun een bedrag van € 100 af tot een maximum van 12 maanden.
 • als je 12 maanden verlenging van de basisbeurs hebt gekregen, wordt deze verlenging beschouwd als een financiële compensatie voor je eerste 12 maanden studievertraging. Pas over de 13e en volgende maand(en) vertraging kun je ie in aanmerking komen voor de financiële compensatie van de Universiteit Utrecht.

Negatief besluit

 • Bij een negatief besluit van DUO neemt de studentendecaan jouw verzoek om financiële compensatie van de studievertraging op grond van functiebeperking (het verzoek voor afstudeersteun) weer opnieuw in behandeling.

Meer informatie

Lees meer over regelingen op het gebied van studiefinanciering voor studenten met een functiebeperking