Als je door overmacht studievertraging hebt opgelopen, kan de Universiteit Utrecht in sommige gevallen helpen. Overmacht is:

 • Ziekte
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
 • Handicap of chronische ziekte
 • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​
 • Anders, bijvoorbeeld de studentenkamer is uitgebrand (je doet in dit geval een beroep op de hardheidsclausule)

Heb je in het afgelopen studiejaar studievertraging opgelopen? Dan is er misschien financiële compensatie mogelijk, ook wel afstudeersteun genoemd. Het is niet mogelijk om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Afstudeersteun
 • Je studievertraging is ontstaan door overmacht.
 • Je hebt tijdig (binnen 3 maanden na het ontstaan van de overmachtssituatie) overlegd met een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog over het beperken van je vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je studie en studiefinanciering als je vertraging meer dan 3 maanden is. Als je je niet tijdig hebt gemeld kun je toch een verzoek indienen. Je krijgt in dat geval waarschijnlijk niet je volledige studievertraging vergoed.
 • Je bent nog niet afgestudeerd voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je compensatie vraagt.
 • Je stond tijdens de periode van overmacht ingeschreven als voltijdstudent aan de Universiteit Utrecht en hebt aan de Universiteit Utrecht ook het wettelijk collegegeld betaald.
 • De financiële compensatie van studievertraging is beperkt tot de bepaalde periode waarin je studiefinanciering ontvangt. Je krijgt voor de nominale duur van je bachelor en master studiefinanciering:
  • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 48 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 60 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 72 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 4 jaar (SUMMA): afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 84 mogelijk
 • Bij flexstuderen is dit alleen mogelijk:
  • voor het onderdeel waarvan je vooraf hebt gezegd dat je voor dit onderdeel wil flexstuderen.
  • als je dit onderdeel door een overmachtssituatie als genoemd in de Regeling Financiële steun op grond van overmacht niet kunt afronden.
  • als je aan de overige voorwaarden van deze regeling voldoet.

Je kunt van 1 september 2018 t/m 31 januari 2019 een digitaal verzoek voor afstudeersteun indienen voor studievertraging die is opgelopen in studiejaar 2017-2018.

 1. Ga in Osiris Student naar het tabblad <Zaken> vervolgens naar <Mijn zaken> en start daar de nieuwe zaak <Aanvraag afstudeersteun 2017-2018>. Vul het formulier zo compleet mogelijk in en zorg dat je het binnen de bovengestelde termijn indient. Let op! Een veel voorkomend probleem is dat door een blokkade op je computer de popup OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door popups toe te staan. 
 2. Na het digitaal versturen van je aanvraag, krijg je per email een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen ontvang je een uitnodiging om via OSIRIS-ZAAK een aantal aanvullende documenten (bewijsstukken waaronder een eigen verklaring en een studieadviseursverklaring) in te leveren. Op die manier kan de universiteit onderzoeken of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Deze documenten moet je binnen drie weken na ontvangst van de uitnodiging indienen. Voorbeeld: je dient een verzoek digitaal in op 27 december 2018. Je krijgt dan tot 17 januari 2019 de tijd om bewijsstukken in te leveren.

In deze handleiding aanvraag afstudeersteun kun je lezen wat als bewijsstuk geldt en hoe je dit moet aanleveren. Tussen het digitaal verzenden van bewijsstukken en de beslissing van het College van Bestuur zit in beginsel acht weken.

De omvang van de financiële compensatie is in beginsel gelijk aan het aantal maanden studievertraging opgelopen in de periode dat je in aanmerking komt voor afstudeersteun (zie 'Voorwaarden'). Bij het vaststellen van de omvang wordt meegewogen of, en met welke frequentie, je contact met je studieadviseur hebt gehad. Als je geen contact hebt gehad met je studieadviseur is het toch zinvol om een verzoek in te dienen.

Bij het vaststellen van de studievertraging:

 • wordt uitgegaan van een regulier studieprogramma van 60 EC per studiejaar.
 • wordt de studievertraging waarvoor je in 2017-2018 een bestuursbeurs hebt ontvangen ingecalculeerd.
 • wordt er geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een examenonderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden.
 • is de maximale studievertraging die je op jaarbasis hebt opgelopen het uitgangspunt, ongeacht de aard van de omstandigheden. Vervolgens wordt gekeken welke studievertraging toegeschreven kan worden aan de overmacht

De hoogte van de compensatie hangt af van het studiefinancieringsregime waaronder je valt:

 • Heb je in de periode van studievertraging basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) ontvangen, dan is de compensatie gelijk aan het beursbedrag dat je in 2017-2018 voor het laatst hebt ontvangen. 
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode studievoorschot ontvangen, dan bedraagt de compensatie € 425 per erkende maand studievertraging.  Kom je echter naast afstudeersteun ook in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering dan is het bedrag € 325 (zie voor een toelichting hieronder bij Bijzonderheden).
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode zowel basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) en studievoorschot ontvangen dan vindt naar rato verrekening plaats. Dat wordt dan toegelicht in de beschikking.

Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in maandelijkse termijnen. Het bedrag is onbelast en wordt pas aan het einde van de maand op je rekening gestort; meestal rond de 26e. De universiteit maakt hier geen uitzondering op.

In die gevallen waarin het besluit pas een maand na de formele ingangsdatum van de afstudeersteun wordt genomen, kunnen twee of meer maanden afstudeersteun in één keer uitbetaald worden.

Voorbeeld

Suzanne vraagt op 15 oktober 2018 5 maanden afstudeersteun aan. Rond 1 december 2018 heeft ze alle bewijsstukken verzameld en neemt de studentendecaan het verzoek in behandeling. Op 10 januari 2019 krijgt Suzanne bericht: 

 • dat zij vanaf 1 november afstudeersteun krijgt. Het verzoek is in de maand oktober ingediend en volgens de regeling van de UU moet de uitbetaling per 1 november ingaan.
 • ter hoogte van € 288 per maand
 • voor een periode van 5 maanden

De uitbetaling gaat in dit geval als volgt:

 • Eind januari krijgt Suzanne op haar rekening gestort de afstudeersteun van november, december en januari. Dat is (3 x 288 =) € 864.
 • Eind februari de vierde maand afstudeersteun: € 288.
 • Eind maart de vijfde en laatste maand afstudeersteun: € 288.

Verzoeken om afstudeersteun worden behandeld aan de hand van de regeling 'Financiële ondersteuning op grond van overmacht' uit het Profileringsfonds

Bij studievertraging op grond van een handicap of chronische ziekte bekijkt een studentendecaan aan de hand van je verzoek eerst of het mogelijk is bij DUO financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van 12 maanden extra prestatiebeurs en OV-kaart.

Hoe dit extra jaar studiefinanciering er precies uitziet, hangt volledig af van jouw specifieke situatie.  Naar aanleiding van je verzoek om afstudeersteun zal een studentendecaan je hierover informeren. Uiteraard mag je ook eerst een afspraak maken om je situatie te bespreken. Houd in dat geval wel de deadline voor het indienen van een verzoek om afstudeersteun in de gaten.

Positief besluit

Bij een positieve beslissing wordt er rekening gehouden met de compensatie die je van DUO krijgt:

 • als je 12 maanden verlenging van de basisbeurs hebt gekregen, wordt deze verlenging beschouwd als een financiële compensatie voor je eerste 12 maanden studievertraging. Pas over de 13e en volgende maand(en) vertraging kun je ie in aanmerking komen voor de financiële compensatie van de Universiteit Utrecht.
 • als je onder het Studievoorschot valt en 12 maanden verlenging van de aanvullende beurs en OV-kaart hebt gekregen, krijg je bij het behalen van je diploma een korting van ten minste € 1200 op je studieschuld. De universiteit houdt hier rekening mee en trekt van elke toegekende maand afstudeersteun een bedrag van € 100 af tot een maximum van 12 maanden.

Negatief besluit

Bij een negatief besluit van DUO neemt de studentendecaan jouw verzoek om financiële compensatie van de studievertraging op grond van handicap verder in behandeling.

Meer informatie

Lees meer over regelingen op het gebied van studiefinanciering voor studenten met een handicap of chronische ziekte