De Universiteit Utrecht kan in sommige gevallen studenten helpen die door overmacht studievertraging oplopen. Voor studenten die in 2017- 2018 studievertraging hebben opgelopen is er misschien financiële compensatie mogelijk. Houd er rekening mee dat je een aanvraag voor deze compensatie uiterlijk 31 januari 2019 moet indienen. Deze financiële compensatie noemen we afstudeersteun.

Het is niet meer mogelijk om afstudeersteun over studiejaar 2016-2017 (of eerdere studiejaren) aan te vragen.

Tussen het digitaal verzenden van bewijsstukken en de beslissing van het College van Bestuur zit in beginsel acht weken.

 • Je studievertraging is ontstaan door overmacht. Overmacht is:
  • Ziekte
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
  • Handicap of chronische ziekte
  • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​
  • Anders (bijvoorbeeld de studentenkamer is uitgebrand). Je doet in dit geval een beroep op de hardheidsclausule. 
 • Je hebt tijdig (binnen 3 maanden na het ontstaan van de overmachtssituatie) overlegd met een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog over het beperken van je vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je studie en studiefinanciering als je vertraging meer dan 3 maanden is. Als je je niet tijdig hebt gemeld kun je toch een verzoek indienen. Je krijgt in dat geval waarschijnlijk niet je volledige studievertraging vergoed.
 • Je bent nog niet afgestudeerd voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je compensatie vraagt.
 • Je stond tijdens de periode van overmacht ingeschreven als voltijdstudent aan de Universiteit Utrecht en hebt aan de Universiteit Utrecht ook het wettelijk collegegeld betaald.
 • Belangrijk: de financiële compensatie van studievertraging is beperkt tot een bepaalde periode waarin je studiefinanciering ontvangt. Je krijgt voor de nominale cursusduur van je bachelor en master studiefinanciering en daarna nog 1 jaar OV-kaart en 3 jaar studiefinanciering. In schema:
  • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 48 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 60 mogelijk
  • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar: afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 72 mogelijk
  • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar): afstudeersteun alleen in de inschrijfmaanden 1 t/m 84 mogelijk

Studievertraging die is opgelopen in die laatste drie jaar dat je studiefinanciering ontvangt., komt niet voor financiële compensatie in aanmerking. 

Financiële compensatie van je studievertraging vraag je na afloop van het studiejaar 2017-2018 aan, en wel in de periode van 1 september 2018 en uiterlijk 31 januari 2019.

De aanvraag gaat in twee stappen.

 • Stap 1: Ga in Osiris Student naar het tabblad zaken, vervolgens naar mijn zaken en start daar de nieuwe zaak Aanvraag afstudeersteun 2017-2018. Veel voorkomend probleem is dat door een blokkade op je computer de popup OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de popup toe te staan.
  Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Dit aanvraagformulier moet je uiterlijk 31 januari 2019 digitaal versturen.
 • Stap 2: na het digitaal versturen van je aanvraag krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen ontvang je een uitnodiging om via OSIRIS-ZAAK een aantal aanvullende documenten (bewijsstukken waaronder een eigen verklaring en een studieadviseursverklaring) in te leveren. Op die manier kan de universiteit onderzoeken of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Die documenten moet je binnen drie weken na ontvangst via OSIRIS-ZAAK indienen.

In deze instructie kun je lezen wat als bewijsstuk geldt en hoe je dit moet aanleveren.

Voorbeeld: je dient een verzoek digitaal in op 27 december 2018. Je krijgt dan tot 17 januari 2019 de tijd om bewijsstukken in te leveren.

De omvang van de financiële compensatie is in beginsel gelijk aan het aantal maanden studievertraging in de in aanmerking te nemen periode (zie hiervoor bij Voorwaarden). Bij het vaststellen van de omvang wordt meegewogen of, en met welke frequentie je contact met je studieadviseur hebt gehad. Als je geen contact hebt gehad met je studieadviseur is het toch zinvol om een verzoek in te dienen.

Bij het vaststellen van de studievertraging:

 • wordt uitgegaan van een regulier studieprogramma van 60 ects per studiejaar
 • wordt de studievertraging waarvoor je in 2017-2018 een bestuursbeurs hebt ontvangen, verdisconteerd
 • wordt er geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een examenonderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden
 • is de maximale studievertraging die je op jaarbasis hebt opgelopen het uitgangspunt, ongeacht de aard van de omstandigheden; vervolgens wordt gekeken welke studievertraging toegeschreven kan worden aan de overmacht

De hoogte van de compensatie hangt af van het studiefinancieringsregime waaronder je valt:

 • Heb je in de periode van studievertraging basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) ontvangen, dan is de compensatie gelijk aan het beursbedrag dat je in 2017-2018 voor het laatst hebt ontvangen. 
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode studievoorschot ontvangen, dan bedraagt de compensatie € 425 per erkende maand studievertraging.  Kom je echter naast afstudeersteun ook in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering dan is het bedrag € 325 (zie voor een toelichting hieronder bij Bijzonderheden).
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode zowel basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) en studievoorschot ontvangen dan vindt naar rato verrekening plaats. Dat wordt dan toegelicht in de beschikking.

Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in maandelijkse termijnen. Het bedrag is onbelast en wordt pas aan het einde van de maand op je rekening gestort; meestal rond de 26e. De universiteit maakt hier geen uitzondering op.

In die gevallen waarin het besluit pas een maand na de formele ingangsdatum van de afstudeersteun wordt genomen, kunnen twee of meer maanden afstudeersteun in één keer uitbetaald worden. Een voorbeeld:

Suzanne vraagt op 15 oktober 2018 5 maanden afstudeersteun aan. Rond 1 december 2018 heeft ze alle bewijsstukken verzameld en neemt de studentendecaan het verzoek in behandeling. Op 10 januari 2019 krijgt Suzanne bericht: 

 • dat zij vanaf 1 november afstudeersteun krijgt. Het verzoek is in de maand oktober ingediend en volgens de regeling van de UU moet de uitbetaling per 1 november ingaan.
 • ter hoogte van € 288 per maand
 • voor een periode van 5 maanden

De uitbetaling gaat in dit geval als volgt:

 • Eind januari krijgt Suzanne op haar rekening gestort de afstudeersteun van november, december en januari. Dat is (3 x 288 =) € 864.
 • Eind februari de vierde maand afstudeersteun: € 288.
 • Eind maart de vijfde en laatste maand afstudeersteun: € 288.

Verzoeken om afstudeersteun worden behandeld aan de hand van deze regeling uit het Profileringsfonds

Bijzonderheden

Bij studievertraging op grond van een handicap of chronische ziekte bekijkt een studentendecaan aan de hand van je verzoek eerst of het mogelijk is bij DUO financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van 12 maanden extra prestatiebeurs en OV-kaart.

Hoe dit extra jaar studiefinanciering er precies uitziet, hangt volledig af van jouw specifieke situatie.  Naar aanleiding van je verzoek om afstudeersteun zal een studentendecaan je hierover informeren. Uiteraard mag je ook eerst een afspraak maken om je situatie te bespreken. Houd in dat geval wel de deadline voor het indienen van een verzoek om afstudeersteun in de gaten.

Positief besluit

Bij een positieve beslissing wordt er rekening gehouden met de compensatie die je van DUO krijgt:

 • als je 12 maanden verlenging van de basisbeurs hebt gekregen, wordt deze verlenging beschouwd als een financiële compensatie voor je eerste 12 maanden studievertraging. Pas over de 13e en volgende maand(en) vertraging kun je ie in aanmerking komen voor de financiële compensatie van de Universiteit Utrecht.
 • als je onder het Studievoorschot valt en 12 maanden verlenging van de aanvullende beurs en OV-kaart hebt gekregen, krijg je bij het behalen van je diploma een korting van ten minste € 1200 op je studieschuld. De universiteit houdt hier rekening mee en trekt van elke toegekende maand afstudeersteun een bedrag van € 100 af tot een maximum van 12 maanden.

Negatief besluit

Bij een negatief besluit van DUO neemt de studentendecaan jouw verzoek om financiële compensatie van de studievertraging op grond van handicap verder in behandeling.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over regelingen op het gebied van studiefinanciering voor studenten met een handicap of chronische ziekte.