Fraude en plagiaat

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding op als een zeer ernstig vergrijp. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

De belangrijkste vormen van misleiding die deze integriteit aantasten zijn fraude en plagiaat. Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden daarvan. Dit is echter geen uitputtende lijst! 

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding is vastgelegd wat de formele gang van zaken is als er een vermoeden van fraude/plagiaat is en welke sancties er opgelegd kunnen worden. De sterkste sanctie is om een student van de opleiding te verwijderen.