De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding op als een zeer ernstig vergrijp. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

De belangrijkste vormen van misleiding die deze integriteit aantasten zijn fraude en plagiaat. Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Hieronder volgt nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden daarvan. Dit is echter geen uitputtende lijst! 

Onder fraude valt onder meer:

 • tijdens het tentamen spieken; degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude
 • tijdens het tentamen in het bezit te zijn (d.w.z. bij zich te hebben/ te dragen) van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, smartwatch, smartglasses, boeken, syllabi, aantekeningen etc), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan
 • door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht en het voordoen als eigen werk
 • zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de vragen, opgaven of antwoorden van het desbetreffende tentamen
 • fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens
 • het onterecht (laten) aftekenen van presentielijsten (student A tekent voor student B die niet aanwezig is; beide studenten plegen fraude).

Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer:

 • het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën en digitale tijdschriften zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften en encyclopedieën zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing
 • het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing: parafrasen moeten als zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de oorspronkelijke auteur in tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om eigen gedachtegoed van de student
 • het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk
 • het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt eigen werk en dit laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk werk, tenzij dit in de cursus of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan
 • het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat
 • ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde
 • het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uitreksels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven

Studenten krijgen regelmatig te maken met auteursrecht. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermd werk in een onderzoek. Maar je bent ook zelf auteur wanneer je zoiets als je scriptie publiceert. Het Auteursrechtinformatiepunt geeft antwoord op je vragen rondom auteursrechtelijke kwesties.

Auteursrechtelijk beschermd werk gebruiken

Schrijf je een scriptie of doe je ander onderzoek? Dan heb je te maken met citeren en bronvermelding. Bachelor- en masterscripties worden gecontroleerd op plagiaat. Ook bij het gebruik van beeld-, geluid- en videomateriaal moet je denken aan het auteursrecht.

Verzamelen en verwerken van literatuur is een dagelijkse bezigheid tijdens je studie. Zorg ervoor dat je op verantwoorde wijze omgaat met bronnen die door anderen zijn gemaakt. Het materiaal van anderen is in de meeste gevallen auteursrechtelijk beschermd. Je mag als student doorlinken naar elektronische bronnen die niet vrij beschikbaar zijn, maar waarvoor de bibliotheek een licentie heeft afgesloten voor gebruik binnen Universiteit Utrecht.

Wanneer je een scriptie uploadt in het Scriptiearchief van de Universiteit Utrecht sta jij ervoor in dat er geen auteursrechten zijn geschonden in je scriptie. Je bent zelf aansprakelijk voor eventuele inbreuk op het auteursrecht

De student als auteur

Als je een scriptie schrijft, ben jij de auteur en heb je auteursrecht. Je mag dus zelf bepalen of en hoe jouw materiaal verspreid en/of gecommercialiseerd wordt. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding is vastgelegd wat de formele gang van zaken is als er een vermoeden van fraude/plagiaat is en welke sancties er opgelegd kunnen worden. De sterkste sanctie is om een student van de opleiding te verwijderen.