Meldcode Huiselijk Geweld of Kindermishandeling

De Universiteit Utrecht heeft een meldcode opgesteld die studenten en medewerkers kunnen gebruiken als zij signalen opvangen dat studenten, kinderen of medewerkers te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. 

Afwegingskader studenten en kinderen

Heb jij het vermoeden dat een student aan de Universiteit Utrecht is betrokken bij huiselijk geweld of kindermishandeling? Of een kind dat deelneemt aan een activiteit georganiseerd door de Universiteit Utrecht? Zoals bijvoorbeeld bij de Summerschool Junior. Volg dan onderstaand stappenplan.

 1. Schrijf eerst voor jezelf op welke signalen je hebt gezien en waar je vermoedens op gebaseerd zijn.
 2. Neem dan contact op met een studentendecaan (studentendecanen@uu.nl) of studentenpsycholoog (studentenpsychologen@uu.nl) om de situatie te bespreken.
 3. Bedenk samen een plan van aanpak, en betrek hierbij (eventueel) Veilig Thuis Utrecht . Dit kan ook anoniem.
 4. Nodig de student uit om het onderwerp bespreekbaar te maken.
 5. Wordt je vermoeden van mishandeling of geweld bevestigd tijdens het gesprek met de student? Dan moet je jezelf de volgende vragen stellen:
  • Is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid? Zo ja: dan is melding bij Veilig Thuis Utrecht wenselijk (niet verplicht). De melding kan eventueel anoniem.
  • Kan de UU zelf hulp verlenen of organiseren? Bespreek de mogelijkheden met de studentendecaan (studentendecanen@uu.nl) of studentenpsycholoog (studentenpsychologen@uu.nl).
   Als hulpverlening vanuit de UU niet mogelijk is, dan is melding bij Veilig Thuis Utrecht noodzakelijk.

Definities

Onder huiselijk geweld wordt verstaan:

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren; familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-)partner, mantelzorgers.

Onder kindermishandeling wordt verstaan:

Elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarig in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder worden ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het (als minderjarige) getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.

Meer informatie

Wil je meer weten over de meldcode en het afwegingskader bekijk dan de Informatie van de Rijksoverheid. Heb je vragen over de invoering van de meldcode neem contact op met studentcounsellors@uu.nl. Voor vragen over een specifieke situatie verwijzen we je naar de meldcode en het stappenplan.