College van bestuur

Waartegen kun je bezwaar indienen?

Tegen een beslissing van het College van Bestuur inzake:

 • Inschrijving (inschrijven of uitschrijven)
 • Voldoening, vrijstelling, vermindering of terugbetaling van het collegegeld
 • Afstudeersteun
 • Bestuursbeurs
 • Afgifte getuigschrift
 • Maatregelen tot ontzegging van de toegang tot gebouwen en terreinen van de instelling
 • De mogelijkheid om de opleiding toch af te maken bij beëindiging van de opleiding
 • Decentrale selectie bij numerus fixus bacheloropleidingen
 • Decentrale selectie bij bacheloropleidingen met het speciaal kenmerk ‘Kleinschalig en Intensief onderwijs' (UCU, UCR, PPE, Bestuurs- en organisatiewetenschap)

Ook als het College van Bestuur geen beslissing neemt of te lang doet over het nemen van een beslissing kun je een bezwaarschrift indienen. In dat geval moet je een bezwaarschrift indienen binnen een redelijke termijn: zo’n 4 tot 8 weken na het verstrijken van de beslistermijn. De beslistermijn is maximaal 10 weken.

Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Je kunt een bezwaarschrift indienen als je belanghebbende bent. Belanghebbende is iedereen die door één van de hiervoor genoemde beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen.

Wat kunnen de gronden zijn voor je bezwaar?

 • De beslissing is genomen in strijd met een algemeen verbindend voorschrift (zoals de Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de Regeling financiële ondersteuning studenten).
 • Bij het nemen van de beslissing is sprake geweest van machtsmisbruik.
 • De besluitvorming is niet redelijk geweest.
 • De beslissing is in strijd met een ander beginsel van behoorlijk bestuur.

Wat is de bezwaartermijn?

Je moet je bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt. Dien je je bezwaarschrift te laat in, dan kan het alleen in behandeling worden genomen als je een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.
Het is mogelijk om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je besloten hebt om toch een bezwaarschrift in te dienen, maar de bezwaartermijn is al bijna verstreken. In zo’n voorlopig bezwaarschrift kondig je aan dat je bezwaar in wilt dienen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je bezwaar. Op deze manier kun je voorkomen dat je de bezwaartermijn overschrijdt. Het College van Bestuur geeft je vervolgens een bepaalde termijn waarbinnen je de gronden van je bezwaar kunt indienen.

Wat zijn de kosten van een bezwaarprocedure?

De procedure is kosteloos.

De procedure

Overweeg je om een bezwaarschrift in te dienen bij het College van Bestuur? Lees dan hieronder meer over de procedure.