Iedere universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE) waarbij studenten in beroep kunnen gaan. Dit is een onafhankelijk beroepscollege dat bij de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is ingesteld. De leden zijn afkomstig uit verschillende faculteiten. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist. In het CBE hebben ook studenten zitting.

>> Meer informatie over het CBE, waaronder het Reglement van Orde en uitspraken.

Waartegen kun je in beroep gaan?

Tegen beslissingen met betrekking tot:

 • Het behalen van het afsluitend examen in verband met de prestatiebeurs
 • De toelating tot examens
 • Een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties
 • De toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • De toelating tot een masteropleiding

èn beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals:

 • De uitslag van een tentamen
 • Beslissingen op verzoeken om tentamens vervroegd of mondeling af te mogen leggen
 • De waardering van scripties of practica
 • Beslissingen waarbij de vervroegde toelating tot de doctoraalfase wordt geweigerd
 • Beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket (vrij doctoraal of keuzevakken)
 • De weigering van een vrijstelling

Onder 'beslissingen' vallen ook situaties waarin er geen beslissing genomen is binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn. Als er geen wettelijke termijn is, binnen een "redelijke termijn". Redelijk zal meestal hooguit 1 tot 2 maanden bedragen.

Wie kan in beroep gaan?

Iedereen die door een beslissing van een examencommissie of examinator rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Dat betekent dat je alleen een beroep in kunt dienen als je zelf direct de gevolgen van een beslissing of het uitblijven van een beslissing ondervonden hebt.

Wat kunnen de gronden zijn voor je beroep?

 • De beslissing is genomen in strijd met een algemeen verbindend voorschrift (zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of het onderwijs en examenreglement).
 • Bij het nemen van de beslissing is sprake geweest van machtsmisbruik.
 • De besluitvorming is niet redelijk geweest.
 • De beslissing is in strijd met een ander beginsel van behoorlijk bestuur.

Wat is de beroepstermijn?

Je moet je beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt. Dien je je beroepschrift te laat in, dan kan het alleen in behandeling worden genomen als je een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.

Let op!
Sommige faculteiten hanteren een interne, informele bezwaarprocedure. Deze procedure staat helemaal los van de officiële procedure. Maak je van zo’n informele procedure gebruik, let dan op dat je de formele beroepstermijn niet laat verstrijken.
Je kunt ook een voorlopig beroepschrift indienen, bijvoorbeeld als de beroepstermijn al bijna is verstreken, of als je gebruik maakt van een interne procedure. In zo’n voorlopig beroepschrift kondig je aan dat je beroep in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier kun je voorkomen dat je de beroepstermijn overschrijdt. Het CBE geeft je vervolgens een bepaalde termijn waarbinnen je de gronden van je beroep kunt indienen.

Wat zijn de kosten van een procedure?

De procedure is kosteloos.

Informatie over en uitspraken van het CBE

In het archief vind je uitspraken van het College van Beroep.

MEER INFORMATIE EN procedure

Overweeg je om een beroep in te dienen bij het College van Beroep voor de Examens? Lees dan verder over de procedure voor het indienen van een beroep.

College van Beroep voor de Examens Universiteit Utrecht
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Secretariaat: kamer 5.04
T: 030 253 3075

Hoe moet je je beroepschrift indienen?

Een beroepschrift dien je in door middel van een digitaal formulier. Dit formulier wordt vervolgens automatisch naar het College van Beroep voor de Examens (CBE) gestuurd.

Hulp bij het opstellen van een beroep- of bezwaarschrift

Vind je het moeilijk om zelf een beroep- of bezwaarschrift op te stellen? De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Vind je het moeilijk om zelf een beroep- of bezwaarschrift op te stellen? De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Hoe lang duurt de procedure?

Het CBE beslist binnen 10 weken na ontvangst van je beroepschrift. Soms heb je belang bij een snelle beslissing. Je kunt dan bij het indienen van je beroepschrift aan de voorzitter van het CBE een voorlopige voorziening vragen.

Let op!
De beslissing op een verzoek om een voorlopige beslissing is niet de definitieve beslissing in je beroepszaak. Wordt je verzoek toegewezen, maar valt de definitieve beslissing negatief voor je uit, dan vervalt de voorlopige voorziening.

Hoe verloopt de procedure?

Het CBE stuurt je een ontvangstbevestiging van je beroepschrift.
Na ontvangst van je beroepschrift probeert het CBE eerst of de kwestie in der minne kan worden geschikt. Dit heet de poging tot minnelijke schikking. Het CBE stuurt een kopie van je beroepschrift naar de wederpartij. Tevens wordt die wederpartij uitgenodigd om in overleg met alle betrokkenen na te gaan of de zaak alsnog kan worden geregeld.
Bij een poging tot minnelijke schikking moet de wederpartij je binnen 5 dagen na ontvangst van het beroepschrift oproepen voor overleg. Binnen 21 dagen moet de wederpartij het CBE melden of er een minnelijke schikking tot stand gekomen is.
De voorzitter van het CBE kan besluiten om de poging tot minnelijke schikking over te slaan. Hij kan dat doen als hij vindt dat zo’n poging geen zin heeft of tot een onevenredig nadeel voor jou zal leiden.
Is er inderdaad een minnelijke schikking tot stand gekomen, dan wordt de procedure beëindigd. Jij en je wederpartij zijn immers tot een bevredigende oplossing gekomen.
Lukt het niet om tot een minnelijke schikking te komen, dan dient de wederpartij een verweerschrift in bij het CBE. In dat verweerschrift geeft hij zijn visie op de zaak.
Als de schriftelijke fase is afgesloten roept het CBE de partijen op om te worden gehoord. Dat horen gebeurt tijdens een openbare zitting van het CBE. Op deze zitting kun je je laten bijstaan door een raadsman. Ook kun je getuigen en/of deskundigen meenemen.
Na de zitting neemt het CBE een beslissing over je beroep. Soms wordt er geen zitting gehouden. Namelijk als:

 • Je beroep duidelijk niet-ontvankelijk is. Je beroepschrift voldoet dan niet aan de voorwaarden om in behandeling te worden genomen.
 • Je beroep duidelijk ongegrond is. Het is dan duidelijk dat je "geen poot hebt om op te staan".
 • Partijen niet gehoord willen worden
 • Aan je beroep volledig tegemoet kan worden gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Is er tegen een beslissing van het CBE beroep mogelijk?

Tegen een beslissing van het College van Beroep voor de Examens kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs:

Postbus 16137
2500 BC Den Haag
T: (070) 426 48 00
F: (070) 427 43 85
E: info@cbho.nl
W: www.cbho.nl

De beroepstermijn is 6 weken.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.