College van Beroep voor de Examens (CBE)

Iedere universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens (CBE) waarbij studenten in beroep kunnen gaan. Dit is een onafhankelijk beroepscollege dat bij de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is ingesteld. De leden zijn afkomstig uit verschillende faculteiten. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist. In het CBE hebben ook studenten zitting.

>> Meer informatie over het CBE, waaronder het Reglement van Orde, zittingsdagen en uitspraken.

Waartegen kun je in beroep gaan?

Tegen beslissingen met betrekking tot:

 • Het behalen van het afsluitend examen in verband met de prestatiebeurs
 • De toelating tot examens
 • Een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties
 • De toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen
 • Bindend negatief studieadvies
 • De toelating tot een masteropleiding

èn beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals:

 • De uitslag van een tentamen
 • Beslissingen op verzoeken om tentamens vervroegd of mondeling af te mogen leggen
 • De waardering van scripties of practica
 • Beslissingen waarbij de vervroegde toelating tot de doctoraalfase wordt geweigerd
 • Beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket (vrij doctoraal of keuzevakken)
 • De weigering van een vrijstelling

Onder 'beslissingen' vallen ook situaties waarin er geen beslissing genomen is binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn. Als er geen wettelijke termijn is, binnen een "redelijke termijn". Redelijk zal meestal hooguit 1 tot 2 maanden bedragen.

Wie kan in beroep gaan?

Iedereen die door een beslissing van een examencommissie of examinator rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Dat betekent dat je alleen een beroep in kunt dienen als je zelf direct de gevolgen van een beslissing of het uitblijven van een beslissing ondervonden hebt.

Wat kunnen de gronden zijn voor je beroep?

 • De beslissing is genomen in strijd met een algemeen verbindend voorschrift (zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of het onderwijs en examenreglement).
 • Bij het nemen van de beslissing is sprake geweest van machtsmisbruik.
 • De besluitvorming is niet redelijk geweest.
 • De beslissing is in strijd met een ander beginsel van behoorlijk bestuur.

Wat is de beroepstermijn?

Je moet je beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt. Dien je je beroepschrift te laat in, dan kan het alleen in behandeling worden genomen als je een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.

Let op!
Sommige faculteiten hanteren een interne, informele bezwaarprocedure. Deze procedure staat helemaal los van de officiële procedure. Maak je van zo’n informele procedure gebruik, let dan op dat je de formele beroepstermijn niet laat verstrijken.
Je kunt ook een voorlopig beroepschrift indienen, bijvoorbeeld als de beroepstermijn al bijna is verstreken, of als je gebruik maakt van een interne procedure. In zo’n voorlopig beroepschrift kondig je aan dat je beroep in wilt stellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier kun je voorkomen dat je de beroepstermijn overschrijdt. Het CBE geeft je vervolgens een bepaalde termijn waarbinnen je de gronden van je beroep kunt indienen.

Wat zijn de kosten van een procedure?

De procedure is kosteloos.

Informatie over en uitspraken van het CBE

In het archief vind je uitspraken van het College van Beroep.

MEER INFORMATIE EN procedure

Overweeg je om een beroep in te dienen bij het College van Beroep voor de Examens? Lees dan verder over de procedure voor het indienen van een beroep.

College van Beroep voor de Examens Universiteit Utrecht
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Secretariaat: kamer 5.04
T: 030 253 3075