College van Beroep voor de Examens (CBE)

Iedere universiteit heeft een College van Beroep voor de Examens  waarbij studenten in beroep kunnen gaan. Dit is een onafhankelijk beroepscollege dat bij de Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is ingesteld. De voorzitter is extern en rechter van beroep. De overige (plaatsvervangend) voorzitters zijn eveneens jurist, waarvan twee voorzitters werkzaam zijn bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. De leden vallen onder het wetenschappelijk personeel, verdeeld over de faculteiten. Ook zijn er studentleden.

>> Meer informatie over het CBE, waaronder het Reglement van Orde, zittingsdagen en uitspraken.

Waartegen kun je in beroep gaan?

Tegen alle beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals:

  • Beoordelingen (de behaalde cijfers)
  • Afwijzing van een herkansingsmogelijkheid
  • De weigering van een vrijstelling

En bepaalde onderwerpen zoals een toelating tot een masteropleiding en het negatief bindend studieadvies.

Onder 'beslissingen' vallen ook situaties waarin er geen beslissing genomen is binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn. Als er geen wettelijke termijn is, binnen een "redelijke termijn". Redelijk zal meestal hooguit 1 tot 2 maanden bedragen.

Wie kan in beroep gaan?

Iedereen die door een beslissing van bijvoorbeeld een examencommissie of examinator rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Dat betekent dat je alleen een beroep in kunt dienen als je zelf direct de gevolgen van een beslissing of het uitblijven van een beslissing ondervonden hebt.

Wat kunnen de gronden zijn voor je beroep?

  • Je dient altijd uitvoerig te beschrijven waarom je het precies niet eens bent met de beslissing
  • In geval van een cijfer, dien je uit te leggen waarom je vindt dat de gegeven beoordeling niet juist is en je meer punten had moeten krijgen. Bij een tentamen geef je bijvoorbeeld aan waarom jouw antwoord op een vraag goed gerekend had moeten worden, ingaand op de uitleg van de docent.
  • Als je vindt dat de regels (bijvoorbeeld Onderwijs- en Examenreglement of de cursushandleiding) niet goed zijn gevolgd, geef dan duidelijk aan welke regel je bedoelt en wat er volgens jou is misgegaan.
  • Als je de beslissing in jouw geval onredelijk vindt, leg dan uit waarom je dit vindt.
  • Geef aan wat jouw belangen zijn bij de beslissing.

Wat is de beroepstermijn?

Je moet je beroepschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt (bij cijfers geldt de mutatiedatum in Osiris, de dag dat het cijfer is ingevoerd). Dien je je beroepschrift te laat in, dan kan het alleen in behandeling worden genomen als je een gegronde reden hebt voor het te laat indienen. Vakantie is in ieder geval geen gegronde reden.

Eerst gaan overleggen met een docent of op een inzage wachten, schort de termijn niet op. Je kunt ook een voorlopig beroepschrift indienen. In zo’n voorlopig beroepschrift kondig je aan dat je beroep wilt instellen en tegen welke beslissing je dat doet, maar je geeft nog niet aan wat de gronden zijn voor je beroep. Op deze manier kun je voorkomen dat je de beroepstermijn overschrijdt. Het CBE geeft je vervolgens een bepaalde termijn waarbinnen je de gronden van je beroep kunt indienen.

Wat zijn de kosten van een procedure?

De procedure is kosteloos.

Informatie over en uitspraken van het CBE

Nadat het CBE over een beroep heeft beslist, wordt enige tijd daarna een geanonimiseerde versie op de website van de UU geplaatst, in het archief. 

Meer informatie en procedure

Hoe moet je je beroepschrift indienen?

Een beroepschrift dien je in door middel van een digitaal formulier. Dit formulier wordt vervolgens automatisch naar het College van Beroep voor de Examens (CBE) gestuurd.

Overweeg je om een beroep in te dienen bij het College van Beroep voor de Examens? Lees dan verder over de procedure voor het indienen van een beroep.

Wat zijn de contactgegevens van het CBE?

College van Beroep voor de Examens Universiteit Utrecht
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht

Secretariaat: kamer 1.55
T: 030 253 3075
E: cbe.jz@uu.nl

Hulp bij het opstellen van een beroep- of bezwaarschrift

Vind je het moeilijk om zelf een beroep- of bezwaarschrift op te stellen? De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau

Bemuurde Weerd OZ 1
3514 AN  Utrecht
T: (030) 2231644
E: info@lsr.nl
w: https://www.lsr.nl

VIDIUS Rechtshulp van VIDIUS studentenunie

Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht
T: (030) 253 22 53
E: rechtshulp@vidius.nl Je kunt ook een advocaat inschakelen.
W: https://vidius.nl

Hoe lang duurt de procedure?

Het CBE beslist binnen 16 weken gerekend vanaf de datum van de bestreden beslissing. Soms heb je een groot belang bij een snelle beslissing. Je kunt in zo’n geval bij het indienen van je beroepschrift om een voorlopige voorziening vragen. Je dient dan wel goed uit te leggen waarom sprake is van grote spoed. Een uitspraak naar aanleiding van zo’n verzoek is niet de definitieve beslissing in je beroepszaak. Er kan soms ook naar een (tijdelijke) oplossing worden gezocht, waardoor er meer tijd is voor de beroepsprocedure. Het is ook mogelijk om een versnelde behandeling te vragen. In dat geval worden termijnen verkort en wordt eerder al de datum van de hoorzitting gepland zodat eerder een definitieve uitspraak kan worden gedaan. Op de dag van de hoorzitting wordt in de meeste gevallen alvast gemeld wat de uitkomst is (ontvankelijkheid/gegrond/ongegrond).

Hoe verloopt de procedure?

Uitleg hierover vind je in dit document over de procedure.

Is er tegen een beslissing van het CBE beroep mogelijk?

Tegen een beslissing van het College van Beroep voor de Examens kun je in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Postadres:
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Meer informatie en contactgegevens vind je hier: https://www.raadvanstate.nl/studentenzaken/

Op deze pagina staat ook een voorbeeld beroepschrift. De beroepstermijn is 6 weken. Aan deze procedure zijn kosten verbonden: het griffierecht bedraagt € 50.