De universiteit kent een gedragscode (pdf) voor het tegengaan van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Bijvoorbeeld het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten.
  • Agressie en geweld: pesten, iemand psychisch of fysiek lastig vallen, anderen bedreigen en aanvallen.
  • Discriminatie: uitspraken doen over, het verrichten van handelingen jegens of beslissingen nemen over personen die beledigend zijn voor personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.

Er is ook een speciale Klachtenregeling m.b.t. intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (pdf).

Vertrouwenspersoon

Met een klacht op dit gebied kun je terecht bij vertrouwenspersoon mw. drs. J. van Rees, per mail (J.vanRees@uu.nl) of telefonisch (030 253 27 91). 

Eén van de taken van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding. Ook kan zij bemiddelen tussen klaagster of klager en beklaagde. Als dat niet helpt, kan gezamenlijk worden besloten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie stelt een onderzoek in en adviseert vervolgens het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.