De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Stappen tegen ongewenst gedrag

Welke stappen kan je ondernemen om ongewenst gedrag te beëindigen? Van iedere student en medewerker verwachten we een actieve bijdrage, niet alleen wat het eigen gedrag betreft, maar ook door alert te zijn op elke vorm van ongewenst gedrag in de eigen omgeving.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Je kunt contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en proberen om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Maar het kan zijn dat dat niet helpt of dat er drempels zijn om dat te doen. Dan kunnen anderen ingeschakeld worden. Je kunt het beste een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag benaderen, maar een eerste opvang mag je van iedereen verwachten. Voor verdere bijstand word je dan doorverwezen naar een vertrouwenspersoon.

Je kan een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Er zijn twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag: mevrouw Marian Joseph en de heer Frank Peters.

Contact opnemen kan per mail.

Maak kennis met Marian Joseph (YouTube)

Als je na het contact met de vertrouwenspersoon besluit om een formele klacht in te dienen, richt je die aan de Afdeling Juridische Zaken, postbus 80125, 3508 TC, Utrecht. Indienen per e-mail kan ook: cog@uu.nl. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt daarover advies uit aan  het college van bestuur. Het college neemt daarna een besluit over de klacht en over eventueel te nemen maatregelen. Aan welke eisen een klacht moet voldoen om in behandeling te kunnen worden genomen, is te vinden in de klachtenregeling ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan helpen bij het indienen van de klacht.

Regelgeving

De Universiteit Utrecht heeft in de Code of Conduct vastgelegd welke algemene kaders voor gedrag en reflectie gehanteerd worden voor studenten en medewerkers. Specifieke gedragsvoorschriften staan in de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag. Verder heeft de universiteit een Klachtenregeling ongewenst gedrag.