In de Bachelor Geneeskunde loop je één zorgstage in jaar 1 en de coschappen van LINK groen in jaar 3. Hieronder is meer informatie te vinden, ook over de indeling van jaar 3.

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

 

Konjoin is een nieuw online platform waarop onderzoekers en artsen gemakkelijk onderzoek en stageprojecten kunnen delen met studenten. Het platform is onlangs gelanceerd binnen het UMC Utrecht. Het platform bevordert de zichtbaarheid van onderzoekers, artsen en stagemogelijkheden, geeft onderzoekers en artsen mogelijkheden om de juiste studenten te werven, en maakt het voor studenten makkelijker om een interessante stageplek te vinden.  
Ga naar YouTube voor een korte toelichting en bekijk het platform via onderstaande knop.

Al vroeg in je bacheloropleiding maak je kennis met de gezondheidszorg door middel van een oriënterende stage; de Zorgstage. Doel is zicht krijgen op de organisatie van de zorg, de verschillende rollen van de professionals en de gevolgen van ziek zijn voor de patiënt en de omgeving. Infectiepreventie komt hierbij ook aan bod. Tevens vormt reflectie op de eigen ervaringen een belangrijk onderdeel.

In de eerste voorbereidende blokken van de groepen van Bachelor jaar 3 wordt de reanimatie- en anamnese training gegeven. Beide trainingen moet je hebben gevolgd om te mogen starten met coschappen van Bachelor jaar 3.

Indien je bent ingedeeld voor het tweede coschap van een groep, wat voor jou het eerste coschap van Bachelor jaar 3 is, dan moet je de reanimatie- en de anamnese training zelf regelen. Doe dit in overleg met het KVO-secretariaat, zij bepalen waar en wanneer het mogelijk is!

Het kan zijn dat een ziekenhuis verzoekt om een bewijs dat je de verplichte reanimatietraining hebt afgerond. Je kunt hiervoor in Osiris via een dossieroverzicht een uitdraai maken van het PLO onderwijs van bachelor jaar 3 waarin BLS/AED op een Voldoende staat. Hoe je dit moet doen, staat in de FAQ van PLO op Blackboard.

Tijdens de twee coschappen Interne geneeskunde I en Chirurgie I, in het nieuwe curriculum met toevoeging van Huisartsgeneeskunde geïntegreerd in LINK groen, leer je de verworven kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen door contact met (poli)klinische patiënten. Aan het eind van het coschap moet je als coassistent in staat zijn om:

  • zelfstandig anamnese en algemeen lichamelijk onderzoek uit te voeren bij een patiënt;
  • relevante uitspraken te doen over de diagnose, aanvullend onderzoek en behandeling;
  • hiervan verslag te doen, zowel mondeling als schriftelijk;
  • te werken aan de ontwikkeling van een adequate professionele attitude.

Daarnaast vormt de verdieping in en toepassing van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden betreffende de Interne geneeskunde c.q. de Chirurgie een doelstelling.

De derdejaars coschappen worden gelopen in het UMC Utrecht in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, het Diakonessenhuis in Utrecht of het Meander MC in Amersfoort. Deze ziekenhuizen zijn speciaal geselecteerd en toegerust om samen met het UMC Utrecht de derdejaars coassistenten op te leiden. Het UMC Utrecht coördineert deze coschappen en is eindverantwoordelijk.

Studenten die stage gaan lopen binnen het UMC Utrecht krijgen een UMC stage account. In het document Accounts voor het lopen van een stage binnen het UMC Utrecht kun je lezen hoe dit geregeld wordt.

Om de capaciteit van de derdejaars coschappen zo goed mogelijk te benutten en de studenten zo vroeg mogelijk te informeren over de groepsindeling, vinden er drie indelingsronden plaats. Dit gebeurt op geleide van de studievoortgang, zoals geregistreerd in Osiris.

Studenten die aan de indelingseis voor het onderwijs van jaar 3 voldoen worden ingedeeld. De studenten worden bij elke indelingsronde verspreid over de groepen en zij krijgen hun indeling per Solis-mail.

Het indelen gebeurt automatisch, dus aanmelden voor jaar 3 is niet nodig. Als je niet ingedeeld wilt worden, kun je dit per mail doorgeven (coschappen@umcutrecht.nl).

Studenten die na de tweede indelingsronde of na herkansingen voldoen aan de indelingseisen worden verzocht zelf contact op te nemen voor een indeling. De indeling geldt alleen voor jaar 3 van de Bachelor.

Bekijk de Informatiemail jaar 3.

Tijdens je coschappen werk je met een elektronisch patiëntendossier. In het UMCU wordt gewerkt met het HiX-systeem. Voordat je met de coschappen start, heb je daarom de verplichte training hierin doorlopen. Deze training wordt gegeven in het voorbereidende blok van het eerste coschap dat je gaat lopen.

Vragen over HiX? Stuur een e-mail naar: Studentenintroductie@umcutrecht.nl