Aan de hand van de geregistreerde resultaten in Osiris bepaalt de examencommissie wanneer je bent afgestudeerd. Je bent afgestudeerd wanneer je aan alle examenvereisten voldoet. Je vindt de exameneisen in de Onderwijs- en Examenregeling.

Iedere laatste werkdag van de maand wordt gecontroleerd wie er, volgens Osiris, alle vakken van het examenprogramma hebben behaald.  De geslaagden worden hierover door Onderwijszaken per e-mail op de hoogte gebracht.

De examendatum van je bachelor is de laatste dag van de maand waarin je laatste studieresultaat is geregistreerd in OSIRIS (dus níet de toetsdatum op het studievoortgangsoverzicht).

Bijvoorbeeld:  je hebt je laatste resultaat behaald op 29 maart (toetsdatum), dit laatste studieresultaat wordt op 5 april geregistreerd in Osiris, dan is je examendatum 30 april. Houd deze datum zelf goed in de gaten!

Zodra al je resultaten in Osiris staan (niet eerder), kún je je voor de bacheloropleiding uitschrijven -dit hóeft echter niet-.
Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je her-inschrijven voor de bacheloropleiding!

Let op! Je kunt je op z'n vroegst uitschrijven per de eerste van de maand volgend op je examendatum en je moet dit doen vóór deze datum.
Dus is je examendatum bijvoorbeeld 30 april en wil je je per 1 mei uitschrijven? Dan moet je dit uiterlijk 30 april doen. Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.

Ga je verder met de masteropleiding?  Dan moet je ervoor zorgen dat je ingeschreven staat voor de masteropleiding, zodra je met het onderwijs begint. Ook inschrijven moet je doen vóór de eerste van de maand.
Dus: start je bijvoorbeeld met je masteronderwijs op 20 juni, schrijf je dan uiterlijk op 31 mei in voor de master.

Bekijk de presentatie Voorlichting Master Geneeskunde om meer te weten te komen over de samenstelling en indeling van de masteropleiding. Je kunt ook kijken op de pagina over de master op deze site of op de Master Geneeskunde website.

Zijn alle punten van je programma vóór de laatste dag van de maand in Osiris geregistreerd, maar heb je aan het einde van de eerste week van de volgende maand nog geen bericht gekregen, stuur dan een mailtje naar examenciegnk@umcutrecht.nl.

Heb je vakken in twee verschillende curricula gevolgd en ben je klaar met je bachelor? Hier vind je meer informatie over afstuderen in de overgangsfase CRU2006-CRU+.

De faculteit Geneeskunde organiseert drie maal per jaar een feestelijke bachelordiploma-uitreiking.

In studiejaar 2018-2019 zijn er uitreikingen op:

  • Donderdag 1 november 2018
  • Donderdag 28 maart (vanaf 15.00 uur)
  • Donderdag 4 juli (vanaf 15.30 uur)

In studiejaar 2019-2020 zijn er uitreikingen op:

  • Donderdag 7 november (vanaf 14.00 uur)

Een paar weken voor de uitreiking worden de uitnodigingen naar de geslaagden verstuurd. In principe moet je je diploma ophalen tijdens één van deze uitreikingen. Heb je je diploma eerder nodig, of zijn er andere redenen waarom je niet naar een uitreiking kunt/wilt komen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie (ExamencieGNK@umcutrecht.nl).

Je studeert cum laude af als je aan de in de Onderwijs- en Examenregeling gestelde eisen voldoet (zie artikel 6).

De examencommissie doet voorafgaand aan het afstuderen geen uitspraak over het judicium. De resultaten van alle studenten worden nauwkeurig bekeken om te bepalen welke studenten aan de voorwaarden voor cum laude afstuderen voldoen. Omstandigheden en extracurriculaire activiteiten worden bij de bepaling van het judicium niet meegewogen. Het is dan ook niet mogelijk om een cum laude aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: bij het bepalen van het judicium wordt uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde (alle cijfers tellen even zwaar mee). Dit is een ander gemiddelde dan het gewogen gemiddelde dat in Osiris zichtbaar is.

Wil je je examen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na de verzenddatum van de e-mail met het bericht dat je aan de exameneisen van je opleiding hebt voldaan een verzoek indienen bij de examencommissie. Houd je studentenmail dus goed in de gaten!

Uitstel is slechts in bepaalde gevallen mogelijk: Zie hiervoor artikel 6.1 van de OER.

Een verklaring van behaald diploma kun je opvragen uit het diplomaregister van DUO.
Je kunt dit uittreksel downloaden, zodra jouw examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (CSa).

Je kunt, indien nodig, een afstudeerverklaring aanvragen bij het STIP. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen als je een andere masteropleiding dan Geneeskunde wilt gaan volgen, of bij sollicitaties.
Een dergelijke verklaring kun je aanvragen als jouw examendatum in Osiris staat (dit kun je zien op je studievoortgangsoverzicht).