Aan de hand van de geregistreerde resultaten in Osiris bepaalt de examencommissie wanneer je bent afgestudeerd. Je bent afgestudeerd wanneer je aan alle examenvereisten voldoet. Je vindt de exameneisen in de Onderwijs- en Examenregeling.

De examencommissie controleert op vaste data wie er, volgens Osiris, alle vakken van het examenprogramma hebben behaald. De geslaagden worden hierover door Onderwijszaken per e-mail op de hoogte gebracht.

De examendatum van je bachelor is de dag dat de examencommissie heeft vastgesteld dat je aan alle exameneisen hebt voldaan.

Bij het bepalen van de examendatum wordt uitgegaan van de datum waarop het laatste studieresultaat in Osiris geregistreerd is (dus níet de toetsdatum op het studievoortgangsoverzicht).  Je dient hierbij rekening te houden met een nakijktermijn van 10 werkdagen na een toets en een verwerkingstermijn in Osiris.

De examencommissie bepaalt op de volgende data wie aan de exameneisen heeft voldaan:

30 augustus 2021 29 september 2021 29 oktober 2021
29 november 2021 23 december 2021 28 januari 2022
25 februari 2022 30 maart 2022 28 april 2022
30 mei 2022 30 juni 2022 29 juli 2022
30 augustus 2022    

Bijvoorbeeld: je hebt je laatste resultaat behaald op 27 maart, dit laatste studieresultaat wordt op 16 april geregistreerd in Osiris, dan is je examendatum 29 april. Houd deze datum zelf goed in de gaten!

Zodra al je resultaten in Osiris staan (niet eerder), kún je je voor de bacheloropleiding uitschrijven -dit hóeft echter niet-.
Staat je laatste resultaat op 31 augustus nog niet in Osiris, dan moet je je her-inschrijven voor de bacheloropleiding voor het volgend studiejaar!

Let op! 

 • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Je wordt uitgeschreven per de 1e van de maand volgend op je uitschrijfverzoek, niet eerder. Dus als je bijvoorbeeld in de maand september een uitschrijfverzoek doet, dan word je per 1 oktober uitgeschreven.
 • Je kunt wel een latere uitschrijfdatum opgeven bij je verzoek tot uitschrijving.
 • Als je afstudeert kun je je uitschrijven per de 1e van de maand volgend op je examendatum, maar je mag ook voor het resterende collegejaar ingeschreven blijven. Uiteraard betaal je dan nog wel collegegeld. Let op: uitschrijven met terugwerkende kracht kan niet.

Kijk hier voor meer informatie over uitschrijven.

Wil je door met de master geneeskunde? Zorg dan dat je de volgende stappen onderneemt:

 1. Schrijf je via Studielink in voor de master geneeskunde. Zorg ervoor dat je ingeschreven staat voor de masteropleiding, zodra je met het onderwijs begint. Inschrijven moet je doen vóór de eerste van de maand. Dus: start je bijvoorbeeld met je masteronderwijs op 20 juni, schrijf je dan uiterlijk op 31 mei in voor de master.
  Dit is een essentiële eerste stap: het is altijd weer mogelijk je tijdelijk uit te laten schrijven als de start van de master om welke reden dan ook vertraagd wordt.
 2. Stuur een mail naar de coschapindelers (coschappen@umcutrecht.nl) waarin je aangeeft vanaf welk moment je zou willen beginnen met de master. De coschapindelers proberen een zo passend mogelijke indeling te maken. LET OP: In studiejaar 21-22 kan maar zeer beperkt rekening worden gehouden met voorkeuren!
 3. Controleer je studievoortgang in Osiris. Zorg er zelf voor dat al je studiepunten binnen zijn. Je kunt pas aan de master beginnen als de bachelor is afgesloten, d.w.z. dat je 180 ECTS èn een examendatum op Osiris hebt.
 4. Lees de informatiebrief die op 17 maart verstuurd is als je in 21-22 start met de master.

Nadat je bent ingedeeld kun je je niet zomaar meer uitschrijven. Mocht je, om wat voor reden dan ook, toch niet kunnen of willen beginnen aan je master terwijl je wel een indeling hebt ontvangen, communiceer dat dan altijd naar de coschapindelers. Zo kunnen zij proberen ervoor te zorgen dat iemand anders gebruik kan maken van jouw plek en er niet onnodig wachttijden ontstaan. Wanneer je zelf weer wilt worden ingedeeld, heb jij er ook voordeel van dat andere studenten dit doen.

Vergeet niet altijd je studentmailadres te gebruiken en vermeld altijd je studentnummer!

Bekijk de presentatie Voorlichting Master Geneeskunde om meer te weten te komen over de samenstelling en indeling van de masteropleiding. Je kunt ook kijken op de Master Geneeskunde website.

Zijn alle punten van je programma vóór de laatste dag van de maand in Osiris geregistreerd, maar heb je aan het einde van de eerste week van de volgende maand nog geen bericht gekregen, stuur dan een mailtje naar examenciegnk@umcutrecht.nl.

Heb je vakken in twee verschillende curricula gevolgd en ben je klaar met je bachelor? Hier vind je meer informatie over afstuderen in de overgangsfase CRU2006-CRU+.

3x per jaar wordt een feestelijke uitreiking georganiseerd.

De data van de bachelor uitreikingen in studiejaar 2021-2022 zijn:

 • Donderdag 4 november 2021
 • Donderdag 17 maart 2022
 • Donderdag 7 juli 2022

De datum van de bachelor uitreiking in studiejaar 2022-2023 is:

 • Donderdag 3 november 2022

Heb je je diploma eerder nodig, of zijn er andere redenen waarom je niet naar een uitreiking kunt/wilt komen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie (ExamencieGNK@umcutrecht.nl).

Je studeert cum laude af als je aan de in de Onderwijs- en Examenregeling gestelde eisen voldoet (zie artikel 6).

De examencommissie doet voorafgaand aan het afstuderen geen uitspraak over het judicium. De resultaten van alle studenten worden nauwkeurig bekeken om te bepalen welke studenten aan de voorwaarden voor cum laude afstuderen voldoen. Omstandigheden en extracurriculaire activiteiten worden bij de bepaling van het judicium niet meegewogen. Het is dan ook niet mogelijk om een cum laude aan te vragen bij de examencommissie.

Let op: bij het bepalen van het judicium wordt uitgegaan van het rekenkundig gemiddelde (alle cijfers tellen even zwaar mee). Dit is een ander gemiddelde dan het gewogen gemiddelde dat in Osiris zichtbaar is.

De UU hanteert automatisch afstuderen wanneer al je resultaten in Osiris geregistreerd zijn en je 180 ECTS hebt behaald.

Wil jij je examen uitstellen? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de examencommissie op elk gewenst moment, maar in elk geval vóór je laatste toetsmoment (bijv. je laatste tentamen, je laatste coschapeindbeoordeling of je laatste tutorgesprek).

Uitstel is slechts in bepaalde gevallen mogelijk: zie hiervoor artikel 6.1 van de OER.

Een verklaring van behaald diploma kun je opvragen uit het diplomaregister van DUO.
Je kunt dit uittreksel downloaden, zodra jouw examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (CSa).

Je kunt, indien nodig, een afstudeerverklaring aanvragen bij het STIP. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen als je een andere masteropleiding dan Geneeskunde wilt gaan volgen, of bij sollicitaties.
Een dergelijke verklaring kun je aanvragen als jouw examendatum in Osiris staat (dit kun je zien op je studievoortgangsoverzicht).