In periode 4 van het 2e jaar binnen de Geneeskunde bacheloropleiding staan 10 weken als  ‘vrije profileringsruimte’ gepland. Het biedt je de mogelijkheid thema’s verder uit te diepen en je blik op het toekomstig beroep te verbreden.

Meer dan in ander onderwijs, kun je in de vrije profileringsruimte je eigen leerproces sturen. Dat vraagt om reflecteren en doelen stellen. Waar sta ik nu? Wat boeit me? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig voor een volgende stap in die richting?

Aan de hand van 10 vragen vind je hieronder meer informatie over de mogelijkheden die de vrije profileringsruimte biedt. In de keuzegids vind je een korte beschrijving van de keuzecursussen die vanuit de opleiding Geneeskunde worden aangeboden. De meeste cursussen leveren 7,5 ECTS; een enkele 15 ECTS. Het is de bedoeling dat je in de vrije profileringsruimte 2e jaar Geneeskunde 15 ECTS haalt (2 x 7,5 ECTS of 1 x 15 ECTS).

We hopen dat je de kansen die deze periode biedt optimaal weet te benutten.

Het optimaal invullen van je profileringsruimte vraagt om reflectie vooraf.  Met behulp van vragen bepaal je je koers: Waar sta ik nu? Wat boeit me? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig voor een volgende stap in die richting?

In één van de tutorbijeenkomsten wordt ingegaan op het formuleren van je eigen leerwensen en doelen. Het bekende CanMeds competentiemodel kan hierbij richting geven.

Als je je eigen leerwensen weet, zoek je welk cursusaanbod daarbij past.

Dit aanbod kan bestaan uit:

 • De keuzecursussen die vanuit de UU bacheloropleiding Geneeskunde worden aangeboden.
 • Cursussen van andere opleidingen binnen de Universiteit Utrecht, die voldoen aan hieronder genoemde voorwaarden.
 • Cursussen van andere Universiteiten in binnen- of buitenland, die voldoen aan hieronder genoemde voorwaarden. Het aantal cursussen dat hieraan voldoet is helaas beperkt en er zijn kosten aan verbonden.

Een keuzecursus levert 7,5 of 15 ECTS. De inhoud varieert van verdieping in reeds bekende biomedische thema’s tot verbredingsonderwerpen die zicht geven op klinische en maatschappelijke toepassingen van medische kennis.

De 7,5 ECTS-cursussen worden aangeboden als 10-weeks lint (20 uur/week). Er zijn 2 soorten linten, die qua  ‘timeslots’ (de dagdelen waarop contacturen geroosterd kunnen worden) complementair zijn. Je volgt dus een cursus in een AD-lint (geroosterd op maandagmorgen, woensdag en vrijdag) en een cursus in een BC-lint (geroosterd op maandagmiddag, dinsdag en donderdag) naast elkaar. De 15-ECTS-cursussen zijn fulltime cursussen van 10 weken.

Tabel 2.  De ‘timeslots’ die de Universiteit van Utrecht hanteert

Achterin de Keuzegids vind je een korte beschrijving van doelen en inhoud van de keuzecursussen die vanuit de Geneeskunde opleiding worden aangeboden. Meer cursusspecifieke informatie kun je krijgen door:

 • de cursus op te zoeken in de Utrechtse Onderwijscatalogus https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus.do?refer=/onderwijscatalogus. Gebruik de cursuscodes die op de  cursuspagina in deze gids rechtsonder bovenaan de tabel staat.
 • je vragen te stellen aan de coördinator van een specifieke keuzecursus. Dat kan op de voorlichtingsmarkt of via e-mail. Zijn/haar e-mail adres vind je op de betreffende pagina in deze keuzegids.
 • via Blackboard de community ‘keuzecursus kiezen’ te bezoeken voor o.m. inzage in de blokboeken van het voorgaande jaar.
Net als in het reguliere onderwijs staat de 7,5 ECTS voor een studiebelasting van 210 studiebelastingsuren (15 ECTS voor 420 sbu). De Onderwijs- en Examenregeling (OER) heeft duidelijke bepalingen over de inspannings- en aanwezigheidsverplichtingen bij dit onderwijs. Alle contacturen tijdens de  keuzecursussen zijn  onderwijsvormen waarvoor een 80% aanwezigheidsverplichting geldt (zie verder kader 1).

De Utrechtse Onderwijscatalogus is de belangrijkste informatiebron voor cursussen van andere bachelorsopleidingen van de UU.

Om in deze catalogus te zoeken kun je in het beginscherm je zoekprofiel aangeven. Kies voor collegejaar 2019, aanvangsblok 4, categorie/niveau Bachelor Verdiepend (d.i. categorie 2 uit het Utrechtse onderwijsmodel), cursustype: cursorisch onderwijs en bijvakker: ja. Kies dan: zoeken.

Voor andere Universiteiten in binnen- en buitenland raadpleeg je het aanbod via Internet. Bedenk wel dat je deze cursussen – in tegenstelling tot UU cursussen – zelf moet bekostigen.

Het International Office van het UMC Utrecht is je graag behulpzaam bij je voorbereidingen als je een passende cursus in het buitenland hebt gevonden. Zij hebben echter geen kant-en-klare lijst met cursussen in het buitenland. In de praktijk blijkt het aanbod buitenlandse cursussen die plaatsvinden in de gegeven periode, die Nederlandse 2e jaars geneeskunde studenten toelaten én die voldoen aan de criteria voor de vrije profileringsruimte helaas zeer beperkt.  Later in je opleiding zijn er meer mogelijkheden voor een keuzestage in het buitenland.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het onderwijs dat je in de vrije profileringsruimte van de bachelor gaat volgen:

 • Er mag inhoudelijk geen overlap zijn met leerstof uit het reguliere deel van het Geneeskunde curriculum.
 • De cursus moet gevolgd worden aan een WO-instelling en deel uitmaken van het studieprogramma van het 2e jaar of hoger van een bacheloropleiding.
 • Het moet gaan om cursorisch onderwijs dat qua niveau overeenkomt met minimaal niveau 2 (verdiepend) van het Utrechtse onderwijsmodel.
 • Een cursus moet (minimaal) 7,5 ECTS opleveren of een combinatie van twee of drie cursussen moet samen 15 ECTS opleveren.
 • Achteraf moet je met een gewaarmerkte kopie van je studieresultaten kunnen aantonen dat de benodigde studiepunten zijn behaald. Voor cursussen aan de UU volstaat hiervoor een uitdraai van je studieresultaten op OSIRIS.

Als je in het kader van de vrije profileringsruimte een cursus buiten het aanbod van de opleiding Geneeskunde wilt volgen, dien je vooraf toestemming daarvoor te vragen bij de coördinator/examinator ‘onderwijs vrije profileringsruimte GNK-bachelor’. Alleen dan ben je er zeker van dat de behaalde punten meetellen voor dit onderwijs. Zie bij punt 7 hoe je dat doet.

Als je een cursus buiten de opleiding Geneeskunde hebt gevonden die voldoet aan de gestelde criteria, is het belangrijk na te gaan:

 • wat de inschrijftermijn en procedure is.
 • of de start- en einddatum van de cursus binnen periode 4 vallen (andere Universiteiten hebben niet altijd hetzelfde jaarrooster),
 • of je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden. Als je hierover twijfelt is het handiger even contact te zoeken met de coördinator van de cursus, dan af te wachten tot de definitieve plaatsing bekend wordt.
 • of je een reële kans maakt op plaatsing. Misschien is er een overschot aan ‘eigen’ studenten die voorrang krijgen. Ook daarover kun je de betreffende coördinator raadplegen.
 • of er extra kosten verbonden zijn aan dit onderwijs? Voor jou als UU-student is deelname aan cursussen binnen de UU in principe gratis. Voor cursussen buiten de UU zijn alle kosten echter voor je eigen rekening. Doorgaans kost een cursus van 7,5 ECTS 750 euro of meer.

Toestemming van de examinator kun je aanvragen door het formulier ‘verzoek toestemming keuzecursus elders’ te downloaden, in te vullen en te sturen naar GNK.BA.keuzecursus@umcutrecht.nl onder vermelding ‘verzoek toestemming keuzecursus elders’.

Deadline* voor het indienen van je aanvraag is donderdag 14 november 2019. Je krijgt uiterlijk vrijdag 22 november 2019 antwoord. Als je geen toestemming krijgt, kun je nog tot en met zondag 24 november inschrijven voor een GNK-cursus.

Let er op dat je na afloop van je ‘cursus elders’ de afdeling Onderwijszaken een OSIRIS-uitdraai of een gewaarmerkte kopie van je resultaten stuurt, zodat je punten op OSIRIS bijgeschreven kunnen worden.

Ja, dat kan wanneer je in het verleden (d.w.z. voor aanvang van studiejaar 2019-2020) onderwijs hebt gevolgd dat voldoet aan alle criteria onder vraag 5 en wanneer je daarvoor de vereiste studiepunten hebt gehaald.  Je moet dat met een OSIRIS-uitdraai of een gewaarmerkte kopie van je studieresultaten kunnen aantonen.

Een vrijstelling vraag je aan bij de examencommissie. Dit doe je door het formulier ‘verzoek vrijstelling’ te downloaden, in te vullen en te sturen naar GNK.BA.keuzecursus@umcutrecht.nl  onder vermelding ‘verzoek vrijstelling vrije profileringsruimte GNKBA2’.

De deadline* voor het indienen van vrijstellingsverzoeken is in de OER bepaald op: 31 oktober van het betreffende studiejaar. Je krijgt uiterlijk vrijdag 22 november 2019 antwoord van de examencommissie. Bij een negatieve beslissing kun je je dan alsnog tot en met zondag 24 november inschrijven voor een GNK-cursus.

N.B.: Wanneer je door bijzondere omstandigheden deze deadline niet haalt en later in het jaar toch nog een verzoek toestemming keuzecursus elders of een vrijstellingsverzoek in wilt indienen: wend je dan tot de studieadviseur. Alleen na een positief advies van de studieadviseur wordt je verzoek alsnog in behandeling genomen.

Van 28 oktober tot en met 24 november 2019 kun je je via de volgende link  inschrijven: https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/GNK_Keuze_bajr2_inschrijving.

Bij inschrijving kun je per lint (AD en BC) je 1e, 2e, 3e en 4e cursusvoorkeur opgeven (als je voorkeur hebt voor een fulltime cursus geef je dat bij zowel het AD- als het BC-lint aan). Na sluiting wordt er geloot voor de volgorde waarin alle inschrijvers worden ingedeeld. Bij de indeling van de AD-cursussen wordt ingedeeld op lotingsnummer van laag naar hoog. Voor de indeling van de BC-cursussen is dat andersom: van hoog naar laag. Heb je een laag lotingsnummer dan heb je dus grote kans dat je bij de indeling van de AD-cursussen je 1e keus krijgt toebedeeld. Bij de BC-cursussen kan het zijn dat de cursus van je 1e of 2e  keus al vol zit, omdat je daar pas als één van de laatsten wordt ingedeeld. 

Het kan zo zijn dat de cursus van je voorkeur niet doorgaat, omdat er te weinig deelnemers voor zijn. Het vereiste minimum aantal verschilt per cursus en ligt tussen de 10 en 15 deelnemers. Ook dan bepaalt je lotingsnummer de volgorde waarin er geplaatst wordt voor de cursus van je volgende voorkeur.

Als je deelneemt aan het ‘Honoursprogramma Bachelor Geneeskunde’,  kun je bij de inschrijving opgeven welke specifieke keuzecursus je hiervoor wilt volgen. Bij de plaatsing krijgt je voor deze cursus voorrang. Je kunt maximaal één cursus als HP-cursus aanmerken: in het AD-lint of  in het BC-lint.  Tabel 4b laat zien welke cursussen geschikt zijn voor het honoursprogramma en aan welke speerpunten van het UMC Utrecht ze gelinkt zijn.

Het kan ook zijn dat je dit jaar in periode 4 maar één of geen keuzecursus wilt volgen. Bijvoorbeeld omdat je:

 • vrijstelling hebt gekregen voor één of beide keuzecursussen,
 • gekozen hebt om een keuzecursus elders te volgen, 
 • andere redenen hebt, bijvoorbeeld studievertraging.

In dat geval kies je bij de inschrijving respectievelijk voor de opties  ‘vrijstelling’, ‘elders’ of ‘anders’.

Uiterlijk vrijdag 29 november kun je in OSIRIS zien voor welke keuzecursussen je geplaatst bent.

Sommige GNK-keuzecursussen zijn vanwege het onderwerp of de toelatingseisen exclusief voor geneeskundestudenten. Bij andere keuzecursussen zijn studenten van andere bacheloropleidingen van de universiteit Utrecht van harte welkom wanneer er nog plaatsen over zijn. We geloven dat de inbreng vanuit andere studierichtingen het onderwijs kan verrijken. In tabel 4 is per cursus aangegeven voor welke studenten deze toegankelijk is.

Om in te stromen in het keuzeonderwijs van de bachelor Geneeskunde moet je kunnen aantonen dat je ingeschreven staat bij de UU en in het bezit bent van minimaal 45 ECTS van een bacheloropleiding.

Houd er verder rekening mee dat er een 80% aanwezigheidsplicht is voor al het contactonderwijs. Schrijf je daarom alleen in wanneer je in periode 4 geen ander onderwijs of andere verplichtingen hebt binnen het timeslot (AD of BC) van de cursus waarvoor je inschrijft.

Om je als niet-Geneeskunde student voor een keuzecursus Geneeskunde in te schrijven, moet je het inschrijfformulier ‘inschrijving keuzecursus voor niet-GNK studenten’ downloaden. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar GNK.BA.KEUZECURSUS@umcutrecht.nl.

Na inschrijving word je op een wachtlijst voor ‘niet GNK studenten’ geplaatst. Na 1 december ’19 worden deze wachtlijstkandidaten in volgorde van binnenkomst geplaatst zolang er plaatsen beschikbaar zijn.