In periode 4 in jaar 2 van de Geneeskunde bacheloropleiding staan 10 weken als ‘vrije profileringsruimte’ gepland. Het biedt je de mogelijkheid thema’s verder uit te diepen en je blik op het toekomstig beroep te verbreden.

Meer dan in ander onderwijs, kun je in de vrije profileringsruimte je eigen leerproces sturen. Dat vraagt om reflecteren en doelen stellen. Waar sta ik nu? Wat boeit me? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig voor een volgende stap in die richting?

In de keuzegids vind je het keuzecursusaanbod vanuit Geneeskunde. Iedere cursus heeft een studiebelasting van 20 uur per week en levert 7,5 ECTS. Het is de bedoeling dat je in de vrije profileringsruimte 2e jaar Geneeskunde 15 ECTS haalt.

Het is ook mogelijk om buiten de eigen faculteit cursussen te volgen. Universiteit breed worden dezelfde perioden van 10 weken aangehouden en dezelfde ‘timeslots’ voor de contacturen gehanteerd. Je kunt dus ook een GNK-cursus in het ene timeslot (bv. AD) combineren met een cursus van een andere UU bachelor opleiding in het complementaire timeslot (BC). Uiteraard moeten deze cursussen aan bepaalde voorwaarden voldoen en dien je vooraf toestemming te vragen  voor het volgen van een bepaalde cursus buiten het Geneeskunde aanbod. De criteria en procedures zijn beschreven in de keuzegids.

Aan de hand van 10 vragen hieronder vind je informatie en tips over de mogelijkheden die de vrije profileringsruimte biedt.

Het optimaal invullen van je profileringsruimte vraagt om voorbereiding. Met behulp van vragen bepaal je je koers: Waar sta ik nu? Wat boeit me? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig voor een volgende stap in die richting? In één van de tutorbijeenkomsten wordt ingegaan op het formuleren van je eigen leerwensen en doelen.

Als je je eigen leerwensen weet, zoek je welk cursusaanbod daarbij past.

Dit aanbod kan bestaan uit:

 • De keuzecursussen die vanuit de UU bacheloropleiding Geneeskunde worden aangeboden.
 • Cursussen van andere opleidingen binnen de Universiteit Utrecht, die voldoen aan hieronder genoemde voorwaarden.
 • Cursussen van andere universiteiten in binnen of buitenland, die voldoen aan hieronder genoemde voorwaarden. Het aantal cursussen dat aan de criteria voldoet is helaas zeer beperkt.

Elke keuzecursus levert 7,5 ETCS. De inhoud varieert van verdieping in reeds bekende biomedische thema’s tot verbredingsonderwerpen die zicht geven op klinische en maatschappelijke toepassingen van eerder opgedane kennis.

De cursussen worden aangeboden als 10-weeks lint (20 uur/week). Er zijn 2 soorten linten, die qua ‘timeslots’ (de dagdelen waarop contacturen geroosterd kunnen worden) complementair zijn. Je volgt dus een cursus in een AD-lint (geroosterd op maandagmorgen, woensdag en vrijdag) en een cursus in een BC-lint (geroosterd op maandagmiddag, dinsdag en donderdag) naast elkaar.

Tabel 2.  De ‘timeslots’ die de Universiteit van Utrecht hanteert

In de keuzegids vind je een korte beschrijving van doelen en inhoud van de keuzecursussen die vanuit de Geneeskunde opleiding worden aangeboden. Meer cursusspecifieke informatie kun je krijgen door:

 • de cursus op te zoeken in de Utrechtse Onderwijscatalogus. Gebruik de cursuscodes die op de  cursuspagina in deze gids rechtsonder bovenaan de tabel staat.
 • je vragen te stellen aan de coördinator van een specifieke keuzecursus. Dat kan op de voorlichtingsmarkt of via e-mail. Zijn/haar e-mail adres vind je op de betreffende pagina in deze keuzegids.
 • via blackboard de keuzecursuscommunity te bezoeken voor o.m. inzage in de blokboeken van het voorgaande jaar.

Net als in het reguliere onderwijs staat de 7,5 ECTS voor een studiebelasting van 210 uur. De Onderwijs en Examenregeling (OER) heeft duidelijke bepalingen over de inspannings- en aanwezigheids-verplichtingen bij dit onderwijs. Alle contacturen tijdens de  keuzecursussen zijn  ‘kleinschalig onderwijs’ waarvoor een 80% aanwezigheidsverplichting geldt.

De Utrechtse Onderwijscatalogus is de belangrijkste informatiebron voor cursussen van andere bachelorsopleidingen van de UU.

Voor andere Universiteiten in binnen- en buitenland raadpleeg je het aanbod via Internet. Bedenk wel dat je deze cursussen – in tegenstelling tot UU cursussen – zelf moet bekostigen.

Het International Office van het UMC Utrecht is je graag behulpzaam bij je voorbereidingen als je een passende cursus in het buitenland hebt gevonden. Zij hebben echter geen kant-en-klare lijst met cursussen in het buitenland. In de praktijk blijkt het aanbod buitenlandse cursussen die plaatsvinden in de gegeven periode, die Nederlandse 2e jaars geneeskunde studenten toelaten én die voldoen aan de criteria voor de vrije profileringsruimte helaas zeer beperkt.  Later in je opleiding zijn er meer mogelijkheden voor een keuzestage in het buitenland.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het onderwijs dat je in de vrije profileringsruimte van de bachelor gaat volgen:

 • Er mag geen overlap zijn met leerstof uit het reguliere deel van het Geneeskunde curriculum.
 • De cursus moet gevolgd worden aan een WO-instelling en deel uit maken van het studieprogramma van het 2e jaar of hoger van een bachelor opleiding.
 • Het moet gaan om cursorisch onderwijs dat qua niveau overeenkomt met minimaal niveau 2 (verdiepend) van het Utrechtse onderwijsmodel.
 • Een cursus moet (minimaal) 7,5 ECTS opleveren of een combinatie van twee of drie cursussen moet samen 15 ECTS opleveren.
 • Achteraf moet je met een gewaarmerkte kopie van je studieresultaten kunnen aantonen dat de benodigde studiepunten zijn behaald. Voor cursussen aan de UU volstaat hiervoor een uitdraai van je studieresultaten op OSIRIS.

Als je in het kader van de vrije profileringsruimte een cursus buiten het aanbod van de Geneeskunde opleiding wilt volgen, dien je vooraf toestemming daarvoor te vragen. Alleen dan ben je er zeker van dat de behaalde punten meetellen voor dit onderwijs. Zie punt 7.

Als je een cursus buiten de Geneeskunde opleiding hebt gevonden die voldoet aan de gestelde criteria, is het belangrijk na te gaan:

 • wat de inschrijftermijn en procedure is.
 • of de start en einddatum van de cursus inderdaad binnen periode 4 vallen (andere Universiteiten hebben niet altijd hetzelfde jaarrooster),
 • of je voldoet aan alle inschrijfvoorwaarden. Als je hierover twijfelt is het handiger even contact te zoeken met de coördinator van de cursus, dan af te wachten tot de definitieve plaatsing bekend wordt.
 • of je een reële kans maakt op plaatsing. Misschien is er een overschot aan ‘eigen’ studenten die voorrang krijgen. Ook daarover kun je de betreffende coördinator raadplegen.
 • of er extra kosten verbonden zijn aan dit onderwijs? Voor jou als UU-student is deelname aan cursussen binnen de UU in principe gratis. Voor cursussen buiten de UU zijn alle kosten echter voor je eigen rekening. Doorgaans kost een cursus van 7,5 ECTS 750 euro of meer.

Toestemming kun je aanvragen door het formulier ‘verzoek toestemming keuzecursus elders’ te downloaden, in te vullen en te sturen naar GNK.BA.keuzecursus@umcutrecht.nl  onder vermelding ‘verzoek toestemming keuzecursus elders’.

Doe dit uiterlijk dinsdag 31 oktober 2017, dan krijg je vóór vrijdag 24 november 2017 antwoord. Je kunt je dan nog vóór 26 november inschrijven voor een GNK-cursus, als je geen toestemming krijgt voor de gevraagde cursus.

Let er op dat je na afloop van je cursus elders de afdeling Onderwijszaken een gewaarmerkte kopie van je resultaten stuurt, zodat je punten op OSIRIS bijgeschreven kunnen worden.

Ja, dat kan wanneer je in het verleden onderwijs hebt gevolgd dat voldoet aan alle criteria onder vraag 5 en wanneer je daarvoor de vereiste studiepunten hebt gehaald. Je moet dat met een OSIRIS-uitdraai of een gewaarmerkte kopie van je studieresultaten kunnen aantonen.

Een vrijstelling vraag je aan bij de examencommissie. Dit doe je door het formulier ‘verzoek vrijstelling’ te downloaden, in te vullen en te sturen naar GNK.BA.keuzecursus@umcutrecht.nl onder vermelding ‘verzoek vrijstelling vrije profileringsruimte GNKBA2’.

In de OER is bepaald dat vrijstellingsverzoeken voor de 2e jaars keuzecursussen in behandeling genomen als ze worden ingediend vóór 1 november. Je krijgt dan vóór vrijdag 24 november 2017 antwoord van de examen commissie. Bij een negatieve beslissing kun je je dan alsnog vóór 26 november inschrijven voor een GNK-cursus.

Van 30 oktober tot en met 26 november 2017 kun je je via OSIRIS inschrijven voor één cursus in het AD-lint en één  in het BC-lint.

Neem je deel aan het Honoursprogramma Geneeskunde bachelor, dan is minimaal 1 speerpunt-keuzecursus verplicht. Tabel 4 laat zien welke cursussen geschikt zijn voor het honoursprogramma en aan welke onderzoeksspeerpunten van het UMC Utrecht ze gelinkt zijn: Brain, Infection & immunity, Center for Circulatory Health, Cancer center, Regenerative Medicine & Stem Cells of Child Health.

Na 26 november start de plaatsingsprocedure. Honoursstudenten worden met voorrang geplaatst bij één speerpuntcursus van hun voorkeur. Daarna verloopt de plaatsing van de overige Geneeskunde inschrijvingen in drie rondes. In tabel 3 op de volgende pagina vind je de sluitingsdata van elke ronde.

Na inschrijving word je per cursus op een wachtlijst geplaatst. Als er in de cursus waar jij je voor hebt opgegeven voldoende plaats is, krijg je binnen een week bericht dat je definitief geplaatst bent. Voor cursussen waarbij de inschrijving echter het aantal plaatsen overtreft, wordt er geloot. Voor de mensen die in de eerste ronde zijn uitgeloot volgt een tweede ronde.

Wanneer je bent uitgeloot krijg je voor de tweede ronde per mail een uitnodiging om je in te schrijven voor een keuzecursus waar nog plaats is. Ook nu zijn er twee mogelijkheden: als je meteen geplaatst kunt worden krijg je daarover bericht. In het andere geval wordt er opnieuw geloot. Als je opnieuw bent uitgeloot, krijg je een uitnodiging voor de derde ronde.

Bij de derde ronde wordt er niet meer geloot, maar wordt je geplaatst op volgorde van inschrijving. Voor cursussen die vol zitten kun je je niet meer inschrijven.

Een cursus gaat door als er voldoende deelnemers zijn. Het vereiste minimum aantal verschilt per cursus en ligt tussen de 10 en 15 deelnemers.

Let op: Je mag je per ronde maximaal voor 1 AD-cursus en 1 BC-cursus inschrijven !!!

Voorafgaand aan de loting worden alle deelnemers die zich per lint voor meer dan één cursus tegelijk hebben ingeschreven er uit gefilterd en als laatste ingedeeld.

Sommige keuzecursussen zijn vanwege het onderwerp of de toelatingseisen exclusief voor geneeskunde studenten. Bij andere keuzecursussen zijn studenten van andere bachelor opleidingen van de universiteit Utrecht van harte welkom wanneer er nog plaatsen over zijn. We geloven dat de inbreng vanuit andere studierichtingen het onderwijs kan verrijken. In tabel 4 in de keuzegids is per cursus aangegeven voor welke studenten deze toegankelijk is.

Om in te stromen in het keuzeonderwijs van de bachelor Geneeskunde moet je kunnen aantonen dat je ingeschreven staat bij de UU en in het bezit bent van minimaal 45 ECTS van een bachelor opleiding.

Houdt er verder rekening mee dat er een 80% aanwezigheidsplicht is voor al het contact onderwijs. Schrijf je daarom alleen in wanneer je in periode 4 geen ander onderwijs of andere verplichtingen hebt binnen het timeslot (AD of BC) van de cursus waarvoor je inschrijft.

Om je als niet-Geneeskunde student voor een keuzecursus Geneeskunde in te schrijven, moet je van de website Geneeskunde het inschrijfformulier ‘inschrijving keuzecursus voor niet-GNK studenten’ downloaden. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar GNK.BA.KEUZECURSUS@umcutrecht.nl.

Na inschrijving wordt je op een wachtlijst voor ‘niet GNK studenten’ geplaatst. Na de indeling van de geneeskunde studenten worden deze wachtlijstkandidaten in volgorde van binnenkomst geplaatst zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. Als je geplaatst bent krijg je na 15 december bericht.