Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De OER 17-18 beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie: Education and Examination Regulations 17-18 (EER)

De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. 

(De link naar de OER van vorig jaar: OER 16-17, en de Engelse versie van 16-17: Education and Examination Regulations (EER). 

Examencommissie UGS

De examencommissie van de Undergraduate School van de faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en zes uitvoerende kamers. Deze kamers voeren voor de betreffende opleidingen het examenbeleid uit binnen de kaders die worden gesteld door de centrale examencommissie. De voorzitters of benoemde afgevaardigden van de kamers vormen de centrale examencommissie van de School. De centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examenbeleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De leden van de examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs.

Leden van de Examencommissie UGS

Dr. R.S.W. (Roderik) van de Wal (Voorzitter)
Dr. A.H. (Anneke) van Houwelingen (lid Farmacie)
Dr. S.W.B. (Wishnu) Prasetya (lid Informatica)
Dr. C.H. (Carleen) Tijm-Reijmer (lid Natuur- en Sterrenkunde)
Dr. I. (Ingmar) Swart (lid Scheikunde)
Dr. S.A. (Steven) Wepster (lid Wiskunde)
Dr. J.A. (Jan Andries) Post (lid Biologie)
Prof.dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen (extern lid)
Mr. S. (Sascha) van der Veen (Ambtelijk secretaris)

Taken en bevoegdheden van de Examencommissie

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De examencommissie stelt zelf regels vast over de nadere uitvoering van deze taken en bevoegdheden. Deze regels zijn beschreven in het Reglement Examencommissie Undergraduate School.

Taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn onder andere:

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleidingen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het examenprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van onderwijsonderdelen zoals keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma, volgen van onderwijs buiten de UU of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Vaststellen van examenuitslagen van individuele studenten;
 • Toekennen van het judicium Cum Laude
 • Afgeven van getuigschriften.

Contactinformatie

Ergens tijdens je studie kan je toestemming nodig hebben van de examencommissie. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en voor het indienen van verzoeken is  de kamer van jouw opleiding:

Kamer wiskunde en wiskunde en toepassingen

De kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen is onderdeel van de Examencommissie UGS.

Samenstelling:

 • Prof. dr. F. (Frits) Beukers (voorzitter)
 • Dr. H. (Heinz) Hanssmann
 • Dr. S.A. (Steven) Wepster (secretaris)

De kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van studenten. Je kunt je verzoek richten aan de secretaris van de kamer Wiskunde en Wiskunde en Toepassingen: S.A.Wepster@uu.nl.

Preadvies en Bindend Studieadvies

Preadvies
In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je uiterlijk eind januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “postief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend.

Bindend studieadvies
Aan het eind van je eerste bachelorjaar bij je opleiding, krijg je een bindend studieadvies(BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in het huidige studiejaar hebt gehaald. Je kunt in een collegejaar je 60 EC (of meer) behalen. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald, ontvang je een brief met een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Je mag in dat geval de komende 4 jaar niet doorgaan met je opleiding.
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op je BSA, meld dat dan zo snel mogelijk bij de studieadviseur.

Let op 1: Als je voor 31 augustus 2018 60 EC hebt behaald m.b.v. vakken die behaald zijn vóór 2017-2018 (d.m.v. vrijstellingen of profileringsvakken die in je huidige bachelorprogramma passen), dan krijg je ook een positief bindend studieadvies.
Let op 2: Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. 

Zie ook artikel 7.4 van het Onderwijs- en Examenregelement (OER).

Fraude en plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Klachten, bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Privacywetgeving

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de disclaimer van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2016-2017 (pdf). De bijlagen die hier bij horen vind je op de centrale pagina Onderwijsregelingen.