Studentensite

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Alle bacheloropleidingen van de Faculteit Bètawetenschappen vallen onder de Undergraduate School (UGS). De School hanteert een eigen Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen (OER). De OER 16-17 beschrijft de algemene en specifieke onderwijs- en examenregeling van de opleidingen. De hoofdtekst van de OER kent ook een Engelse versie; Education and Examination Regulations (EER). De examencommissie ziet toe op correcte naleving van dit reglement en kan op verzoek uitzonderingen aan studenten toekennen. (De link naar de OER van vorige jaar OER 2015-2016.)

Examencommissie UGS

De UGS van de Faculteit Bètawetenschappen heeft één overkoepelende examencommissie. Daarnaast heeft elk departement van de faculteit een eigen deelexamencommissie voor alle opleidingen die onder de verantwoordelijkheid vallen van dat departement. Één lid uit iedere deelexamencommissie vertegenwoordigt het departement in de overkoepelende examencommissie van de UGS. De leden van een examencommissie zijn deskundig op het terrein van de opleiding(en) en zijn stafleden die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs. Het kader de werkwijze en taken van de examencommissie zijn beschreven in het Reglement Examencommissie Undergraduate School.

Taken van de Examencommissie

 • Toezien houden op correcte naleving van het Onderwijs- en Examenreglement (OER);
 • Bewaken van de kwaliteit van de opleiding en de individuele toetsen;
 • Aanwijzen van examinatoren;
 • Goedkeuren van het (afwijkende) onderwijsprogramma van een student;
 • Toekennen van vrijstellingen;
 • Goedkeuren van keuzeonderwijs, aanpassingen van het programma of extra ECs;
 • Toekennen van extra herkansingen;
 • Behandelen van klachten met betrekking tot toetsen;
 • Goedkeuren van het volgen van onderwijs buiten de universiteit;

Contact

Zoals je in bovenstaande lijst kunt zien, kan het zijn dat je tijdens je studie ergens een keer toestemming nodig hebt van de examencommissie. Dit kan zijn voor het aanvragen van een vrijstelling, om een bepaalde cursus te volgen of zelf-geregelde stage te mogen doen, of om toestemming te vragen deel te mogen nemen aan een herkansing na ziekte. Jouw eerste contactpunt voor vragen en advies hiervoor is te allen tijde het Studiepunt Bèta. De medewerkers op het Studiepunt kunnen je indien nodig doorverwijzen.

Leden van de Examencommissie UGS

 1. Dr. Roderik van de Wal (Voorzitter)
 2. Dr. A.H. van Houwelingen (lid Farmacie)
 3. Dr. Wishnu Prasetya (lid Informatica)
 4. Dr. Carleen Tijm-Reijmer (lid Natuur- en Sterrenkunde)
 5. Dr. Ingmar Swart (lid Scheikunde)
 6. Dr. Steven Wepster (lid Wiskunde)
 7. Dr. Jan Andries Post (lid Biologie)
 8. Prof.dr. K.A.H. van Leeuwen (extern lid)
 9. Mr. Sascha van der Veen (Ambtelijk secretaris)
Bindend Studieadvies (BSA)

Preadvies

In het jaar van je eerste inschrijving bij de opleiding, ontvang je uiterlijk eind januari een preadvies. Het preadvies geeft een indicatie over je studievoortgang. Het advies kan luiden “postief”, “waarschuwing” of “negatief”. Bij een negatief advies wordt geadviseerd om te stoppen met de studie. Dit advies is niet bindend.

Bindend studieadvies
Aan het eind van je eerste bachelorjaar bij je opleiding, krijg je een bindend studieadvies(BSA). Dit geeft aan of je mag doorgaan met je studie of niet. Het BSA wordt uitgebracht door de opleidingsdirecteur, op grond van het aantal studiepunten dat je in het huidige studiejaar hebt gehaald. Je kunt in een collegejaar je 60 EC (of meer) behalen. Als je aan het einde van je eerste studiejaar minimaal 45 EC hebt behaald, ontvang je een brief met een positief bindend studieadvies. Behaal je in deze periode minder dan 45 EC, dan ontvang je een negatief bindend studieadvies. Je mag in dat geval de komende 4 jaar niet doorgaan met je opleiding.
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op je BSA, meld dat dan zo snel mogelijk bij de studieadviseur.

Let op 1: EC's van verworven vrijstellingen of EC's in eerdere jaren behaald en de resultaten van deeltoetsen tellen niet mee voor het BSA.
Let op 2: Als je vóór 1 februari van het eerste studiejaar een verzoek tot uitschrijving doet, krijg je geen bindend negatief studieadvies. 

Zie ook artikel 7.4 van het Onderwijs- en Examenregelement (OER).

Grade Point Average (GPA)

Met de invoering van het Grade Point Average (GPA) voor Utrechtse bachelor- en masterstudenten kun je je gemakkelijker kwalificeren voor buitenlandse master- en PhD-programma’s, beursaanvragen of sollicitatieprocedures. Ook in Nederland wordt bij universitaire toelatingsprocedures en in sollicitatieprocedures steeds vaker naar het GPA gevraagd. Zie voor meer informatie de pagina Grade Point Average.

Fraude en plagiaat

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Klachten, bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Privacywetgeving

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de disclaimer van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Studentenstatuut

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut 2016-2017 (pdf). De bijlagen die hier bij horen vind je op de centrale pagina Onderwijsregelingen.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Wiskunde