Evaluatie en kwaliteitszorg

Feedback over het onderwijs in de opleiding

Jouw mening is belangrijk! Constructieve en kritische feedback van studenten helpt in het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en onderwijsvoorzieningen. Als student kun je op verschillende manieren jouw mening geven over het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen en studie gerelateerde zaken:

 • Via cursusevaluaties (Caracal) kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) biedt je de gelegenheid je mening te geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en leg je suggestie voor verbetering voor, het Wiskunde OverLeg staat voor al je vragen en opmerkingen klaar;
 • Feedback kun je direct delen met de docent of, als het de organisatie betreft, met het studentbestuurslid.
 • Feedback op cursussen via College Respons Groepen (CRG);
 • Benader de Opleidingsadviescommissie, zie hieronder de commissie verder toegelicht.

Opleidingsadviescommissie (OAC)

De opleidingsadviescommissie Wiskunde bewaakt de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding. Hierbij adviseert ze het opleidingsbestuur over de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid. Het bestaan van deze opleidingscommissie is in de wet geregeld (wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hoofdstuk 2.3, artikel 9.18), en het onderwijsbestuur of de faculteit kan de adviezen van deze commissie niet lichtvaardig naast zich neer leggen. De leden van de OAC maken geregeld deel uit van ontwikkelteams die zich bezighouden met de vernieuwing van specifieke onderdelen van de opleiding. De voorzitter en vicevoorzitter van de OAC zijn ook lid van de overkoepelende opleidingscommissie van de faculteit Bètawetenschappen.

Hoofdtaken van de OAC

 • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur en de onderwijsdirecteur,
 • advisering over de OER betreffende de inrichting van het onderwijs,
 • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking). 

Kwaliteitszorg

De OAC oefent deze controlerende taken uit door, in samenwerking met de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken, de inrichting en uitvoering van de interne kwaliteitszorg te organiseren. De commissie bestaat uit 5 studenten en 5 docenten en garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. De commissie is onafhankelijk van het opleidingsbestuur.

Studentleden, o.a.

 • Anouk van Vliet 
 • Chayenne Olumiyawa
 • Esther Steenkamer

Stafleden

 • Lola Thompson (voorzitter)
 • Alvaro del Pino Gomez
 • Yuri Kuznetsov
 • Dirk van Bree

Vertegenwoordigers in de OC-UGS en OC-GSNS

 • Lola Thompson

Wiskunde OverLeg (WOL)

De studenten van de bachelor- en masteropleiding wiskunde hebben een overleggroep opgericht, het WOL ("Wiskunde Overleg") om inspraak te hebben in het onderwijs. Het WOL organiseert regelmatig bijeenkomsten, de WWW'tjes, waar je als student welkom bent om jouw ideeën over het wiskundeonderwijs van onze opleidingen in te brengen. De leden van het WOL overleggen regelmatig met het bestuur over wat er in de WWW'tjes naar voren is gekomen en over wat er leeft onder de studenten. Je kunt contact opnemen met het WOL via science.wol@uu.nl.