INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

In elke laag van de organisatie van de Faculteit Bètawetenschappen en de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en adviseren ze de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het goed functioneren van de universiteit. 

Inspraak

Jouw mening is belangrijk! Constructieve en kritische feedback van studenten motiveert de kwaliteit van de opleidingen en onderwijsvoorzieningen te verbeteren. Je kunt op verschillende manieren je mening geven over het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen en studie-gerelateerde zaken:

 • Via cursusevaluaties (Caracal) kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
 • De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) geeft je de gelegenheid je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
 • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en leg je suggestie voor verbetering voor.

Medezeggenschap

Wil je jouw invloed uitoefenen door mee te praten en mee te beslissen over zaken die het onderwijs aangaan van de Faculteit Bètawetenschappen? Dat kan! Op verschillende lagen binnen de faculteit kun je jouw mening geven over de kwaliteit van het onderwijs. Heb je interesse? Meld je dan aan als lid van één van de volgende besturen of commissies:

Leden van de Onderwijs Advies Commissie (OAC) 2018 -2019

Docenten:

 • Frits Beukers, voorzitter
 • Yuri Kuznetsov
 • Jaap van Oosten 
 • Steven Wepster

Bachelorstudenten:

 • Freek Geerligs
 • Lucas Smits
 • Joost van der Loo

Masterstudenten:

 • Evie Roebroek 
 • Mireia Martínez i Sellarès 

AIO:

 • Aldo Witte 

Vertegenwoordigers in de onderwijscommissie Education van de bachelorprogramma's

docent: Frits Beukers

Representatives Education Committee Master programmes

docent: Frits Beukers
 

De studenten van de bachelor- en masteropleiding wiskunde hebben een overleggroep opgericht, het WOL ("Wiskunde Overleg") om inspraak te hebben in het onderwijs. Het WOL organiseert regelmatig bijeenkomsten, de WWW'tjes, waar je als student welkom bent om jouw ideeën over het wiskundeonderwijs van onze opleidingen in te brengen. De leden van het WOL overleggen regelmatig met het bestuur over wat er in de WWW'tjes naar voren is gekomen en over wat er leeft onder de studenten. Je kunt meer informatie vinden op de website van het WOL.

Opleidingscommissie Undergraduate School (Bacheloropleidingen)

De opleidingscommissie  van de Undergraduate School (OC-UGS) speelt een grote rol in het reguleren van de kwaliteit van het onderwijs. De opleidingscommissie is het wettelijk medezeggenschapsorgaan op het gebied van het bacheloronderwijs.

Taken en verantwoordelijkheden

De opleidingscommissie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • advisering (gevraagd en ongevraagd) van het departementsbestuur (de onderwijsdirecteur) over alle zaken die het onderwijs betreffen;
 • advisering over de Onderwijs en Examenregeling (OER) betreffende de inrichting van het onderwijs;
 • evaluatie en monitoring van het onderwijsprogramma (kwaliteitsbewaking);
 • De onderwijscommissie onderzoekt elke periode de kwaliteit van het onderwijsprogramma en de docenten;
 • De onderwijscommissie evalueert meerdere keren per studiejaar de vakken en de opleidingen eenmaal aan het eind van het jaar;
 • Na elke evaluatie brengt de onderwijscommissie een advies uit aan de Board of Studies van de Undergraduate School.

De OC-UGS bestaat voor de helft uit studentleden en voor de helft uit docentleden. De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit en zijn afkomstig uit de onderwijsadviescommissies (OAC) van de opleidingen. 

Onderwijsadviescommissie

Elke bacheloropleiding heeft een eigen onderwijssadviescommissie (OAC).
Voor vragen en klachten over het onderwijs kun je altijd terecht bij de leden van deze commissie.
Zelf een rol spelen in deze commissie? Meld je aan als kandidaat.
Als je meer wilt weten over de OAC of als je je kandidaat wilt stellen voor deze commissie, neem dan contact op met jouw student-lid in de OC-UGS (zie hiervoor de onderstaande actuele ledenlijst van de OC-UGS).

Leden van de OC-UGS 2017 -2018

Voorzitter en Secretaris

Docentleden

Studentleden

Voorzitter: Leo Jenneskens

Martijn van Zanten (Biologie)

Lucia Jonckers Nieboer (Biologie)

 

Frits Flesch (Farmaceutische Wetenschappen)

Lisa Liang (Farmaceutische Wetenschappen, vice voorzitter)

Secretaris: Eveline Keg

Jacco Bikker (Informatica)

Jip Wijnia (Informatica)

 

Jan Martijn van der Werf (Informatiekunde)

Emiel van Rijn (Informatiekunde)

 

Aarnout van Delden (Natuur- en Sterrenkunde)

Nils Warsen (Natuur- en Sterrenkunde)

 

Stefan Rüdiger (Scheikunde)

Jolijn Govers (Scheikunde)

 

Frits Beukers (Wiskunde)

Maud Nabben (Wiskunde)

Faculteitsraad Bètawetenschappen

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor studenten, docenten en andere medewerkers van de faculteit.
De Faculteitsraad heeft instemmings- en adviesrecht over een groot aantal zaken binnen de faculteit, waaronder het onderwijs. In raadsvergaderingen worden belangrijke besluiten genomen die van invloed zijn op de gang van zaken binnen de hele faculteit. 
Als student kun je je kandidaat stellen voor een van de zeven studentzetels in de raad. De verkiezingen hiervoor vinden elk jaar in mei plaats.

Leden van de Faculteitsraad 2017 - 2018

Departement of Domein

Personeel

Studenten

Faculteit

Pieter van Dorp van Vliet

Eline Giraud

Biologie

Mike Boxem

Leonie Kooloos

Farmaceutische Wetenschappen

Herre Talsma

Joanneke Overbeek

Informatica & Informatiekunde

Nina Rosa

Rogier Simons

Natuur- en Sterrenkunde

Gerhard Blab

Stijn van Aartsen

Scheikunde

Kees van Walree

Angela Melcherts

Wiskunde & Wiskunde en toepassingen

Michiel Doorman

Eva van Ammers

Personeelsleden van de raad worden gekozen voor een periode van twee jaar, studentleden voor een jaar.

Contact

Neem contact op met het studentlid in de raad van je opleiding voor informatie over de Faculteitsraad, of over de jaarlijkse verkiezingen van studentleden in mei.

Financiële steun

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de  Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs. Download de pdf met de bedragen van 2017-2018 en het declaratieformulier voor de bestuursbeurzen.  

Studentlid van het Faculteitsbestuur

Als studentlid hou je de voor studenten belangrijke zaken binnen de faculteit in het oog.
Je beheert de portefeuilles community building, internationalisatie en alumni beleid, en onderhoudt namens de Faculteit Bètawetenschappen het contact met studieverenigingen en studentenorganisaties binnen Utrecht.
Maartje Koppelman is op dit moment het studentlid binnen het faculteitsbestuur. 

Het faculteitsbestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Decaan
 • Vicedecaan onderwijs
 • Vicedecaan onderzoek
 • Faculteitsdirecteur
 • Studentlid

Taken en verantwoordelijkheden

Naast de taken binnen het bestuur heb je als studentlid de volgende taken:

 • Je stimuleert en ondersteunt de deelname van studenten in mede-bestuursorganen;
 • Je ondersteunt studenteninitiatieven zoals studieverenigingen en activiteitencommissies;
 • Dit doe je door studenten uit te nodigen voor bijeenkomsten en trainingen.

Als studentbestuurslid wordt er verder van je verwacht dat:

 • Je aanwezig bent bij de wekelijkse bestuursvergaderingen en een bijdrage levert aan discussies over beleidvorming en  alle  overige zaken die spelen binnen de faculteit. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar die zaken die de studenten en het onderwijs binnen de Faculteit aangaan;
 • Je lid wordt van de BoS-UGS. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden daar de ontwikkelingen en lopende zaken op het gebied van het onderwijs door de onderwijsdirecteuren van de opleidingen besproken;
 • Je een brug vormt tussen het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, studentenorganisaties en het studentenoverleg.

Zittingsperiode

Het studentbestuurslidmaatschap is een betaalde functie. Het is een waardevolle ervaring en een goede toevoeging aan je CV. Het kost je ongeveer 16 uur per week, vooral in de vorm van vergaderingen. De zittingsperiode voor het studentbestuurslid is één jaar en start op 1 september.

Contact

Geïnteresseerd in deze functie? Mail je CV naar het zittende student bestuurslid van de faculteit. 

Financiële steun

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de  Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs. Download de pdf met de bedragen van 2017-2018 en het declaratieformulier voor de bestuursbeurzen.  

Studentleden in bestuurlijke organen en departementale commissies

De Faculteit Bètawetenschappen bestaat uit zes departementen (Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica & Informatiekunde, Wiskunde en Farmaceutische Wetenschappen), elk met een eigen departementsbestuur en Opleidings Advies Commissie (OAC). In het bestuur van de faculteit heeft een student zitting, elke OAC heeft meerdere studentleden.

Wil je een bijdrage leveren aan het beleid binnen jouw departement? Neem contact op met je  studievereniging!

Financiële steun

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je recht op financiële steun van de  Faculteit Bètawetenschappen, in de vorm van een bestuursbeurs. Download de pdf met de bedragen van 2017-2018 en het declaratieformulier voor de bestuursbeurzen.  

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

 • vergaderschema 2018-2019: veel vergaderingen zijn openbaar. Check vooraf bij de griffie (via telefoonnummers 030-253 8898 / 4355 / 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.
 • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit e-mailadres en je Solis-wachtwoord)
 • reglementen

Verkiezingen 2019

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Van 20 tot en met 22 mei zijn er verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels. Lees hoe je je verkiesbaar stelt en wat de planning is.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.