Welkom bij Rechten in Utrecht!

In de week van 31 augustus starten jullie met opleiding Rechtsgeleerdheid in Utrecht. Deze eerste week bestaat uit een aantal introductiebijeenkomsten, jullie ontmoeten jullie werkgroepgenoten, jullie mentor en tutor, en de verschillende studieverenigingen. Ook maken jullie, online, kennis met de twee cursussen van het eerste blok:
Grondslagen van recht en Inleiding Staats- en bestuursrecht.

Naast deze twee cursussen, volgen jullie ook de module Rechten in Utrecht 2020. Deze module loopt als een lint door het gehele eerste semester en is gericht op studievaardigheden, juridische en academische vaardigheden. Zie onder bij ‘Module Rechten in Utrecht 2020’ voor meer informatie.

Op deze site vinden jullie praktische informatie om goed voorbereid te starten met de opleiding, waaronder ook informatie hoe wij vormgeven aan het onderwijs in deze tijden van Corona.

Belangrijk: Als je het registratieformulier hebt ingevuld word je ingedeeld in een werkgroep. Half augustus is je rooster voor semester 1 beschikbaar in MyTimetable. Je logt in met je studentnummer en het wacht-woord van je Solis-mail (klik hier voor meer informatie over je solis-ID en wachtwoord). Hoe sneller je dit doet, hoe eerder je aan de slag kunt met de voorbereidingen.

 

Voordat je met de opleiding van start gaat moet je nog wel een aantal praktische zaken regelen. Daarover kun je op de volgende pagina's meer informatie vinden:

We wensen je een goede start van het eerste studiejaar toe!

Bald de Vries
Onderwijsdirecteur bachelor Rechtsgeleerdheid

Drie pijlers
Studeren aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een aantal didactische pijlers. Deze komen samen in het zogenaamde Utrechtse onderwijsmodel. Er zijn drie pijlers:

1. Het onderwijs is kleinschalig. Hiermee bedoelen we dat er naast de ‘grote’ hoorcolleges, studenten samen komen in werkgroepen om in kleiner verband de thematiek van die week te bespreken.

2. Het onderwijs is actief en intensief. Hiermee bedoelen we dat jullie intensief met de stof bezig zijn op basis van allerlei actieve werkvormen, zoals presentaties, debat en discussie, casus oplossen, etc.

3. Het onderwijs is ‘blended’. Hiermee bedoelen we dat het onderwijs bestaat uit on campus activiteiten (hoorcolleges en werkgroeponderwijs) en is ingebed in een digitale leeromgeving (Blackboard) waarin jullie zelf actief kunnen studeren: terugkijken van hoorcolleges, bekijken kennisclips, online oefeningen en voorbereiding van het on campus onderwijs.

(Nu we door de Coronamaatregelen ‘gedwongen’ zijn het onderwijs grotendeels digitaal aan te bieden, ligt er een grote nadruk op deze pijler; zie verder onder ‘Onderwijs in tijden van Corona’.)

Toetsing
Op basis van dit model verwachten we van jullie een intensieve en actieve houding. Het betekent dat jullie voorbereid en actief aan het onderwijs deelnemen. Dit stelt jullie in staat om de toetsen in een cursus succesvol af te ronden. Deze toetsen zijn niet slechts tentamens. Elke cursus heeft tenminste twee toetsvormen, bijvoorbeeld een paper of presentatie en een eindtoets al dan niet in de vorm van een tentamen.

Door de wijze van toetsen, kennen we in Utrecht geen herkansingen. Indien je door wat voor een reden dan ook als eindresultaat een cijfer tussen de vier en vijf-en-een-half hebt, wordt je eenmalig in staat gesteld dit cijfer te repareren tot maximaal een zes, maar alleen als je voldoende aanwezig bent geweest en een actieve houding hebt getoond.

Deze afspraak staat omschreven in het Onderwijs- en examenreglement.

Eigen verantwoordelijkheid
Studeren komt met een eigen verantwoordelijkheid. Julie moeten het zelf doen. Dat jullie geacht worden voorbereid te zijn en actief te participeren in het onderwijs ligt ten grondslag aan ons onderwijsmodel. Wij dagen jullie zo uit tot een kritische academische houding. Dit is dus anders dan op ‘school’. Jullie verantwoordelijkheid bestaat er ook uit dat je jezelf informeert, de informatie van docenten en andere medewerkers goed leest zodat je weet waar je aan toe bent. Met vragen kun je altijd terecht bij je docent, je mentor of tutor of de studieadviseur. Maar doe dat op een duidelijke en beleefde manier.

De Coronamaatregelen zoals die thans gelden impliceren dat wij het onderwijs anders moeten inrichten. Gelet op de 1,5 m. maatschappij is er zeer beperkte zaalcapaciteit en dat verhindert ons om het meeste onderwijs op de campus te verzorgen. Wij nemen daarom als uitgangspunt dat al het (cursorisch) onderwijs vorm wordt gegeven in een onlinestructuur. Dit betekent dat het onderwijs in jullie eerste twee cursussen – Grondslagen van recht en Inleiding Staats- en bestuursrecht – online en op afstand wordt verzorgd. Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met dit type onderwijs en al is het verre van ideaal, studenten hebben er positief op gereageerd en hebben succesvol hun cursussen kunnen afsluiten. Op de Blackboard-omgevingen van de cursussen staat meer informatie ober het online onderwijs.

Toch een 'on campus' bijeenkomst
Voor jullie als aankomende studenten is het belangrijk dat jullie elkaar in je werkgroep snel leren kennen. Dit noemen we ‘community-vorming. Jullie zullen immers veel moeten samenwerken. Ook vinden we het belangrijk dat dat jullie je snel onderdeel voelen van de opleiding. Daarom hebben we ervoor gekozen dat jullie wekelijks een bijeenkomst hebben op de campus met jullie mentor en tutor. Deze bijeenkomst staat in het teken van community-vorming, studievaardigheden en juridische vaardigheden. De bijeenkomst is onderdeel van de module Rechten in Utrecht 2020. Zie onder voor meer informatie.

Ben voorbereid
De digitale leeromgeving voor het online onderwijsaanbod is BlackBoard. Elke cursus heeft daarin een eigen omgeving. Het online-onderwijs ziet er in een reguliere onderwijsweek grofweg als volgt uit: aan het begin van de week kun je online naar het hoorcollege en/of kennisclips kijken en bereid je je voor op de online live sessie met je werkgroep die je verderop in de week volgt (zie ook MyTimeTable) voor informatie wanneer je online live sessie voor een cursus plaatsvindt). De online live sessies vinden plaats via Microsoft Teams of Starleaf.

Technische voorbereiding:

  • Zorg voor een rustige studieplek (zeker wanneer je een online live sessie hebt).
  • Zorg voor een goede laptop of computer met camera en microfoon.
  • Installeer de benodigde software voor Teams

Zie deze link voor allerlei tips en het goedkoop kunnen aanschaffen van software.

Er wordt ook gebruikgemaakt va de applicatie Starleaf (vergelijkbaar met Teams). Zie hier hoe Starleaf op je computer te installeren (op deze link zie je ook hoe de applicatie te downloaden voor MacOS, IOS of Android.)

Online etiquette
Jullie worden geacht voorbereid aanwezig te zijn bij de live sessie en actief mee te doen. We hanteren daarom als uitgangspunt dat wanneer je meedoet met een online live sessie je de camera aan hebt staan (de microfoon kan uit om achtergrondruis te voorkomen). Het is studenten niet toegestaan opnames te maken van de live sessies zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent. Indien een live sessie mag worden opgenomen is deze enkel en alleen voor eigen gebruik.

Zie hier voor een uitgebreid overzicht ‘Etiquette online onderwijs’.

Verder in het jaar
De situatie blijft ongewis, maar indien de maatregelen versoepeld worden, switchen wij zo snel mogelijk naar onderwijs op campus. De huidige (online inrichting) is daar ook op gericht.

Het academisch jaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester bestaat uit twee periodes. In elke periode volgen jullie twee cursussen. Zie ‘Studieprogramma’ voor het gehele overzicht. In de eerste periode volgen jullie twee cursussen: Grondslagen van recht en Inleiding Staats- en bestuursrecht. Daarnaast volgen jullie de module Rechten in Utrecht 2020.

Grondslagen van recht
In deze cursus gaan jullie op zoek naar antwoorden op fundamentele vragen over recht, zoals de vraag naar wat recht eigenlijk is als concept, naar de vraag over de relatie tussen recht en moraal, en recht en rechtvaardigheid. Dat doen jullie aan de hand van een intrigerende en boeiende casus Ook verdiepen jullie je in de bronnen van het recht en maken jullie kennis met de belangrijke Nederlandse rechtsgebieden. Tijdens de cursus schrijven jullie een paper en jullie sluiten de cursus af met een eindtoets. Op de BlackBoard staat meer informatie over de cursus en hoe deze vorm wordt gegeven.

Inleiding Staats- en bestuursrecht
In deze cursus verkennen jullie enkele belangrijke aspecten van het staatsrecht, zoals democratie, legaliteit, grondrechten en rechterlijke controle op staatsmacht en hoe deze in het Nederlandse recht vorm zijn gegeven. Ook besteden jullie aandacht aan de het bestuursrecht, dat de relatie regelt tussen overheid en burger. De Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen vormen een goede casus hiervoor. De cursus wordt afgesloten met een toets die bestaat uit twee onderdelen: een multiple choice gedeelte en een gedeelte met open vragen. Op de BlackBoard staat meer informatie over de cursus en hoe deze vorm wordt gegeven.

De module rechten in Utrecht 2020
Deze module is ontwikkeld om jullie op weg te helpen met studeren en het opdoen van juridische en academische vaardigheden. Je zult merken dat studeren anders is dan wat je gewend was op de middel-bare school of op het hbo. Dit geldt zeker voor de studie rechten. Je zult merken dat er minder ‘contact-uren’ zijn en minder ‘vakken’ die je naast elkaar volgt. Dit betekent niet dat je ‘weinig’ hoeft te doen. Wij vragen veel zelfstudie van je om goed voorbereid te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de toetsen. Wij gaan uit van ongeveer twaalf uur zelfstudie per cursus naast de live sessies met de docent.

Hier komt ook nog eens bij dat gelet op de Coronamaatregelen, het onderwijs grotendeels online en op afstand plaatsvindt. Het is niet anders. Met deze module ben je zo’n vier uur per week bezig, naast de on campus bijeenkomst samen met je medestudenten van je werkgroep. Gezamenlijk gaan we aan de slag om met plezier, nieuwsgierigheid en motivatie te studeren. Deze module helpt jullie daarmee op weg. Op de BlackBoard staat meer informatie over de module en hoe deze vorm wordt gegeven.