Welkom bij Rechtsgeleerdheid in Utrecht!

Op deze site vinden jullie praktische informatie om goed voorbereid te starten met de opleiding en hoe we het onderwijs vorm (met de onzekerheden omtrent corona).

In de week van 6 september starten jullie met de opleiding. Deze eerste week bestaat uit een aantal introductiebijeenkomsten, deze zijn verweven in het rooster. Wij hebben geen aparte introductieweek. Jullie ontmoeten jullie werkgroepgenoten, jullie mentor (een ouderejaars student) en tutor (een docent) en de verschillende studieverenigingen. Ook maken jullie kennis met de twee cursussen van het eerste blok: Grondslagen van recht en Inleiding Staats- en bestuursrecht.I

Naast deze twee cursussen volgen jullie in periode 1 ook de module Rechten in Utrecht 2021. Deze module is gericht op studievaardigheden, juridische en academische vaardigheden. In het eerste deel van het semester (periode 1) hebben jullie ook wekelijkse mentorbijeenkomsten binnen deze module.

Meer informatie over de cursussen vind je hieronder bij het kopje ‘Het onderwijs in de eerste periode’.

Belangrijk: Als je het registratieformulier hebt ingevuld word je ingedeeld in een werkgroep. Je rooster voor semester 1 kun je vinden in MyTimetable. Je logt in met je studentnummer en het wachtwoord van je Solis-mail (klik hier voor meer informatie over je solis-ID en wachtwoord). Hoe sneller je dit doet, hoe eerder je aan de slag kunt met de voorbereidingen.

We wensen je een goede start van het eerste studiejaar toe!

Bald de Vries

Onderwijsdirecteur bachelor Rechtsgeleerdheid

Voordat je met de opleiding van start gaat moet je nog wel een aantal praktische zaken regelen. Daarover kun je op de volgende pagina's meer informatie vinden:

Je rooster en je werkgroep kun je vinden in My Timetable (https://students.uu.nl/mytimetable).

Heb je onderwijs on campus en kun je niet fysiek aanwezig zijn vanwege coronaklachten of quarantaine? Laat het weten aan de studieadviseur (studieadviseur.rechten@uu.nl), die zorgt dat degene die het on campus onderwijs verzorgt, geïnformeerd wordt.

Je rooster en je werkgroep kun je vinden in My Timetable (https://students.uu.nl/mytimetable)

Drie pijlers
Studeren aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een aantal didactische pijlers. Deze komen samen in het zogenaamde Utrechtse onderwijsmodel. Er zijn drie pijlers:

1. Het onderwijs is kleinschalig. Hiermee bedoelen we dat er naast de ‘grote’ hoorcolleges, studenten samen komen in werkgroepen om in kleiner verband de thematiek van die week te bespreken.

2. Het onderwijs is actief en intensief. Hiermee bedoelen we dat jullie intensief met de stof bezig zijn op basis van allerlei actieve werkvormen, zoals presentaties, debat en discussie, casus oplossen, etc.

3. Het onderwijs is ‘blended’. Hiermee bedoelen we dat het onderwijs bestaat uit on campus activiteiten (hoorcolleges en werkgroeponderwijs) en is ingebed in een digitale leeromgeving (Blackboard) waarin jullie zelf actief kunnen studeren: terugkijken van hoorcolleges, bekijken kennisclips, online oefeningen en voorbereiding van het on campus onderwijs.
 

Toetsing
Op basis van dit model verwachten we van jullie een intensieve en actieve houding. Het betekent dat jullie voorbereid en actief aan het onderwijs deelnemen. Dit stelt jullie in staat om de toetsen in een cursus succesvol af te ronden. Deze toetsen zijn niet slechts tentamens. Elke cursus heeft tenminste twee toetsvormen, bijvoorbeeld een paper of presentatie en een eindtoets al dan niet in de vorm van een tentamen.

Door de wijze van toetsen, kennen we in Utrecht geen herkansingen. Indien je door wat voor een reden dan ook als eindresultaat een cijfer tussen de vier en vijf-en-een-half hebt, word je eenmalig in staat gesteld het onvoldoende deelcijfer van de belangrijkste deeltoets te repareren tot maximaal een zes, maar alleen als je voldoende aanwezig bent geweest en een actieve houding hebt getoond.

Deze afspraak staat omschreven in het Onderwijs- en examenreglement.

Eigen verantwoordelijkheid
Studeren komt met een eigen verantwoordelijkheid. Julie moeten het zelf doen. Dat jullie geacht worden voorbereid te zijn en actief te participeren in het onderwijs ligt ten grondslag aan ons onderwijsmodel. Wij dagen jullie zo uit tot een kritische academische houding. Dit is dus anders dan op ‘school’. Jullie verantwoordelijkheid bestaat er ook uit dat je jezelf informeert, de informatie van docenten en andere medewerkers goed leest zodat je weet waar je aan toe bent. Met vragen kun je altijd terecht bij je docent, je mentor of tutor of de studieadviseur. Maar doe dat op een duidelijke en beleefde manier.

De coronamaatregelen hebben een grote impact op ons onderwijs, de tentamens en de huisregels in onze gebouwen. Het onderwijs in periode  1 van het nieuwe academisch jaar wordt op locatie geroosterd zonder 1,5 meter-maatregel en met een voorlopige maximale groepsgrootte van 100 personen. NB: Op deze site publiceert de UU continue nieuws over de geldende situatie.

Het academisch jaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester bestaat uit twee periodes. In elke periode volgen jullie twee cursussen. Zie ‘Studieprogramma’ voor het gehele overzicht. In de eerste periode volgen jullie twee cursussen: Grondslagen van recht en Inleiding Staats- en bestuursrecht. Daarnaast volgen jullie de module Rechten in Utrecht 2021.

Grondslagen van recht
In deze cursus gaan jullie op zoek naar antwoorden op fundamentele vragen over recht, zoals de vraag naar wat recht eigenlijk is als concept, naar de vraag over de relatie tussen recht en moraal, en recht en rechtvaardigheid. Dat doen jullie aan de hand van een intrigerende en boeiende casus. Ook verdiepen jullie je in de bronnen van het recht en maken jullie kennis met de belangrijke Nederlandse rechtsgebieden. Tijdens de cursus schrijven jullie een paper en jullie sluiten de cursus af met een eindtoets. Op BlackBoard staat meer informatie over de cursus en hoe deze vorm wordt gegeven. Hier vind je een introductiefilmpje van het docententeam van Grondslagen van recht.

Inleiding staats- en bestuursrecht
In deze cursus verkennen jullie enkele belangrijke aspecten van het staatsrecht, zoals democratie, legaliteit, grondrechten en rechterlijke controle op staatsmacht en hoe deze in het Nederlandse recht vorm zijn gegeven. Ook besteden jullie aandacht aan de het bestuursrecht, dat de relatie regelt tussen overheid en burger. De Coronamaatregelen die de overheid heeft genomen vormen een goede casus hiervoor. De cursus wordt afgesloten met een toets die bestaat uit twee onderdelen: een multiple choice gedeelte en een gedeelte met open vragen. Op BlackBoard staat meer informatie over de cursus en hoe deze vorm wordt gegeven. Hier vind je een introductiefilmpje van het docententeam van Inleiding Staats-en bestuursrecht.

De module Rechten in Utrecht 2021
Deze module is ontwikkeld om jullie op weg te helpen met studeren en het opdoen van juridische en academische vaardigheden. Je zult merken dat studeren anders is dan wat je gewend was op de middel-bare school of op het hbo. Dit geldt zeker voor de studie rechten. Je zult merken dat er minder ‘contact-uren’ zijn en minder ‘vakken’ die je naast elkaar volgt. Dit betekent niet dat je ‘weinig’ hoeft te doen. Wij vragen veel zelfstudie van je om goed voorbereid te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de toetsen. Wij gaan uit van ongeveer twaalf uur zelfstudie per cursus naast de live sessies met de docent.

In de week van 6 september staat de eerste on campus bijeenkomst gepland, waarin je jouw tutor en mentor ontmoet en je mede studenten van jouw groep. In MyTimeTable kun je zien op welke dag je de bijeenkomst hebt, op welk tijdstip en waar je moet zijn.