Bindend studieadvies

Bindend studieadvies (BSA)

Het bindend studieadvies (BSA) is geregeld in art 7.4 van de Onderwijs- en examenregeling. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van deze regeling kort toegelicht. Heb je vragen over deze regeling neem dan contact op met een studieadviseur.

NB: de exacte formulering in de OER is altijd leidend!

Pre-advies
Vóór 20 december krijgen alle studenten een pre-advies op basis van de behaalde studiepunten (ECTS) in periode 1. Dit pre-advies is niet-bindend, maar is wel indicatief voor de studievoortgang. Je krijgt:

  • bij 0 ECTS een negatief advies;
  • bij 7,5 ECTS een waarschuwing; en
  • bij 15 ECTS een positief advies.

Eindadvies
Aan het eind van het academisch jaar wordt het Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht op basis van de in dat jaar behaalde ECTS. In principe krijgt je:

  • bij ten minste 45 ECTS een positief advies.
  • bij minder dan 45 ECTS een negatief advies.

Bij de bepaling van de hoeveelheid behaalde studiepunten tellen alle behaalde studiepunten in het eerste jaar mee, met uitzondering van ECTS van verworven vrijstellingen.

Bij een positief BSA kun je het volgende jaar de studie voortzetten.
Bij een negatief BSA kun je de studie niet voortzetten; deze afwijzing geldt voor onbepaalde tijd. Het voorgenomen negatief BSA wordt definitief na de hoorzitting, tenzij tijdens de hoorzitting anders wordt besloten.

Aangehouden advies
Bij het uitbrengen van het BSA wordt rekening gehouden met overmacht en de persoonlijke omstandigheden, indien je deze zo snel mogelijk na het ontstaan hebt gemeld bij de studieadviseur.

In sommige gevallen kan worden afgezien van het uitbrengen een BSA; je krijgt dan een aangehouden advies. In dat geval kan je alsnog een positief BSA krijgen indien je:

  • aan het eind van dat volgende studiejaar alle eerstejaarscursussen van de opleiding hebt behaald; en/of
  • in dat studiejaar ten minste 45 ECTS hebt behaald (eerder behaalde resultaten niet meegerekend).

Uitschrijven vóór 1 februari
Twijfel je of je kunt voldoen aan de voor een positief advies benodigde hoeveelheid studiepunten. Dan kun je ervoor kiezen je vóór 1 februari uit te schrijven. Als je je vóór 1 februari uitschrijft bij de UU, krijg je een aangehouden advies en kun je je het volgend studiejaar herinschrijven om de studie voort te zetten.