Bindend studieadvies

Uitschrijven vóór 1 februari

Twijfel je of je kunt voldoen aan de voor een positief advies benodigde hoeveelheid studiepunten. Dan kun je ervoor kiezen je vóór 1 februari uit te schrijven. Als je je vóór 1 februari uitschrijft bij de UU, krijg je een aangehouden advies en kun je je het volgend studiejaar herinschrijven om de studie voort te zetten. LET OP: neem in juni contact op met het of Studiepunt Rechten om aan te geven welke cursussen je wil volgen in periode 1 en 2.

 

Het bindend studieadvies (BSA) is geregeld in art 7.4 van de Onderwijs- en examenregeling. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van deze regeling kort toegelicht. Heb je vragen over deze regeling neem dan contact op met een studieadviseur.

NB: de exacte formulering in de OER is altijd leidend!

Pre-advies

Vóór 20 december krijgen alle studenten een pre-advies op basis van de behaalde studiepunten (ECTS) in periode 1. Dit pre-advies is niet-bindend, maar is wel indicatief voor de studievoortgang. Je krijgt:

  • bij 0 EC een negatief advies;
  • bij 7,5 EC een waarschuwing; en
  • bij 15 EC een positief advies.

Eindadvies

Aan het eind van het academisch jaar wordt het Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht op basis van de in dat jaar behaalde EC. In principe krijgt je:

  • bij ten minste 45 EC een positief advies.
  • bij minder dan 45 EC een negatief advies.

Bij de bepaling van de hoeveelheid behaalde studiepunten tellen alle behaalde studiepunten in het eerste jaar mee, met uitzondering van EC van verworven vrijstellingen.

Bij een positief BSA kun je het volgende jaar de studie voortzetten.

Bij een negatief BSA kun je de studie niet voortzetten; deze afwijzing geldt voor onbepaalde tijd. Alvorens tot een definitieve uitsluiting wordt overgegaan heb je de gelegenheid om namens de decaan door de onderwijsdirecteur te worden gehoord. De hoorzitting is individueel en duurt 10 minuten. De hoorzitting is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van evidente fouten of voor het melden van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die je nog niet had kunnen melden op het moment dat dit studieadvies wordt uitgebracht.

Aanmelden voor de hoorzitting kan uitsluitend via Osiris zaak (datum is nnb). Het voorgenomen negatief BSA wordt definitief na de hoorzitting, tenzij tijdens de hoorzitting anders wordt besloten.

De hoorzittingen vinden plaats op nnb. De uitnodigingen worden verstuurd per mail op nnb.

Verzoek indienen voor hoorzitting na negatief BSA

Gebruik Osiris Student om een Zaak in te dienen. Via het tabblad Zaken linksbovenin kun je een verzoek (Zaak) starten. Klik vervolgens op Mijn zaken (zie de afbeelding). Er opent dan een nieuw venster. Zorg dus dat je pop-up blocker uit staat, anders wordt het nieuwe venster niet geopend.

Aangehouden advies

Bij het uitbrengen van het BSA wordt rekening gehouden met overmacht en de persoonlijke omstandigheden, indien je deze zo snel mogelijk na het ontstaan hebt gemeld bij de studieadviseur.

In sommige gevallen kan worden afgezien van het uitbrengen een BSA; je krijgt dan een aangehouden advies. In dat geval kan je alsnog een positief BSA krijgen indien je:

  • aan het eind van dat volgende studiejaar alle eerstejaarscursussen van de opleiding hebt behaald; en/of
  • in dat studiejaar ten minste 45 EC hebt behaald (eerder behaalde resultaten niet meegerekend).