Algemeen
In het 3e studiejaar van de bacheloropleiding is er een mogelijkheid om een juridische stage te doen en deze in te brengen als keuzevak voor 15 ECTS.

Tijdens de stage werk je mee in de dagelijkse praktijk van de stage-instantie. In de stage kan je zowel je kennis als je vaardigheden toepassen en vergroten in een beroepspraktijk door middel van een afgebakende opdracht waaraan je een concrete bijdrage levert. Je vormt je een beeld van het beroep door bijvoorbeeld observaties, deelname aan werkzaamheden, gesprekken met medewerkers, een dag meelopen, vervullen van opdrachten, deelname aan workshops over bijvoorbeeld ethiek of onderhandelen. Deze bezigheden dragen bij aan het maken van een goede keuze voor een masteropleiding. Bovendien biedt het de mogelijkheid een interessante kwestie die je bent tegengekomen in de praktijk om te zetten naar een afstudeerwerk.

Hier is een vacaturebank van stages te vinden. 

 

Tijdsduur en omvang  

 • De tijdsduur van de stage is minimaal acht weken fulltime (of 10 weken 4 dagen per week).
 • De stage wordt met 15 EC gehonoreerd, mits de stage van tevoren is goedgekeurd door de stagecoördinator en na afloop als voldoende is beoordeeld door zowel de begeleider als de stagecoördinator.

Eisen voor goedkeuring

 • Je legt minimaal een maand voor aanvang de stage ter goedkeuring voor aan de stagecoördinator.
 • Je hebt tenminste 120 EC aan juridische vakken behaald, waarvan in ieder geval de verplichte cursussen van jaar 1.
 • De stage is juridisch van aard.
 • Het goedkeuringsformulier is ondertekend door de stagebegeleider en de stagecoördinator.Klik hier voor de Engelse versie van het goedkeuringsformulier.
 • Je bent niet in dienst (geweest) bij de stage-instelling.

Beoordeling van de stage en inbreng

 • De stagecoördinator beoordeelt of aan de stage is voldaan aan de hand van het portfolio (zie hieronder) en het eindgesprek.
 • Er wordt geen cijfer gegeven, maar een voldoende of onvoldoende.
 • Er kan één stage worden ingebracht.​
 • Je zoekt zelf een stageadres.
 • Als je de stage wilt inbrengen heb je daarvoor toestemming nodig van de stagecoördinator
 • Download het goedkeuringsformulier, vul dit in en laat het ondertekenen bij de stage-instelling. Lever het daarna samen met een recente cijferlijst in bij de stagecoördinator. Je stage moet minimaal 1 maand voor aanvang van de stage zijn goedgekeurd.
 • Doe de stage.
 • Download het beoordelingformulier. Laat je stagebegeleider op de stageplaats het beoordelingsformulier aan het eind van de stage invullen en houd samen een beoordelingsgesprek.
 • Maak een stageportfolio, voor de eisen hieronder.
 • Lever je stageverslagportfolio in bij de stagecoördinator uiterlijk binnen drie weken na beëindiging van de stage.
 • Maak met de stagecoördinator een afspraak voor een eindgesprek.

Je stageporfolio bevat:

 • het goedkeuringsformulier,
 • het beoordelingsformulier,
 • een aantal stukken en de conceptversies die je tijdens de stage hebt gemaakt; privacy gevoelige gegevens moet je weglakken. Vertel je stagegever over het portfolio en maak afspraken met betrekking tot geheimhouding van bepaalde informatie.
 • een kort stageverslag, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
  1. korte beschrijving van de stage-instelling en de werkzaamheden
  2. korte beschrijving van je eigen werkzaamheden
  3. negatieve en positieve ervaringen.

Gelet op het doel van de stage moet het stageverslag reflectief van aard zijn. De stage biedt je de gelegenheid om te reflecteren op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, op je verwachtingen en op je persoonlijke leerdoelen. Dit moet in je verslag tot uiting komen. Behalve het vermelden van je negatieve en positieve ervaringen is het dus van belang deze ervaringen in een breder persoonlijk perspectief te zetten. De volgende vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn:

Wat trekt me aan in een bepaalde organisatie en waarom? Wat vind ik belangrijk in mijn werk en mijn werkomgeving? Wat deed ik al goed in het begin en welke fouten maakte ik, in welke zin heb ik deze verbeterd, wat moet ik nog leren? Wat heb ik van mijn positieve en negatieve ervaringen geleerd?

Het stageverslag beslaat ongeveer vier pagina’s.
 

Wie is je aanspreekpunt bij een stage?

In het kader van de stagebegeleiding zijn er twee personen die een rol bij de begeleiding spelen. Dit zijn de stagebegeleider op de werkplek en de docent vanuit de universiteit, de stagecoördinator.

De stagebegeleider op het stageadres is (over het algemeen) een jurist die je kennis laat maken met zijn/haar beroepspraktijk. Je loopt mee in die praktijk, stelt  juridische stukken op en ervaart hoe het is om in team van collega’s samen te werken. Tijdens de stage is deze stagebegeleider je eerst aanspreekpunt en vraagbaak voor werk gerelateerde zaken, hij/zij instrueert je en geeft feedback op je prestaties.

De stagecoördinator is een docent vanuit de universiteit. Hij/zij controleert via het goedkeuringsformulier voorafgaand aan de stage of jouw stage qua vorm en inhoud aan alle vereisten voldoet. De stagecoördinator is ook degene die na afloop van de stage beslist of je de stage kunt inbrengen. Als je stage als voldoende is beoordeeld en je verder aan alle eisen hebt voldaan (portfolio en eindgesprek) wordt de stage in Osiris genoteerd.

Gelukkig komt het nauwelijks voor, maar als je op het stageadres iets niet goed vindt lopen, of als er problemen zijn, probeer deze dan eerst te met de stagebegeleider op de stageplek te bespreken. Mocht je er niet uitkomen of vind je het moeilijk om iets te bespreken (of durf je dat niet), aarzel dan niet om contact op te nemen met je stagecoördinator. Deze is er voor jou en zal je klachten altijd vertrouwelijk behandelen en samen met je zoeken naar een oplossing. Een alternatief is dat je contact opneemt met studieadvies.

Stagecoördinator departement
(Voor algemene vragen over stages, vragen over plannen van een stage binnen je studie, regels en procedures enz.)

Anny de Geer
email: studieadviseur.rgl@uu.nl

Voor inhoudelijke vragen over de stages zelf kun je terecht bij een van onderstaande coordinatoren:

Internationaal en Europees recht:
Mr. Eva Nieuwenhuizen-Demirci
e.nieuwenhuizen-demirci@uu.n

Privaatrecht:
Mr. G.E.M.(Gabriëlle) Creemers
G.E.M.Creemers@uu.nl

Staats-en bestuursrecht: 
Mr. Titia de Kramer
t.dekramer@uu.nl

Strafrecht:
Mr. Lonneke Martin
l.martin@uu.nl