Afstuderen

Het ULC-getuigschrift ontvang je aan het eind van de bacheloropleiding tegelijkertijd met het bachelordiploma. Het is een honoursgetuigschrift dat wordt toegekend aan ULC-studenten die gedurende hun bachelor­opleiding tal van extra activiteiten (zowel inhoudelijk als organi­satorisch) hebben ondernomen en die zich voor 100% voor de studie hebben ingezet.Meer informatie over het honoursgetuigschrift vind je in de OER (art 6.5). 

Het ULC-getuigschrift ontvang je aan het eind van de bacheloropleiding tegelijkertijd met het bachelordiploma. Het is een honoursgetuigschrift dat wordt toegekend aan ULC-studenten die gedurende hun bachelor­opleiding tal van extra activiteiten (zowel inhoudelijk als organi­satorisch) hebben ondernomen en die zich voor 100% voor de studie hebben ingezet.

Voor het behalen van dit getuigschrift gelden daarom, naast de vereisten van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, de volgende voorwaarden:

  • Voor alle verplichte cursussen en keuzecursussen bij elkaar is gemiddeld het onafgeronde cijfer 7 of hoger behaald. Een gemiddelde van 6,999… is dus niet genoeg. Alleen de eerst behaalde voldoende resultaten tellen mee (doe je een vak waarvoor je de eerste keer een 6 hebt gehaald opnieuw en haal je daarna een 7, dan telt de 6).
  • Je hebt alle honourscursussen afgerond en hebt een honoursthesis geschreven.
  • Je hebt minimaal 52,5 EC per jaar behaald.
  • Er is een minimale deelname van twee jaar aan het honourspro­gram­ma geweest.
  • Je studeert af binnen drie jaar, tenzij je met je tutor en/of het ULC-bestuur afspraken hebt gemaakt over een studiegerelateerde invulling van de extra studiemaanden (maximaal een jaar uitloop is toegestaan). Als je volgens deze afspraak langer dan drie jaar aan het ULC verbonden blijft, word je uiteraard geacht ook in het vierde jaar actief binnen het ULC te participeren.
  • Er is gedurende de tijd dat je staat ingeschreven voor de bachelor­opleiding sprake van voldoende kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage aan het ULC-programma (het algemene onderwijsprogramma, de extra onderdelen van het honoursprogramma en de honoursprofilering) zie hierboven onder punt 3 t/m 5).

 

Aan het eind van de opleiding wordt door het ULC-bestuur – mede aan de hand van het portfolio – beslist of aan deze voor­waarden is voldaan. Uitzonderingen en accentverschuivingen zijn natuur­lijk altijd mogelijk en bespreekbaar. Overleg met je tutor is daarom van belang. Neem bij twijfel hiertoe zelf het initiatief!