Binnen het Utrecht Law College zijn er twee colleges: ULC-Sirius en ULC-Tilia. De uitgangspunten van beide colleges zijn gelijk: onderwijs met gemo­tiveerde studenten,  extra activiteiten gericht op aca­de­mische verdie­ping en de praktijk,  communitybuilding en ruimte voor persoon­lijke keu­zes en ontwikkeling (zie ook de overeenkomst van deelname die je bij aanvang van je studie ondertekent).

Binnen elk college zijn er twee besturen die een belangrijke rol binnen de opleiding spelen. Dat zijn het bestuur van het college (bestaande uit docenten) en het bestuur van de studievereniging (bestaande uit ULC-studenten).

Het bestuur van elk college houdt zich namens het Departement Rechts­­geleerd­heid bezig met het reilen en zeilen van het college. Tot haar takenpakket behoort o.a. het vormen van beleid, het geven van voorlichting, het selecteren van nieuwe studenten, het organiseren van extra studie­activiteiten en afstudeer­bijeen­komsten en het leggen en onderhou­den van contacten met docenten, tutoren, de praktijk en de studievereniging.

Het bestuur van de studievereniging vormt de vertegen­woor­­diging van de studenten van het college en is verantwoordelijk voor de vele extra inhoudelijke en sociale activiteiten die namens de studievereniging georganiseerd worden.

De diverse besturen werken nauw met elkaar samen en overleggen geregeld met elkaar om gezamenlijk van het Utrecht Law College een schitterende opleiding te maken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je altijd bij hen terecht.

Studievereniging Sirius is opgericht in 2005. Studievereniging Tilia is opge­richt in 2012. Beide studieverenigingen zijn verantwoordelijk voor veel van de inhoudelijke activiteiten en organiseren in het kader van het ‘college­gevoel’ ook sociale activiteiten.

Je kunt actief worden binnen jouw studievereniging in tal van commissies of in het bestuur. Actief zijn binnen een commissie of binnen het bestuur is uitdagend, is van belang voor het ULC en is ook heel leerzaam. In een omgeving waarin nog vrij weinig ‘fout kan gaan’ leer je samen te werken, te beslissen en verantwoordelijkheden te nemen. Deelname aan een commissie is dus belangrijk voor je persoonlijke en voor je professionele ontwikkeling. Commissies worden gedurende het hele jaar ingesteld.

Het bestuur van Studieverenigingen wordt eens per jaar in een Algemene Leden Vergadering door de leden gekozen. Eén jaar lang is het belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging. In principe stude­ren bestuurs­leden gewoon door naast hun bestuurs­­functie: zij on­der­­bre­ken hun studie niet. Indien je inte­resse hebt in een bestuursfunctie, bedenk dan wel dat het een aanzienlijke klus is en dat je per week een groot aantal uren kwijt zult zijn aan je functie. Daartegenover staat dat het een leer­zame ervaring is die ook nog eens uitstekend op je CV staat!

Een extra activiteit ontstaat niet vanzelf. In het opzetten ervan steken medestudenten, docenten en een eventuele gastspreker veel energie. De meerwaarde van het ULC wordt ook bepaald door jouw enthousiaste aanwezigheid bij en deelname aan deze activiteiten. Na­tuur­lijk ve­rwacht niemand van je dat je altijd en overal aanwezig zult zijn, we verwachten wel dat je regelmatig deelneemt aan de activiteiten. Er is altijd wel iets bij wat in jouw interesse­sfeer ligt. Participatie waarborgt ook de hechte gemeen­schap van de colleges. Onvol­doende deelname is een reden voor verwijdering uit het ULC (zie tussentijdse in-en uitstroom).

Twee belangrijke onderwijsvormen, zowel in het reguliere onder­wijs als in het ULC-onderwijs, zijn het hoorcollege en de werk­groep.

De hoorcolleges volg je samen met alle studenten (reguliere en ULC-studenten) in een grote zaal. In zoverre verschilt het onderwijs niet van de reguliere opleiding.

De werkgroepen zijn wel anders. Immers, de basis van het ULC is de inzet, ambitie en gedrevenheid van studenten en dat is ook de kracht van het ULC. Er wordt een actieve opstelling van je verwacht: een kritische, gemotiveerde houding en inzet om het maximale uit jezelf, anderen en de opleiding te halen. Voorbereiding en participatie in de werkgroep (en daarbuiten) is vanzelfsprekend en dat is ook waar de docenten van uitgaan. Mocht het echter een keer voorkomen dat je om een goede reden de stof en/of werkgroepopdrachten niet (goed genoeg) hebt voorbereid, meld dit dan voorafgaand aan de werkgroep bij je docent. Niet voorbereid geldt als afwezig (dat is overigens ook zo bij de reguliere opleiding).

Ben je verhinderd om naar de werkgroep te gaan (bijvoorbeeld door ziekte, familie-omstandigheden) dan is het een goede gewoonte dat je je werk-groepdocent hiervan op de hoogte stelt. Doe dit per mail, voorafgaand aan de werkgroep. Soms is het mogelijk om die werkgroep op een andere dag of een ander tijdstip in diezelfde week te volgen. Overleg hierover met je werkgroepdocent.

Bij de vakken van jaar 2 zijn er voor ULC-studenten extra contacturen. Deze zijn bedoeld om meer academische verdieping in de studie te brengen. Deze verdieping is niet alleen inhoudelijk, ook aca­demische vaardigheden zullen geoefend worden. De verdieping zal je helpen je te ontwikkelen tot een uitstekend jurist.

Het verdiepingsonderwijs is niet bedoeld om langer te doen over de stof van de werkgroepen of om hierbij extra uitleg te krijgen. De stof van de werkgroepen kan – net zoals in het reguliere onderwijs – behandeld worden in de contacturen die ervoor staan.

Verdiepingsonderwijs hoort bij het ULC-onderwijs. De inhoud en werkwijze zijn anders dan van de werkgroepen maar van jou wordt evenzeer een goede voorbereiding en actieve houding verwacht.Na af­loop van het verdiepingsonderwijs krijg je een formulier met feedback en een beoordeling van jouw bijdrage aan dit programma-onderdeel.

Indien je meer dan 1x afwezig bent geweest, krijg je een onvol­doende beoordeling voor de aanwezigheid. Dit kan gevolgen hebben voor je deelname aan het ULC. Het formulier neem je op in je portfolio (zie het portfolio). Stuur bij elk tutorgesprek de formu­lieren mee die je al hebt.

ULC-Sirius en ULC-Tilia bieden – naast de verdiepende werkgroepen – tal van extra activiteiten die in het kader van de rechten­studie interessant, nuttig en leuk zijn. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door de besturen en docenten van de colleges en deels door de studie­verenigingen. Een aantal van deze activi­teiten maakt deel uit van het ULC-onder­wijsprogramma (curri­cu­lum). Deelname hieraan is dan ook ver­plicht. Daarnaast zijn er activiteiten waarbij je aansluiting kunt zoeken bij je persoonlijke interesses.

Oefenrechtbank jaar 1 en jaar 3
Aan het einde van het eerste jaar nemen alle studenten deel aan de Oefenrechtbank.Doel van de Oefenrechtbank is dat je een goed beeld krijgt hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat en dat je je schrijf- en pleitvaar­dig­heden oefent. Voor de Oefenrecht­bank bestudeer je een dossier en schrijf je een pleitnota of vonnis. De Oe­fen­­rechtbank eindigt met een nagespeel­de zit­ting in de Rechtbank Midden-Nederland waarbij iede­reen een rol in het proces krijgt. Dan zal blijken welke partij met de sterkste argu­menten komt en hoe de rechters hierover oordelen: net als in het echt!

Ook in het derde jaar is er een Oefen­rechtbank. Je kunt dan laten zien wat je in je ULC-tijd geleerd en ontwikkeld hebt. Niet alleen het praktische gedeelte speelt een rol (hoe je pleit en op vragen reageert), maar minstens zo belangrijk is de inhoud van hetgeen je laat zien (begrip van de materie, diepgang en creativiteit).

Ministages
In het eerste jaar zijn er ook ministages. Je gaat dan met een groepje ULC-studenten gedurende een paar dagdelen kennis­maken met een advocaten­kantoor of een andere organisatie. Je krijgt daar een introductie, je behandelt bijvoorbeeld een casus, spreekt met verschil­lende mensen en doet indrukken op over de werkwijze, de sfeer en de gang van zaken. 

Vakgerelateerde activiteiten
Soms zijn extra activiteiten gekoppeld aan een vak, bijvoorbeeld een verdiepende lezing, een symposium, een excursie of een andere oefening. Ook deze activiteiten zijn onderdeel van het ULC-programma.

Eerstejaars studiereis
Inmiddels is de door de Studieverenigingen georganiseerde eerstejaars studie­reis ook een vast onderdeel geworden van het programma.

Naast bovengenoemde curriculaire activiteiten zijn er ook vele andere. Deze worden georganiseerd door Studieverenigingen Sirius en Tilia. Je kunt je inschrijven voor deze activiteiten op basis van belangstelling.

Modules
Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten vormen de modules. Modules zijn extra activiteiten die gegroepeerd zijn rond een bepaald thema. De ideeën voor de thema’s kunnen van de studenten zelf komen. Ook de organisatie van de module is vaak in handen van studenten. Uiteraard krijgen ze hierbij ondersteuning. Het organiseren van zo’n modu­le is hiermee op zich al een belangrijk leerproces.

In het kader van het gekozen thema wordt een aantal – bij voorkeur interactieve – bijeenkomsten georganiseerd. Je kunt een module ver­gelijken met een extra (qua omvang beperkt) vak dat je naast het gewone onderwijs volgt. We verwachten dat iedereen gedurende zijn ULC-oplei­ding tenminste drie modules doet. Voor­beel­den van eerder georga­niseerde modules zijn: Militair recht, Spaanse module, Recht en journa­listiek, Politieke module, Sport en recht, Cultuur en recht, Arabische lente, Schrijven in de ondernemingsrechtelijke praktijk en Gezondheids­recht.

De ontwikkeling van modules blijft in volle gang, want ieder jaar zijn er natuurlijk weer nieuwe studenten en daarmee ook nieuwe ideeën. Voor­trekkers zijn dus van harte welkom!