Binnen het Utrecht Law College zijn er twee colleges: ULC-Sirius en ULC-Tilia. De uitgangspunten van beide colleges zijn gelijk: onderwijs met gemo­tiveerde studenten,  extra activiteiten gericht op aca­de­mische verdie­ping en de praktijk,  communitybuilding en ruimte voor persoon­lijke keu­zes en ontwikkeling (zie ook de overeenkomst van deelname die je bij aanvang van je studie ondertekent).

Binnen elk college zijn er twee besturen die een belangrijke rol binnen de opleiding spelen. Dat zijn het bestuur van het college (bestaande uit docenten) en het bestuur van de studievereniging (bestaande uit ULC-studenten).

Het bestuur van elk college houdt zich namens het Departement Rechts­­geleerd­heid bezig met het reilen en zeilen van het college. Tot zijn takenpakket behoort o.a. het vormen van beleid, het geven van voorlichting, het selecteren van nieuwe studenten, het organiseren van extra studie­activiteiten en afstudeer­bijeen­komsten en het leggen en onderhou­den van contacten met docenten, tutoren, de praktijk en de studievereniging.

Het bestuur van de studievereniging vormt de vertegen­woor­­diging van de studenten van het college en is verantwoordelijk voor de vele extra inhoudelijke en sociale activiteiten die namens de studievereniging georganiseerd worden.

De diverse besturen werken nauw met elkaar samen en overleggen geregeld met elkaar om gezamenlijk van het Utrecht Law College een schitterende opleiding te maken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je altijd bij hen terecht.

Studievereniging Sirius is opgericht in 2005. Studievereniging Tilia is opge­richt in 2012. Beide studieverenigingen zijn verantwoordelijk voor veel van de inhoudelijke activiteiten en organiseren in het kader van het ‘college­gevoel’ ook sociale activiteiten.

Je kunt actief worden binnen jouw studievereniging in tal van commissies of in het bestuur. Actief zijn binnen een commissie of binnen het bestuur is uitdagend, is van belang voor het ULC en is ook heel leerzaam. In een omgeving waarin nog vrij weinig ‘fout kan gaan’ leer je samen te werken, te beslissen en verantwoordelijkheden te nemen. Deelname aan een commissie is dus belangrijk voor je persoonlijke en voor je professionele ontwikkeling. Commissies worden gedurende het hele jaar ingesteld.

 

Een extra activiteit ontstaat niet vanzelf. In het opzetten ervan steken medestudenten, docenten en een eventuele gastspreker veel energie. De meerwaarde van het ULC wordt ook bepaald door jouw enthousiaste aanwezigheid bij en deelname aan deze activiteiten. Na­tuur­lijk ve­rwacht niemand van je dat je altijd en overal aanwezig zult zijn, we verwachten wel dat je regelmatig deelneemt aan de activiteiten. Er is altijd wel iets bij wat in jouw interesse­sfeer ligt. Participatie waarborgt ook de hechte gemeen­schap van de colleges. Onvol­doende deelname is een reden voor verwijdering uit het ULC (zie tussentijdse in-en uitstroom).

Je volgt voor een deel de standaardcurssusen van het bachelorprogramma rechtsgeleerdheid. Zes cursussen van het bachelorprogramma volg je als ULC-student echter in een honoursvariant: een cursus in jaar 1, vier cursussen in jaar 2, en het afstudeerwerk in jaar 3.
Het onderwijs kent verschillende werkvormen. Je krijgt bij elke cursus in ieder geval onderwijs in hoorcollege- en in werkgroepvorm. Daarnaast zijn er nog andere werkvormen mogelijk, zoals basiscolleges, online colleges, seminars etc.
De hoorcolleges volg je samen met alle studenten (algemene en ULC-studenten) in een grote zaal. In zoverre verschilt het onderwijs niet van de algemene opleiding.

De werkgroepen en sommige andere onderwijsvormen zijn wel anders bij het ULC. Immers, de basis van het ULC is de inzet, ambitie en gedrevenheid van studenten en dat is ook de kracht van het ULC. Er wordt een actieve opstelling van je verwacht: een kritische, gemotiveerde houding en inzet om het maximale uit jezelf, anderen en de opleiding te halen. Voorbereiding en participatie in de werkgroep (en daarbuiten) is vanzelfsprekend en dat is ook waar de docenten van uitgaan

De honourscursussen bevatten deels de stof van de standaardcursussen, deels andere/extra stof. Onderwijs- en toetsvormen kunnen deels overeenkomen met die van de standaardcursussen, deels verschillen. De honourscursussen hebben als doel om meer academische verdieping en verbreding in de studie te brengen. Deze verdieping en verbreding zijn niet alleen inhoudelijk, ook aca­demische vaardigheden zullen geoefend worden.

ULC studenten worden geacht minimaal een zeven gemiddeld te halen. Als je een keer een lager cijfer haalt, hoeft dat nog geen consequenties te hebben. Het eerste beoordelingsmoment is aan het einde van jaar 1.

Naast het basisprogramma met honourscursussen volgen alle ULC studenten een honoursprogramma van 15 studiepunten. Deze honoursstudiepunten komen bovenop de 180 studiepunten van het bachelorprogramma. Het honoursprogramma bevat een aantal onderdelen.

Hieronder wordt een aantal van deze onderdelen besproken.

Oefenrechtbank
In het eerste jaar nemen alle studenten deel aan de Oefenrechtbank. Doel ervan is dat je een goed beeld krijgt hoe het er in de rechtszaal aan toe gaat en dat je je schrijf- en pleitvaar­dig­heden oefent. Voor de Oefenrecht­bank krijg je de rol van advocaat of officier van justitie toebedeeld en bestudeer je met een groepje medestudenten een dossier. De Oe­fen­­rechtbank eindigt met een nagespeel­de zit­ting in de rechtbank Midden-Nederland.

Ministages
In het eerste jaar zijn er ministages. Je gaat met een groepje ULC-studenten gedurende een paar dagdelen kennis­maken met een advocaten­kantoor, de Raad van State, het College voor de Rechten van de Mens of een andere organisatie. Deze praktijkdagen hebben ook een inhoudelijke component. Dit betekent dat je een opdracht krijgt waaraan je (groeps­­gewijs) werkt en waarvan je de resultaten op een van de praktijkdagen moet laten zien.

Studiereis
Vast onderdeel van het ULC-programma is de door de studieverenigingen georganiseerde studiereis naar het buitenland voor de eerstejaars. Deze reis vindt halverwege het academisch jaar plaats  (kosten ca 300).

Multidisciplinaire component
In jaar twee volgen alle ULC-studenten een extra multidisciplinair vak: Recht, literatuur en film.  Dit vak benadert enkele kernthema’s van recht en gerechtigheid aan de hand van grote werken uit de wereldliteratuur en -cinema. Voorbeelden van vragen die aan de orden komen: Hoe kan het recht bijdragen aan herstel van de samenleving na grootschalige schending van mensenrechten onder een crimineel regime? Kan terrorisme binnen de grenzen van de rechtsstaat worden bestreden? In welke omstandigheden is het geoorloofd om misschien zelfs geboden wettelijke bevelen niet te gehoorzamen?

Praktijksimulatie
In jaar drie nemen alle ULC-studenten deel aan een praktijksimulatie. In deze simulatie kunnen verschillende  vaardigheden aan de orde komen, zoals onderhandelen, cliëntgesprekken voeren, persberichten schrijven, pitches houden, bemiddelen en notities schrijven.

Community service
ULC-Studenten worden geacht op enigerlei wijze hun verworven academische kennis en/of vaardigheden tijdens hun bacheloropleiding in te zetten voor de samenleving. Dat kan op verschillende manieren. Zo kun je onderzoek doen ten behoeve van advisering bij maatschappelijke vraagstukken of mensen individueel adviseren op sociaal-juridisch gebied in een rechtswinkel of een buurtteam. Maar je kunt ook denken aan het optreden als mentor voor een scholier of student die uit een omgeving komt waarin studeren niet vanzelfsprekend is of het geven van taalles aan vluchtelingen. Er zijn legio mogelijkheden. Bespreek ze met je tutor.

Portfolio en reflectie
Aan het eind van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid moet iedere student een portfolio kunnen overleggen. Dit is een werkstuk waarin je terugblikt en reflecteert op je bachelor­opleiding, je ontwikkeling en de gemaakte keuzes

Tot slot. Naast het honoursprogramma dat door docenten wordt ontwikkeld, profileert elke student zich via de activiteiten die door de studievereniging worden georganiseerd. Studenten maken zelf hun keuzes uit het aanbod; een aantal activiteiten is verplicht. Een belangrijk onderdeel van deze activiteiten vormen de modules. De ideeën voor de thema’s kunnen van de studenten zelf komen. Je kunt een module ver­gelijken met een extra (qua omvang beperkt) vak dat je naast het gewone onderwijs volgt (maar dan zonder tentamen op het eind). We verwachten dat iedereen gedurende zijn ULC-oplei­ding tenminste drie modules doet. Voor­beel­den van eerder georga­niseerde modules zijn: Militair recht, Spaans recht, Recht en journa­listiek, Politiek, Sport en recht, Cultuur en recht, Arabische lente, Schrijven in de ondernemingsrechtelijke praktijk en Gezondheids­recht.

Andere activiteiten zijn o.a. avondcolleges, lezingen, symposia, algemene ledenvergaderingen, praktijkdagen en sociale activiteiten.