Bachelor 2019-2020
Overzicht relevante wijzigingen OER BA RGL 2019-2020

Bachelor 2018-2019
Overzicht relevante wijzigingen OER BA RGL 2018-2019
 

Als je een oudere Onderwijs- en Examenregeling wilt raadplegen, kun je contact opnemen met Studiepunt Rechten (studiepunt.rechten@uu.nl).

 

 

 

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2019

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2018

 

Als het goed is zijn jullie geïnformeerd over de vorm van de toets en de wijze van afnemen. Om wat meer duidelijkheid te verschaffen hebben wij in overleg met de Examencommissies, de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad een aanvullend reglement opgesteld over toetsen op afstand. Deze wijze van toetsen is immers nieuw voor ons allemaal.

Reglement toetsen op afstand

EINDADVIES 2019-2020

In week 29 wordt het eindstudieadvies uitgebracht aan alle studenten die in het studiejaar 2019-2020 voor het eerst voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staan ingeschreven en verstuurd naar het uu-mailadres.
Het bindend studieadvies (ook wel BSA) is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling.

Bindend Studie Advies-maatregel UU

Er is besloten dat studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, uitstel krijgen. Hiermee wordt, op grond van artikel 8.5 van de OER 2019-2020 afgeweken van artikel 7.4.
Naar studenten is gecommuniceerd dat dit het volgende inhoudt:

• Eerstejaars UU-studenten die voldoende punten hebben gehaald (45 EC of meer), krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).

• Eerstejaars UU-studenten die meer dan 7,5 EC hebben gehaald maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.

 • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 ec of minder hebben gehaald in het eerste semester (peildatum hiervoor is dus het einde van het eerste semester) krijgen een negatief bindend advies aangezien zij in het tweede semester van 2019-2020 sowieso niet meer aan de norm van 45 studiepunten konden voldoen. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt.

Wat houdt het aangehouden advies in?

Het aangehouden advies betekent dat er wordt afgezien van het uitbrengen van een advies in het studiejaar 2019-2020. In het tweede studiejaar 2020-2021 geldt als voorwaarde voor een positief advies:

• Studenten moeten in 2020-2021 minimaal 60 studiepunten hebben behaald tijdens jaar 1 en jaar 2 (2019-2020 en 2020-2021), waarvan minimaal 45 studiepunten aan eerstejaarsvakken. 

Negatief eindadvies
Als je 7,5 EC of minder hebt gehaald in het eerste semester (peildatum hiervoor is het einde van het eerste semester) krijg je een negatief advies. Dit advies is bindend en betekent dat je niet opnieuw voor de Utrechtse rechtenopleiding mag inschrijven.
Alvorens tot een definitieve uitsluiting wordt besloten, wordt de student in de gelegenheid gesteld door of namens de Onderwijsdirecteur te worden gehoord. De hoorzittingen vinden dit jaar plaats in week 33 (10-14 augustus).
De hoorzittingen zijn uitsluitend bedoeld voor het herstellen van evidente fouten of voor het melden van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die nog niet hadden kunnen worden gemeld op het moment dat het studieadvies werd uitgebracht.

Aanmelden voor de hoorzitting kan t/m 27 juli 2020, 23:59 uur. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op OSIRIS en een nieuwe ‘ZAAK’ voor de BSA hoorzitting te starten. Het tijdstip en de datum waarop je wordt gehoord zal via de universitaire e-mail worden meegedeeld. Het is niet mogelijk om een voorkeursdag of -tijd aan te geven, noch om de vastgestelde tijd te wijzigen.

Na de afronding van de hoorzittingen neemt de Onderwijsdirecteur een definitief besluit.

Tegen een definitief negatief bindend studieadvies kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij het universitaire College van Beroep voor de Examens.

Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.De mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste deeltoets en de reparatiemogelijkheid van een onvoldoende eindcijfer zijn geregeld in de OER Bachelor.

Indien sprake is van aantoonbare overmacht waardoor je niet kunt deelnemen aan een centraal georganiseerde schriftelijke deeltoets, dan moet je jezelf voorafgaand aan de toets afmelden, via het volgende webformulier:

Afmeldformulier toets

Indien de overmachtssituatie van dien aard is dat dit niet mogelijk is, dan moet je zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de overmachtsituatie afmelden bij het Studiepunt waarbij je aangeeft waarom je jezelf niet eerder hebt kunnen afmelden.

Let op: Afmelden kan uitsluitend via bovenstaand formulier. Is het formulier wegens een technische storing niet online? Stuur dan een mail naar studiepunt.rechten@uu.nl.

De overmacht moet aantoonbaar zijn, de inhaaltoets is niet bedoeld voor uitstel en een eventuele inhaalmogelijkheid is er voor slechts één toets per cursus. Als de overmachtsituatie dus meer dan incidenteel is en langere tijd gaat duren, dan kun je niet volstaan met afmelding bij het Studiepunt.

Neem in dat geval contact op met de studieadviseur en overleg met hem/haar de mogelijkheden van een aangepast studietraject.

Bevestiging inhaaltoets
Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.

Let op:
Wanneer je deelneemt aan de inhaalmogelijkheid heb je geen reparatiemogelijkheid meer! Tevens is het niet mogelijk om op grond van overmacht de reparatietoets of de inhaaltoets in te halen. De reparatietoets en de inhaaltoets worden éénmalig aangeboden.

Het is niet mogelijk om van werkgroep of onderwijsinschrijving te wisselen. Uitsluitend in bijzondere situaties kan de studieadviseur besluiten je rooster aan te passen. Bijzondere situaties zijn chronische ziekte, topsport (IOC-accreditatie), handicap of dubbelstudie.
Mocht je vanwege zo'n situatie een verzoek tot wijziging willen doen, neem dan binnen 1 week na publicatie van je rooster in OSIRIS, contact op met de studieadviseur.

Studenten worden geacht 40 uur per week beschikbaar te zijn voor het voltijdonderwijs. Gelet op het feit dat veel studenten een bijbaan hebben is het voor de opleiding niet mogelijk hier rekening mee te houden en de inschrijving te wijzigen.

Op basis van eerder (buiten het departement Rechtsgeleerdheid) gevolgde cursussen, een afgeronde opleiding of werkervaring is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor cursussen of onderdelen van je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op OSIRIS en een nieuwe ‘ZAAK’ voor een vrijstelling te starten.

De officiële regeling inzake vrijstelling is opgenomen in de OER Bachelor.

De voorwaarden en de procedure vind je in het reglement examencommissie.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

19,46%

6,5

17,83%

7,0

20,66%

7,5

18,46%

8,0

13,34%

8,5

6,59%

9,0

2,69%

9,5

0,75%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,98%

6,5

10,56%

7,0

18,55%

7,5

22,28%

8,0

22,08%

8,5

11,45%

9,0

4,78%

9,5

0,98%

10,0

0,34%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.