Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2020

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2019

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2018

 

Als het goed is zijn jullie geïnformeerd over de vorm van de toets en de wijze van afnemen. Om wat meer duidelijkheid te verschaffen hebben wij in overleg met de Examencommissies, de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad een aanvullend reglement opgesteld over toetsen op afstand. Deze wijze van toetsen is immers nieuw voor ons allemaal.

Reglement toetsen op afstand

EINDADVIES 2020-2021

In week 29 wordt het eindstudieadvies uitgebracht aan alle studenten die in het studiejaar 2020-2021 voor het eerst voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staan ingeschreven en verstuurd naar het uu-mailadres. 
De hoorzittingen vinden plaats in week 31.

Het bindend studieadvies (ook wel BSA) is geregeld in de Onderwijs- en examenregeling.

(art. 7.4 – (bindend) studieadvies (BSA) OER)

In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student die staat ingeschreven voor de opleiding voor 31 januari een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van zijn opleiding. Dit pre-advies, dat gebaseerd is op de op dat moment geregistreerde studieresultaten van de eerste periode, is niet bindend maar geeft een waarschuwing bij onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft om zijn prestaties te verbeteren:

-      wanneer de student 0 studiepunten (ECTS) heeft behaald na de eerste periode, krijgt de student een negatief advies;

-      wanneer de student 7,5 studiepunten (ECTS) heeft behaald na de eerste periode, krijgt de student een waarschuwing;

-      heeft de student 15 studiepunten (ECTS) behaald, dan wordt de studievoortgang beoordeeld als positief.

2.    In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student aan het einde van het academisch jaar, doch uiterlijk op 31 augustus, een tweede schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding. Onverminderd het bepaalde in lid 7, 8 en 9 wordt aan dit studieadvies een afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 37,5 studiepunten (ECTS) heeft behaald. De afwijzing geldt voor onbepaalde tijd.

3.    Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten (ECTS) als bedoeld in lid 1 en lid 2 tellen alle behaalde studiepunten (ECTS) in het eerste jaar mee, met uitzondering van studiepunten (ECTS) van verworven vrijstellingen en de resultaten van behaalde deeltoetsen; deze tellen niet mee.

4.    Aan de student die een verzoek tot uitschrijving vóór 1 februari van het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen studieadvies als bedoeld in lid 2 uitgebracht.

Indien de student zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het studieadvies als bedoeld in lid 2 worden uitgebracht, op basis van de in dat studiejaar behaalde studiepunten (ECTS) en conform de regeling van dat studiejaar.

5.    In afwijking van het vierde lid, krijgt de student die:

-     een verzoek tot uitschrijving vóór 1 februari van het jaar van eerste inschrijving doet, en

-     na 1 februari wel ingeschreven is bij (een andere opleiding van) de Universiteit Utrecht, en

-     minder dan 37,5 studiepunten (ECTS) heeft behaald,

wel een negatief bindend studieadvies voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid.

6.    Het studieadvies wordt namens de decaan van de faculteit uitgebracht door de onderwijsdirecteur van de opleiding.

7.    Alvorens een negatief bindend studieadvies wordt uitgebracht, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door of namens de onderwijsdirecteur.

8.    In zijn afweging om een negatief bindend studieadvies uit te brengen betrekt de onderwijsdirecteur op verzoek van de student diens persoonlijke omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de onderwijsdirecteur betrokken in zijn afweging. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, handicap en chronische ziekte, bijzondere/ernstige familieomstandigheden, topsport en bestuursactiviteiten voor een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid of in het kader van de organisatie en het bestuur van de Universiteit Utrecht, de faculteit of de opleiding.

9.    In zijn afweging om een negatief bindend studieadvies uit te brengen betrekt de onderwijsdirecteur op verzoek van de student voorts andere vormen van overmacht dan de in het vorige lid genoemde. Uitsluitend overmachtsituaties die na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de onderwijsdirecteur betrokken in zijn afweging. Voorts kan de onderwijsdirecteur onbillijkheden van ernstige aard in zijn oordeel betrekken.

10.  Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 8 en lid 9 geen oordeel kan worden gegeven over de (on)geschiktheid van de student, wordt van het negatief bindend studieadvies afgezien en wordt aan de student aan het einde van diens volgende studiejaar alsnog het studieadvies als bedoeld in lid 2 uitgebracht. De student moet 45 studiepunten in dat volgende studiejaar; de reeds in het eerste studiejaar behaalde studiepunten (ECTS) tellen daarbij niet mee.

11.  Er kan geen negatief bindend studieadvies worden uitgebracht als de student alle toetsen verbonden aan de cursussen in het eerste jaar van de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten (ECTS), heeft behaald.
In Bijlage 1 van deze regeling is opgenomen welke cursussen tot het eerste jaar van de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten (ECTS) behoren. 

12.  Tegen een beslissing tot afwijzing kan binnen 6 weken beroep ingesteld worden bij het College van beroep voor de examens.

Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.De mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste deeltoets en de reparatiemogelijkheid van een onvoldoende eindcijfer zijn geregeld in de OER Bachelor.

Indien sprake is van aantoonbare overmacht waardoor je niet kunt deelnemen aan een centraal georganiseerde schriftelijke deeltoets, dan moet je jezelf voorafgaand aan de toets afmelden, via het volgende webformulier:

Afmeldformulier toets

Indien de overmachtssituatie van dien aard is dat dit niet mogelijk is, dan moet je zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de overmachtsituatie afmelden bij het Studiepunt waarbij je aangeeft waarom je jezelf niet eerder hebt kunnen afmelden.

Let op: Afmelden kan uitsluitend via bovenstaand formulier. Is het formulier wegens een technische storing niet online? Stuur dan een mail naar studiepunt.rechten@uu.nl.

De overmacht moet aantoonbaar zijn, de inhaaltoets is niet bedoeld voor uitstel en een eventuele inhaalmogelijkheid is er voor slechts één toets per cursus. Als de overmachtsituatie dus meer dan incidenteel is en langere tijd gaat duren, dan kun je niet volstaan met afmelding bij het Studiepunt.

Neem in dat geval contact op met de studieadviseur en overleg met hem/haar de mogelijkheden van een aangepast studietraject.

Bevestiging inhaaltoets
Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.

Let op:
Wanneer je deelneemt aan de inhaalmogelijkheid heb je geen reparatiemogelijkheid meer! Tevens is het niet mogelijk om op grond van overmacht de reparatietoets of de inhaaltoets in te halen. De reparatietoets en de inhaaltoets worden éénmalig aangeboden.

Het is niet mogelijk om van werkgroep of onderwijsinschrijving te wisselen. Uitsluitend in bijzondere situaties kan de studieadviseur besluiten je rooster aan te passen. Bijzondere situaties zijn chronische ziekte, topsport (IOC-accreditatie), handicap of dubbelstudie.
Mocht je vanwege zo'n situatie een verzoek tot wijziging willen doen, neem dan binnen 1 week na publicatie van je rooster in OSIRIS, contact op met de studieadviseur.

Studenten worden geacht 40 uur per week beschikbaar te zijn voor het voltijdonderwijs. Gelet op het feit dat veel studenten een bijbaan hebben is het voor de opleiding niet mogelijk hier rekening mee te houden en de inschrijving te wijzigen.

De Universiteit Utrecht wil dat alle studenten zonder belemmeringen kunnen studeren. Dat geldt dus ook voor studenten met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, een stoornis in het autistisch spectrum, een fysieke handicap of chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Meer informatie over voorzieningen die de UU biedt vind je op deze site.

Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Een voorbeeld is extra tijd bij tentamens. Heb je al voorzieningen? Dan hoef je geen verzoek in te dienen via OSIRIS. Je voorzieningen worden dan door je opleiding in OSIRIS geregistreerd. Je wordt hierover door je opleiding geïnformeerd. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt. 

Op basis van eerder (buiten het departement Rechtsgeleerdheid) gevolgde cursussen, een afgeronde opleiding of werkervaring is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor cursussen of onderdelen van je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op OSIRIS en een nieuwe ‘ZAAK’ voor een vrijstelling te starten.

De officiële regeling inzake vrijstelling is opgenomen in de OER Bachelor.

De voorwaarden en de procedure vind je in het reglement examencommissie.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

18,54%

6,5

17,53%

7,0

20,55%

7,5

18,75%

8,0

13,80%

8,5

6,96%

9,0

2,84%

9,5

0,79%

10,0

0,24%

Cijfer

Percentage

6,0

8,94%

6,5

10,47%

7,0

18,24%

7,5

22,26%

8,0

21,91%

8,5

11,71%

9,0

5,07%

9,5

1,07%

10,0

0,33%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.