Informatie voor begeleiders (Nederlands)

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het verplichte vak ‘Afstudeerproject’ (literatuurscriptie en stage, B-B3AFSTP)) en het daaraan gelieerde keuzevak ‘Onderzoeksstage’ PLUS (B-B3PLONS).

Het volgen van de cursus ‘Afstudeerproject’ (B-B3AFSTP) is verplicht voor alle studenten die de Bacheloropleiding Biologie aan de Universiteit Utrecht volgen. Binnen deze cursus wordt een literatuurscriptie geschreven en maakt de student kennis met het werkveld van de bioloog door tijdens een (praktische) stage de onderzoekscyclus te doorlopen. De cursus ‘Afstudeerproject’ wordt gezien als een proeve van bekwaamheid om het bachelordiploma te mogen ontvangen.

De Onderzoeksstage PLUS (B-B3PLONS) cursus is een verlenging van het stagedeel van de ‘Afstudeerproject’ cursus en is een keuzecursus. Beide cursussen kennen afzonderlijke eindproducten. Voor het ‘Afstudeerproject’ wordt een literatuur-scriptie geschreven en een (beknopt) onderzoeksverslag. Als uw student daarnaast Onderzoeksstage PLUS volgt, dient verplicht een uitgebreid onderzoeksverslag geschreven te worden, i.p.v. een beknopt verslag (naast uiteraard de scriptie).

Wij vragen u om de inhoud van deze pagina met uw student te bespreken en tot overeenstemming te komen over hoe u samen het schrijf-/stage- en beoordelingsproces zal inrichten. Het is daarbij van belang dat er goede (werk)afspraken worden gemaakt. Gebruik hiervoor, indien gewenst, het werkplanformulier, te vinden onder Documents and forms. Begeleiders kunnen een afwijkende mening hebben over sommige zaken en een overeenkomst met duidelijke afspraken kan misverstanden voorkomen. Belangrijk is dat begeleider en student in ieder geval afspraken maken over verwachtingen, zoals wanneer een eerste en tweede versie ingeleverd en becommentarieerd worden, of wanneer begeleider en student eventueel afwezig zijn. Ook is het van belang tijdig een 2e beoordelaar/examinator te vinden. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van student en begeleider. In het geval dat u niet de dagelijks begeleider bent en anderen binnen uw team ook betrokken zijn, verzoeken wij u deze personen op de hoogte te stellen van deze informatie inclusief de bijlages die u ook heeft ontvangen via de mail. 

Voor het ‘Afstudeerproject’ is een equivalent van 10 weken fulltime (400 uur) beschikbaar (15 EC studiepunten). Voor de ‘Onderzoeksstage PLUS’ staat 5 weken fulltime of 10 weken halftijds (200 uur; 7,5 EC studiepunten). In principe vallen beide cursussen in afzonderlijke onderwijsperiodes van de UU van 10 weken, waarbij het ‘Afstudeerproject’ een volledige onderwijsperiode in beslag neemt en de ‘Onderzoeksstage PLUS’ een aansluitende periode gevolgd wordt en gecombineerd kan worden met een andere cursus in het alternerende timeslot. Bespreek goed met uw student hoe u beide de tijdsverdeling voor u ziet, zodat de wederzijdse verwachtingen en afspraken duidelijk zijn. Hier vindt u een schematisch overzicht van mogelijke tijdsverdelingen. 

Deadline voor het inleveren van de scriptie en onderzoeksverslag bij de begeleider is de laatste dag van de cursusperiode waarin het ‘Afstudeerproject’ gevolgd wordt. Als ook de “Onderzoeksstage PLUS’ gevolgd wordt dan wordt het onderzoeksverslag ingeleverd op de laatste dag van de periode waarin de laatste van deze cursussen gevolgd wordt.

Deadline voor het inleveren van het door u ingevulde beoordelingsformulier en rubrics, de eindversies van de scriptie en het onderzoeksverslag bij de coördinatoren (graag via scriptie.bio@uu.nl) 10 werkdagen na afronding van de laatst gevolgde cursus (Afstudeerproject of Onderzoeksstage PLUS). Beperkte uitloop is geen groot probleem, mits zowel begeleider als student akkoord zijn. Graag worden wij geïnformeerd bij een uitloop van meer dan twee weken.

Als er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunt u ons altijd mailen (scriptie.bio@uu.nl) of bellen (030-2533111). Wij raden u ook aan de rest van de scriptiecursus website eens te bezoeken.

Het Afstudeerproject (B-B3AFSTP); Scriptie- en stagecomponent

Onderzoeksstage PLUS (B-B3PLONS) cursus

Het proces, afronding en beoordeling

Tot slot

Namens het Departement Biologie, en het onderwijsinstituut in het bijzonder, willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet bij de begeleiding en beoordeling van onze student(en). Mocht u nog vragen, opmerkingen of feedback hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Julia Staats, MSc en Dr. Martijn van Zanten, Coördinatoren

| 030-2533111 | scriptie.bio@uu.nl |