Beoordeling en afronding van de cursus

Met betrekking tot de scriptiecomponent worden je academische vaardigheden beoordeeld aan de hand van een rubric, met als belangrijkste onderdelen: wetenschappelijk literatuurgebruik, schijven van een eigen en kritisch wetenschappelijk betoog, kritische beschouwing, opbouw en layout, werkhouding en zelfreflectie. Belangrijkste aspect is uiteraard de wetenschappelijke inhoud en diepgang van je scriptie en de structuur/vorm.

De stagecomponent van zowel het ‘Afstudeerproject’ als de ‘Onderzoeksstage PLUS’ wordt ook beoordeeld aan de hand van een rubric, met als belangrijkste onderdelen; vorm en inhoud van het onderzoeksverslag, werkhouding en zelfstandigheid bij het uitvoeren van het onderzoek en met name de doorlopen leercurve. Je wordt niet beoordeeld op de behaalde resultaten (het is tenslotte wetenschap waar dingen soms niet lukken), maar wel op de manier waarop je hebt geprobeerd die resultaten te behalen. Dat wil zeggen, je inzet, inzicht, zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen, reflectie- en adaptief vermogen etc. Het is zeer wenselijk dat jij samen met je begeleider de rubrics en het schrijf/onderzoeksproces bespreekt in een eindgesprek. Bij dit eindgesprek hoor je misschien ook al het cijfer wat je begeleider je geeft. Maar, vaak moet dit nog wel worden bevestigd door de examinator.

In geen geval mag je een onvoldoende voor de stagecomponent compenseren met de scriptiecomponent of andersom, ondanks dat beide in hetzelfde geschreven document mogen worden weergeven in het geval van het ‘Afstudeerproject’. Meer informatie hierover vind je in de cursushandleiding die je kunt vinden onder het kopje 'Documents and forms' op deze website en hoor je tijdens de verplichte colleges. Ook de rubrics en alle andere formulieren die gebruikt moeten worden bij de beoordeling zijn te vinden in het dropdown menu 'Documents and forms'.

We raden je aan tijdig kennis te nemen van de rubrics, zodat je weet waar je begeleider op beoordeeld. Ga voor jezelf na waar je sterke en zwakke punten liggen en probeer deze verder te ontwikkelen. Eventueel kun je je begeleider vragen specifiek in de begeleiding te sturen op de punten waar jijzelf van vindt dat je nog kan leren. Denk daarbij ook eens terug aan de feedback die je bij eerdere schrijfopdrachten en projecten hebt gekregen.

Om de cursus ‘Afstudeerproject’ (B-B3AFSTP) af te ronden moeten de cursuscoördinatoren in het (digitale) bezit zijn van:

  1. Je scriptieplan,
  2. Eindversie van de literatuurscriptie die op plagiaat is gecheckt door Urkund / Ouriginal (via het 'receiver adres' van je begeleider; zie hier voor info),
  3. Eindversie van je stageverslag (beknopte rapportage, al dan niet als onderdeel van je scriptie, zie elders op deze site voor meer info) die op plagiaat is gecheckt door Urkund / Ouriginal (via het 'receiver adres' van je begeleider; zie hier voor info). Als je ‘Onderzoeksstage PLUS’ (B-B3PLONS) volgt lever je in plaats van de beperkte rapportage een uitgebreid onderzoeksverslag in. Zie onder.
  4. Volledig ingevulde rubrics voor zowel de scriptiecomponent als de onderzoekscomponent door je begeleider.
  5. Volledig ingevuld Beoordelingsformulier met akkoord van een tweede beoordelaar. Minimaal één van de ondertekenaars moet bevoegd examinator zijn van de Biologie ‘Afstudeerproject’ cursus. Het maakt daarbij niet uit in welk vakje de examinator ondertekent. 

Om de cursus ‘Onderzoeksstage PLUS (B-B3PLONS) af te ronden moeten de cursuscoördinatoren, boven op je scriptieplan, scriptie, rubrics en beoordelingsformulier zoals direct hierboven is beschreven bij ‘Afstudeerproject’, in het (digitale) zijn van:

  1. Je stageplan,
  2. Eindversie van je uitgebreide onderzoeksverslag, als apart document. In je eindverslag moet een zogenaamde ‘utilisatieparagraaf’ staan, waarin je ingaat op de (maatschappelijke)implicaties van je onderzoek. Dat wil zeggen, hoe plaats je het onderzoek in een breder kader.

Nadat de cursuscoördinatoren alle documenten hebben ontvangen checken zij of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan krijg jij of je begeleider/examinator (afhankelijk van wie de documenten aanlevert) daarover bericht. Als alles klopt ontvang je een bevestiging op je UU e-mailadres dat je cijfers naar studiepunt zijn gestuurd en daarbij het verzoek/instructie om je scriptie en stageverslag op Osiris Zaak te uploaden. Hoe je dat doet lees je hier: Uploaden scriptie ter archivering.

De cursuscoördinatoren streven ernaar om binnen twee werkdagen de documenten te verwerken en de beoordeling naar Studiepunt te sturen. Pas als je scriptie op Osiris Zaak staat stelt studiepunt je cijfer vast. Vanaf dat moment kun je je afstuderen aanvragen, mits van toepassing. 

BEOORDELING EN AFRONDING VAN DE CURSUS (FAQ)

Hieronder vind je antwoord op een aantal Frequently Asked Questions (FAQs) met betrekking tot de beoordeling en afronding van je ‘Afstudeerproject’ (evt. aangevuld met ‘Onderzoeksstage PLUS’). Kun je je vraag niet vinden, kijk dan eerst goed in de cursushandleiding onder het kopje 'Documents and forms' op deze website. Kom je er dan nog niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen met de cursuscoördinatoren als het de organisatie/eisen van de cursus betreft, of met de Afstudeerprojectcoördinator van de UU groep waar je stage loopt of met je begeleider en/of examinator als het over de inhoud van je scriptie/stage gaat.