Je kunt een gedeelte van de profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) benutten om stage te lopen. Overleg eventueel met je studieadviseur om te zien hoe je dit kunt inpassen in je studieprogramma. 

Stage Religiewetenschappen

 • stage op niveau 2
 • stage op niveau 3
 • stage in het buitenland (kost meer voorbereidingstijd dan een stage in Nederland): zie voor meer informatie het uitklapje verderop op deze pagina.

Contactpersoon voor stages en loopbaanoriëntatie

Het is een goed idee om stage te lopen, om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Als je een stage gaat doen, neem dan ruim van tevoren contact met je stagecoördinator. Ook kun je contact opnemen met Bart voor het maken van een afspraak en alle vragen over het vinden, opzetten, verwerken en afronden van je stage, en als je vragen hebt over wat je na je studie wilt doen.

 

Stappenplan bachelorstage
Stappenplan bachelorstage

In de infographic hiernaast vind je het stappenplan voor de bachelorstage. Je rondt elke stap af voordat je verder gaat. De stappen worden hieronder kort toegelicht. Lees deze stappen goed door, evenals de uitgebreide stagehandleiding (pdf).

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Download de infographic van het Stappenplan bachelorstage.

 

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. Zoektips kun je vinden in de uitgebreide stagehandleiding. Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig en controleer of de stage in je studieprogramma past. Heb je last-minute een stage gevonden? Neem dan contact op met je stagecoördinator om te zien wat de mogelijkheden zijn om er EC’s voor te krijgen.

Stagewerkplan maken en stage aanmelden

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

Vervolgens meld je je stage aan in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten. Vul alles goed in en stuur daarna direct per mail je stagewerkplan naar je stagecoördinator. In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op.  

Goedkeuring stagewerkplan

Je stagedocent en stagebegeleider dienen je stagewerkplan goed te keuren voordat je kunt starten met je stage. Hiervoor gebruik je het stagewerkplanformulier, die door jouzelf, de stagedocent en de stagebegeleider moet worden ondertekend.

Koppeling stagedocent

Zodra je je stage hebt aangemeld in OSIRIS via Mijn Zaken > Zaak starten en je hebt je stagewerkplan gestuurd naar je stagecoördinator, koppelt je stagecoördinator je aan een docent.

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst worden opgesteld tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard UU stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen (of de Engelse versie, standard UU internship agreement (pdf)). 

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), stuur je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst (ondertekend door jou en de stagebegeleider van de organisatie)

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst, en voorziet daarmee in de derde handtekening.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
  Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst.die je ondertekend moet toesturen aan het Stagebureau.
 • Meertens Instituut
  Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan bij het Stagebureau.

Alles goedgekeurd en ondertekend?

Als je via het Stagebureau bericht hebt gekregen dat je stageovereenkomst is ondertekend en alle documenten op orde zijn, ben je klaar om te starten met je stage. Het Stagebureau schrijft je vervolgens in in OSIRIS (dit kun je dus niet zelf doen zoals bij reguliere cursussen).

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

 • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
 • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal drie keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt (zie stagehandleiding). Je mailt deze logboeken naar je stagedocent en de stagedocent geeft hier feedback op. De logboeken voeg je uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag hier maximaal 10% van je stage-werktijd aan besteden.

Verlenging stage

Mocht gedurende je stage blijken dat je stage langer doorgaat (en je hebt dit afgestemd met je stagedocent en stagebegeleider), gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst (pdf).

Belangrijke documenten in de afrondende fase

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage (zie handleiding).

Feedback vragen en stageverslag inleveren

Je vraagt je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling van je stage. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek (docx) / feedback form internship supervisor (docx, Engels) gebruiken. Deze feedback verwerk je in je stageverslag.

Je stuurt je verslag (inclusief alle bijlagen) naar je stagedocent zodat deze het verslag kan gaan beoordelen. Vergeet niet ook een verslag te sturen naar de stageorganisatie als deze daar om vraagt.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De docent gebruikt een van deze twee beoordelingsformulieren, afhankelijk van de soort stage:

Eindcijfer

De docent stelt je op de hoogte van je eindcijfer. De ingevulde beoordelingsformulieren krijg je toegestuurd van je docent. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Beoordeeld verslag opsturen

Nadat je stageverslag is beoordeeld, stuur je de laatste versie (incl. bijlagen) hiervan naar het Stagebureau (stage.gw@uu.nl).

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Ook kun je gebruik maken van onderstaande websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator voor meer informatie en als je hier vragen over hebt.

Hier vind je algemene informatie over stage lopen in het buitenland voor studenten van de faculteit Geesteswetenschappen.

Opties voor een studie in het buitenland

Een verblijf in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een verblijf in het buitenland:

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance