Je kunt een gedeelte van de profileringsruimte (7,5 tot max. 15 EC) benutten om stage te lopen. Overleg eventueel met je studieadviseur om te zien hoe je dit kunt inpassen in je studieprogramma. 

Stage Religiewetenschappen

 • stage op niveau 2
 • stage op niveau 3
 • stage in het buitenland (kost meer voorbereidingstijd dan een stage in Nederland): zie voor meer informatie het uitklapje verderop op deze pagina.

Contactpersoon voor stages en loopbaanoriëntatie F&R

Het is een goed idee om stage te lopen, om werkervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Als je een stage gaat doen, neem dan ruim van tevoren contact met je stagecoördinator. Ook kun je contact opnemen met Bart voor het maken van een afspraak en alle vragen over het vinden, opzetten, verwerken en afronden van je stage, en als je vragen hebt over wat je na je studie wilt doen.

 

Een stage lopen

Lees ook de uitgebreide stagehandleiding voor studenten.

Let op! De corona-pandemie kan invloed hebben op je stage. Lees daarom deze richtlijnen, waarin staat waar je rekening mee moet houden als je stage wilt lopen terwijl de coronamaatregelen nog gelden.

Belangrijke documenten in de opstartfase

Stage zoeken

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats (bijvoorbeeld via je eigen netwerk van bekenden, sociale media, Stages Geesteswetenschappen en Career Services). Je stagecoördinator kan je eventueel ook helpen. Begin in ieder geval tijdig met het zoeken naar een stage en kijk hoe de stage in je studieprogramma past. Let op: niet elke stage is even geschikt. 

Handige bijeenkomsten om bij te wonen zijn: CarrièreNacht GeesteswetenschappenYour Perspective en de sollicitatietrainingen van Career Services.

Stagedocent zoeken

Je hoeft niet zelf te zoeken naar een stagedocent. Zodra je een stage hebt gevonden, meld je dit bij je stagecoördinator die je vervolgens aan een docent.  

Stagewerkplan maken

Als je bent aangenomen op een stageplek, schrijf je een conceptversie van je stagewerkplan. Hierin beschrijf je: de stageopdracht, de leerdoelen, afspraken rondom begeleiding en enkele belangrijke data, zoals gesprekken, presentaties en deadlines. Wat er exact in het stagewerkplan moet worden opgenomen hangt af van de stage die je gaat lopen:

In overleg met de stagebegeleider en je stagedocent stel je een definitief stagewerkplan op. 

Goedkeuring

Vul het stagewerkplanformulier in en laat dit ondertekenen door je stagedocent én de stagebegeleider. 

Stageovereenkomst opstellen

Voor je stage moet er een overeenkomst tussen de faculteit Geesteswetenschappen, de stageorganisatie en jou als student worden opgesteld. Zo wordt je stagevergoeding en je aansprakelijkheidsverzekering geregeld en sta je juridisch sterker. Zonder deze overeenkomst kun je niet beginnen aan je stage. Je gebruikt hiervoor de standaard stageovereenkomst (pdf) van de faculteit Geesteswetenschappen (of de Engelse versie, internship agreement (pdf)). Mocht je stage langer doorgaan, gebruik dan het formulier verlenging stageovereenkomst.

Zodra je je overeenkomst hebt ondertekend en laten ondertekenen door je stagebegeleider (dus niet stagedocent), mail je het volgende naar het Stagebureau Geesteswetenschappen (stage.gw@uu.nl ):

 • stagewerkplanformulier (ondertekend door alle partijen)
 • stagewerkplan
 • originele stageovereenkomst

Het Stagebureau controleert de ingeleverde documenten en ondertekent de overeenkomst. Je stagedocent hoeft de stageovereenkomst dus niet te tekenen.

Vervolgens ontvangen jij, je docent en de stageorganisatie een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour. Ook word je dan ingeschreven voor de stage in OSIRIS (dit kun je niet zelf doen). Het is dus niet de bedoeling dat je docent je toevoegt in Osiris!

Let op! Het is verplicht, zeker als je naar het buitenland gaat, bovengenoemde documenten vóór aanvang van je stage in te leveren bij het Stagebureau. Lukt dit niet, doe het dan zo spoedig mogelijk erna, uiterlijk 2 weken na aanvang van je stage.

Uitzonderingen 

Met sommige stageorganisaties zijn afwijkende afspraken gemaakt:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken en Mediastages
  Deze instanties hebben een eigen stageovereenkomst.
 • Meertens Instituut
  Je levert zowel de facultaire overeenkomst als de eigen overeenkomst van het Meertens Instituut aan.

Begeleiding

Verschillende mensen begeleiden je tijdens je stage:

 • de stagedocent, die de stage vanuit de universiteit begeleidt 
 • een stagebegeleider bij je stageorganisatie

Logboek bijhouden

Tijdens je stage lever je minimaal drie keer een logboek in waarin je werkzaamheden en reflectie daarop vastlegt. Je stagedocent geeft hier feedback op. Je logboek voeg je uiteindelijk toe als bijlage aan je stageverslag.

Stageverslag schrijven

Je stage wordt beoordeeld op basis van je stageverslag. Je kunt het beste al vroeg tijdens je stage beginnen met het schrijven ervan. Je mag 10% van je stage-werktijd hieraan besteden.

Stageverslag afronden

Aan het einde van de stage rond je het stageverslag af. Dit verslag bevat een evaluatief gedeelte en een weergave van het ‘product’ van de stage. Het stageverslag vormt de basis van de beoordeling door je stagedocent.

Stageverslag inleveren

Je levert het verslag in bij je stagedocent en eventueel de stageorganisatie. Mail je verslag (inclusief alle bijlagen) naar het Stagebureau Geesteswetenschappen: stage.gw@uu.nl.

Beoordeling van je stage

Je stagedocent is verantwoordelijk voor de beoordeling van je stage. Bij het bepalen van het eindcijfer is de kwaliteit van het stageverslag doorslaggevend. De beoordeling gebeurt aan de hand van een standaard beoordelingsformulier dat hoort bij het soort stage:

We vragen je stagebegeleider van de stageorganisatie ook om nadere input voor de beoordeling. Hiervoor kun je het feedbackformulier stagewerkplek (Word) / Internship Feedback Form (Word, Engels) gebruiken.

Eindcijfer

Je stagedocent stelt je op de hoogte van je eindcijfer en zorgt dat je de ingevulde beoordelingsformulieren ontvangt of kunt inzien. Je cijfer en het aantal EC worden in OSIRIS geregistreerd.

Een stage is niet altijd even gemakkelijk te vinden, maar er zijn allerlei manieren om toch stage te kunnen lopen. 

Stage als je een functiebeperking hebt

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met je stagecoördinator. Ook kun je gebruik maken van onderstaande websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je aan topsport doet, kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met je stagecoördinator voor meer informatie en als je hier vragen over hebt.

Hier vind je algemene informatie over stage lopen in het buitenland voor studenten van de faculteit Geesteswetenschappen.

Aansprakelijkheidsverzekering Universiteit Utrecht

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. De eventuele kosten die voortkomen uit deze schade dienen dan ook door de stageorganisatie vergoed te worden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de studentstagiair.

Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Voor deze situatie heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Bijlage: Statement of Insurance