De bacheloropleiding Keltische talen duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat precies aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen en wat de overgangsregelingen zijn voor studenten die cursussen gemist hebben.

Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het studiejaar waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning, kun je terecht bij je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018.

Major

Profileringsruimte (jaar 2 en 3)

Basispakketten Keltisch

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Keltisch.

Verdiepingspakketten Keltisch

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een bepaalde onderzoeksrichting.

Je volgt de cursussen uit het gekozen verdiepingspakket in je 2e en 3e jaar. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket. Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen.

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Het verdiepingspakket Taalcontact en taalverandering sluit aan op de taalverwervingscursussen in de basispakketten (Oudiers Middelwelsh en Modern Keltisch) en leidt in de richting van een specialisatie op het gebied van taalverandering, taalcontact, meertaligheid, language shift, taalpolitiek, met een bijzondere focus op de Keltische talen van Ierland en Groot-Brittannië. Dit pakket bereidt voor op de researchmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Insular Track)

Cursussen

In het verdiepingspakket Interpretatie en Herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten leren studenten de basisvaardigheden die nodig zijn om middeleeuwse Ierse teksten te kunnen interpreteren en vertalen, en ze aantrekkelijk en begrijpelijk te maken voor een modern publiek. Dit pakket bereidt voor op de researchmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies (Medieval of Insular Track).

Cursussen

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

  • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
  • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
  • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Taalkeuze Keltisch

Taalkeuze cursus

Binnen de major volg je een taalkeuze cursus. Het aanbod varieert per collegejaar, raadpleeg de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je aanvangsjaar voor het aanbod.

Academische contextcursus (AK)

Studenten die zijn begonnen vóór 2019-2020 moeten een academische contextcursus volgen: 7,5 EC voor studenten begonnen in 2017 en 2018 en 15 EC voor studenten die vóór 2017 zijn gestart.

Je volgt een taalkeuze cursus (7,5 EC op niveau 2 of 3). Je hebt dit jaar keuze uit de volgende cursussen:

 

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Capstone Course bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk. Het is voor studenten Keltisch aanbevolen de Capstone Course in blok 3 te volgen.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • niveau 1 - inleidend
  • niveau 2 - verdiepend
  • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.