De onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur heeft een studielast van 120 EC. Het academisch jaar is onderverdeeld in vier blokken. Ieder blok volg je drie cursussen die samen 15 EC opleveren, dus je kunt 60 EC per jaar behalen en een totaal van 120 EC na twee jaar.

In de StudeerWijzer staat handige informatie die je tijdens je studie kunt gebruiken.

Curriculum

  • Ga naar de Cursusplanner voor een uitgebreid overzicht van je examenprogramma en de bijbehorende cursussen:
  • Voor een meer uitgebreide omschrijving van de verschillende onderdelen van je studieprogramma, zie hieronder.

Opbouw van je studieprogamma

Het studieprogramma bevat de volgende onderdelen:

De verplichte cursussen worden verzorgd door docenten van de afdeling Moderne en Vroegmoderne letterkunde, en in sommige gevallen in samenwerking met het masterprogramma Literature Today en gastdocenten van elders. 

Cursussen

De verplichte keuzecursussen kies je in overleg met je tutor. Je kunt hier ook naar eigen keuze een cursus volgen die inhoudelijk van toepassing is, in overleg met de programmacoördinator. Deze keuze moet dan wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie. Een deel van de vrije keuzeruimte kun je gebruiken om te studeren in het buitenland of een onderzoeksstage te doen. Ook kun je onderzoeksmastercursussen volgen uit het grotere cursusaanbod van de faculteit Geesteswetenschappen (ga daarvoor naar de Research Masters Electives Humanities site) en de Universiteit Utrecht (zie de Onderwijscatalogus). 

Ook de stage en, als je in het buitenland wil studeren, de Onderzoeksschool II tellen mee voor dit onderdeel.

Je rondt deze onderzoeksmaster af met een scriptie. Een onderzoeksmasterscriptie is een wetenschappelijke tekst waarin je, op basis van onafhankelijk onderzoek, geacht wordt bij te dragen aan het debat binnen je vakgebied. 

Exameneisen

Bij aanvang van je studie word je ingeschreven voor het examenprogramma van je master. Wat dit is, staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) (art. 3.5.4). Hierin staat ook aan welke eisen je moet voldoen om te kunnen afstuderen.

Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Op je studievoortgangsoverzicht staan al je behaalde resultaten. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet. Je kunt je studievoortgangsoverzicht raadplegen in OSIRIS onder het tabblad ‘Voortgang’. 

Als je wilt afwijken van je examenprogramma, moet je van tevoren goedkeuring of vrijstelling vragen aan de examencommissie van je opleiding. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in je examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Je studeert af als de examencommissie van je opleiding op basis van je studievoortgangsoverzicht en de voor jou geldende OER heeft geconstateerd dat je aan alle eisen van je examenprogramma hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma. Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en staan niet op je IDS.

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.