Je rondt deze onderzoeksmaster af met een scriptie (30 EC). Een onderzoeksmasterscriptie is een wetenschappelijke tekst waarin je, op basis van onafhankelijk onderzoek, geacht wordt bij te dragen aan het debat binnen je vakgebied.

Aanpak

Aan het begin van het traject schrijf je een onderzoeksplan, dat jou houvast biedt tijdens de uitvoering en verslaglegging van je onderzoek. Het onderzoeksplan moet door zowel je begeleider als je tweede lezer worden goedgekeurd.

Het onderzoeksplan bevat de volgende onderdelen:

 • een helder afgebakende en gemotiveerde probleemstelling,
 • uitwerking van de hoofdvraag in deelvragen,
 • korte schets van het beoogde theoretisch/analytisch kader,
 • een plan van aanpak (methode, operationalisering),
 • een voorlopige literatuurlijst,
 • en een planning.

In het brainstormproces dat eraan voorafgaat, kunnen de volgende vragen helpen om je plannen richting te geven:

 1. Wat wil je precies onderzoeken? Wat is het specifieke aspect van de Nederlandse literatuur en cultuur waar je je in wilt verdiepen? Aan de hand van welke casus ga je dat doen?
 2. Waarom wil je dit onderzoek verrichten? Wat is je motivatie? Wat voegt het onderzoek toe aan bestaande wetenschappelijke inzichten en wat is eventueel het maatschappelijke belang ervan, kortom: wat is de wetenschappelijke en de eventuele maatschappelijke relevantie van jouw onderzoek?
 3. Binnen welk kader wil je het onderzoeken? Hoe is jouw vraag ingebed in een breder wetenschappelijk debat? Vanuit welk perspectief ga je het fenomeen benaderen? Welke wetenschappelijke theorieën of modellen kies je als uitgangspunten voor je onderzoek die je helpen het fenomeen te beschrijven en analyseren, en de resultaten hiervan te interpreteren en verklaren?
 4. Hoe ga je aan de slag? Hoe verzamel of genereer je op een wetenschappelijk verantwoorde methode gegevens? Hoe analyseer en interpreteer je deze om antwoorden op je vraagstelling te verkrijgen en je hypothese te toetsen?
 5. Welke specifieke vraag stel je? Welke deelvragen vloeien daar uit voort? En welke hypotheses vormen de leidraad van je onderzoek? Welk antwoord denk je door middel van je onderzoek op de specifieke vraagstellingen te kunnen geven?

Vereisten

Een onderzoeksmasterscriptie moet in correct en duidelijk Engels geschreven zijn. Als student Nederlandse letterkunde mag je je scriptie ook in het Nederlands schrijven. Doorgaans bevat de scriptie 30.000 woorden met een maximum van 40.000 woorden (inclusief voetnoten en literatuurlijst).

Meer informatie?

Scriptiearchief

De UU heeft een eigen scriptiearchief waarin je je kunt oriënteren op onderwerpen en kunt zien waar andere studenten in het verleden hun scriptie over hebben geschreven.

Ben je klaar met je scriptie? Dan moet je de definitieve versie uploaden en publiceren in ons scriptieachrief (in Osiris). Je kunt dit pas doen als je een mailtje hebt gekregen van het Examensecretariaat. Je scriptie blijft 7 jaar bewaard.

Formulieren en regelingen masterscriptie

De beoordeling van je scriptie verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle scripties worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan de opleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

De beoordeling van je scriptie wordt binnen de faculteit Geesteswetenschappen gedaan aan de hand van een standaard assessment form thesis research master (word). In incidentele gevallen kan door de opleiding een derde beoordelaar worden ingeschakeld. Hiervoor is een apart beoordelingsformulier derde beoordelaar (pdf), waarop precies staat aangegeven wanneer een derde beoordelaar ingeschakeld kan of moet worden, en wat van deze derde beoordelaar verwacht wordt.

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. De Universiteit Utrecht verwacht dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).