De bacheloropleiding Franse taal en cultuur duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat aan welke eisen je moet voldoen om af te studeren, je examenprogramma en wat de overgangsregelingen zijn voor studenten die cursussen gemist hebben.

Voor een overzicht van welke cursussen bij je examenprogramma horen, kun je het beste in de Cursusplanner kijken bij het examenprogramma waar je onder valt:

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je de Cursusplanner gebruiken of je gaat naar je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) en een profileringsruimte. Hoe de verdeling is van het aantal EC dat je voor de verschillende onderdelen moet behalen, verschilt per studiejaar. Studenten die zijn begonnen in studiejaar 2019-2020 hebben een major van 127,5 EC en een profileringsruimte van 52,5 EC. Studenten van voor die tijd moeten 120 EC in hun major halen en 60 EC voor hun profilering.

Major (127,5 EC)

Profileringsruimte (52,5 EC, jaar 2 en 3)

 • Profileringspakket (30 EC)
  Je kunt kiezen uit:
 • Vrije ruimte (22,5 EC)
  Hiervoor mag je kiezen uit alle cursussen uit het aanbod van de UU

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Franse taal en cultuur.

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Frans taal en cultuur. Je verdiepingspakket is een voorbereiding op het eindwerkstuk, dat je in je 3e jaar schrijft. Het onderwerp van je eindwerkstuk sluit dus aan bij de onderzoeksrichting van jouw verdiepingspakket. 

Uitbreiding verdieping

Naast je verdiepingspakket volg je 2 cursussen uit het andere verdiepingspakket. 

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn. Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Het pakket Langue et culture biedt cursussen aan die de Franse cultuur en literatuur in een brede historische en culturele context behandelen. Je verdiept je kennis van de Franse samenleving en economie en leert de rol van Frankrijk in de wereld te begrijpen aan de hand van de begrippen 'francofonie' en 'globalisering'. Daarnaast verdiep je je in de Franse literatuur en krijg je een inleiding in de communicatietheorie op basis van principes uit de sociolinguïstiek en de pragmatiek. De thema’s meertaligheid en identiteit worden gerelateerd aan interculturele communicatie, met speciale aandacht voor theorieën over het Frans.

Cursusoverzicht

Bij Langue et contexte verdiep je je in literair(-historisch) onderzoek en de manier waarop talen verschillen in het overbrengen van betekenis. Je leert de verschillende vormen van taalverwerving kennen en de didactiek van het talenonderwijs specifiek voor het Frans. Ook leer je vertalen uit en naar het Frans, met veel aandacht voor grammatica, tekststructuur en stijl.

Cursusoverzicht

Inschrijven verdiepingspakket

Eerstejaars studenten moeten zich aan het einde van hun eerste jaar voor blok 1 en 2 inschrijven voor een verdiepingspakket.

Je schrijft je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het verdiepingspakket dat je wilt gaan doen. Kijk goed of er geen cursussen met voorrangsregels in je pakket zitten. Voor deze cursussen kun je je alleen in de eerste 2 weken van de inschrijfperiode inschrijven.

Doorgeven verdiepingspakket

Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Academische contextcursussen en Methodencursussen

Methodencursussen

Binnen de major volg je een methodencursus in blok 3.

Academische contextcursus (AK)

Studenten die zijn begonnen vóór 2019-2020 moeten ook nog een academische contextcursus volgen: voor studenten begonnen in 2017 en 2018 is dat 7,5 EC en voor studenten die vóór 2017 zijn gestart 15 EC.

Je volgt een methodencursus (7,5 EC op niveau 2 of 3). Je hebt keuze uit de volgende cursussen:

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Recherche et écriture bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Ingangseisen cursussen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Studiepunten

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System).

1 EC = 28 uur studielast

De cursussen in een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC (=210 studie-uren). Normaal gesproken volg je 8 cursussen per jaar, in totaal dus 60 EC. Je hele bacheloropleiding van drie jaar is dan 180 EC.

Cursusnoveaus

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.