De bacheloropleiding Franse taal en cultuur duurt 3 jaar en heeft een studielast van 180 EC (60 EC per jaar, waarbij 1 EC = 28 uur studielast). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat aan welke eisen je moet voldoen om af te studeren, je examenprogramma. Ben je vóór studiejaar 2017-2018 begonnen, kijk dan in de OER wat de overgangsregelingen zijn.

Voor hulp bij het maken van je studieplanning kun je de Cursusplanner gebruiken of je gaat naar je tutor of studieadviseur.

Opbouw van je studie

Je studieprogramma bestaat uit een major (de hoofdrichting van je opleiding) van 120 EC en een profileringsruimte van 60 EC. De major is anders voor studenten gestart vanaf 2017-2018 dan voor studenten gestart vóór 2017-2018.

Major (120 EC)

Profileringsruimte (60 EC, jaar 2 en 3)

 • Profileringspakket (30 EC)
  Je kunt kiezen uit:
 • Vrije ruimte (30 EC)
  Hiervoor mag je kiezen uit alle cursussen uit het aanbod van de UU

Basispakketten

Jaar 1: basispakketten (60 EC)

In het 1e jaar volg je 2 verplichte basispakketten van elk 30 EC: B1 en B2. Je oriënteert je hierin op de belangrijke theorieën en methodes van de verschillende richtingen uit de studie Franse taal en cultuur.

Verdiepingspakketten

Jaar 2: verdiepingspakket (30 EC) 

Aan het einde van je 1e jaar kies je verplicht een verdiepingspakket waarmee je je gaat specialiseren ten opzichte van de algemene basis die je in het eerste jaar ontwikkeld hebt. Een verdiepingspakket is een selectie van 4 samenhangende cursussen binnen een deelgebied van het vakgebied Frans taal en cultuur. Je volgt de cursussen uit het gekozen verdiepingspakket in je 2e jaar.

Je kunt daarnaast in je vrije ruimte ook vakken uit een ander verdiepingspakket volgen. 

Ingangseisen

Let ook altijd bij het inschrijven voor cursussen of er geen ingangseisen zijn.  Neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator, die vermeld wordt bij de cursusbeschrijvingen.

Het pakket Langue et culture biedt cursussen aan die de Franse cultuur en literatuur in een brede historische en culturele context behandelen. Je verdiept je kennis van de Franse samenleving en economie en leert de rol van Frankrijk in de wereld te begrijpen aan de hand van de begrippen 'francofonie' en 'globalisering'. Daarnaast verdiep je je in de Franse literatuur en krijg je een inleiding in de communicatietheorie op basis van principes uit de sociolinguïstiek en de pragmatiek. De thema’s meertaligheid en identiteit worden gerelateerd aan interculturele communicatie, met speciale aandacht voor theorieën over het Frans.

Cursusoverzicht

Bij Langue et contexte verdiep je je in literair(-historisch) onderzoek en de manier waarop talen verschillen in het overbrengen van betekenis. Je leert de verschillende vormen van taalverwerving kennen en de didactiek van het talenonderwijs specifiek voor het Frans. Ook leer je vertalen uit en naar het Frans, met veel aandacht voor grammatica, tekststructuur en stijl.

Cursusoverzicht

Inschrijfprocedure verdiepingspakket

Voor het verdiepingspakket schrijf je je tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode zelf in voor de cursussen van het door jouw gekozen pakket. Inschrijven kan via Osiris Student. Vóór de cursusinschrijfperiode in juni krijg je van het Studiepunt een e-mail met het verzoek door te geven voor welk verdiepingspakket je kiest.

Meer informatie?

Voorwaarden verdiepingspakket

 • Je moet 1 verdiepingspakket compleet afronden binnen je major. Je kunt een cursus binnen het pakket dus niet vervangen door een cursus uit een ander verdiepingspakket.
 • In je profileringsruimte kun je extra cursussen opnemen uit de andere verdiepingspakketten. Deze cursussen volg je dus ‘los’, je hoeft niet het hele pakket te doen. 
 • Sommige cursussen worden 1 keer in de 2 jaar jaar aangeboden. Als je een cursus in je tweede jaar hebt gevolgd in het kader van je verdiepingspakket, kun je in je derde jaar de alternerende cursus ook nog volgen. Die neem je dan op in je profileringsruimte.
Academische contextcursussen en Methodencursussen

Academische contextcursussen en methodencursussen

De academische contextcursus en methodencursus leren je Franse taal en cultuur in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te bestuderen. Je volgt cursussen binnen het domein van de opleiding. Ben je begonnnen vóór 2017? Kijk dan in de overgangsregelingen van de OER wat je moet doen.

De bachelor Franse taal en cultuur valt onder het domein Talen, Literatuur en Communicatie. Je kiest binnen dit domein 1 academische contextcursus (7,5 EC) op niveau 2. Deze cursus is gekoppeld aan het verdiepingspakket dat je gekozen hebt en volg je in blok 1 van het 2e jaar. Je kunt kiezen uit de volgende cursussen:

Naast de academische contextcursus volg je ook nog 1 methodencursus (7,5 EC op niveau 2 / 3). Deze cursus volg je in blok 3, bij voorkeur in het 3e jaar, eventueel in het 2e jaar. Je hebt keuze uit de volgende cursussen:

Jaar 3: Voorbereiding eindwerkstuk

De cursus Recherche et écriture bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Nuttige informatie

Als je wilt afwijken van het examenprogramma dat in de OER staat, moet je van tevoren goedkeuring vragen. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit uiteindelijk ook opgenomen in OSIRIS, en verwerkt in jouw examenprogramma en studievoortgangsoverzicht.

Ingangseisen cursussen

Sommige cursussen hebben specifieke ingangseisen. Controleer dus altijd voordat je je inschrijft, de ingangseisen die bij een cursus vermeld staan in de cursusbeschrijvingen in de Cursusplanner. Raadpleeg bij twijfel de cursuscoördinator.

Je studievoortgangsoverzicht staat in OSIRIS onder het tabblad Voortgang. Op je SVO staan alle resultaten die je tot nu toe behaald hebt. Ook zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om te kunnen afstuderen. 

In dit voorbeelddocument (pdf) staat meer uitleg over het studievoortgangsoverzicht (als je de opmerkingen wilt kunnen zien, moet je het document downloaden en vanaf je computer openen).

Je volgt tijdens je studie cursussen op 3 niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

 • niveau 1 - inleidend
 • niveau 2 - verdiepend
 • niveau 3 - gevorderd

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC is 28 uur studielast. De cursussen van een bacheloropleiding hebben meestal een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Dat betekent dat je normaal gesproken 8 cursussen per jaar volgt en zo per jaar 60 EC haalt. De gehele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

In het kort

1 EC = 28 uur studielast
1 cursus: 7,5 EC * 28 uur = 210 uur
1 jaar: 8 cursussen van 7,5 EC = 60 EC
Hele opleiding: 3 * 60 EC = 180 EC

Vragen?

Als je vragen hebt over je studievoortgangsoverzicht of onjuistheden hierin constateert, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.