Je eindwerkstuk is een 'proeve van bekwaamheid' waarin je vaardigheden en kennis presenteert die je in de loop van je studie hebt opgedaan. Je mag hiervoor zelf een deelgebied kiezen van Franse taal en cultuur. 

Het eindwerkstuk in de bachelorfase is een individuele opdracht van 7,5 EC op niveau 3.

Je laat zien dat je in staat bent zelfstandig een aspect van het vakgebied (taalkunde, cultuur, geschiedenis of literatuur vanaf de Middeleeuwen tot heden, vertaling of interculturele communicatie) te onderzoeken en te beoordelen en daarvan in goed Frans verslag te doen. In de verslaglegging moet de wetenschappelijke discussie omtrent het bestudeerde betrokken worden.

Je probeert zelf een onderwerp te zoeken dat goed aansluit bij de cursussen van Frans van niveau 3, en je kunt daarover contact opnemen met de docenten/s die de desbetreffende cursussen gegeven hebben. Als het je niet goed lukt een onderwerp te vinden of als de docent(en) niet beschikbaar zijn kun je contact opnemen met de coördinator, Frank Drijkoningen, in eerste instantie via de mail (om een afspraak te maken).

Handleiding BA Eindwerkstuk Frans

VORM

 • Bijvoorbeeld: een korte wetenschappelijke verhandeling, een uitgebreid recensieartikel, een tekstcommentaar (ook bij een vertaling), een verslag van een literatuuronderzoek, enz.
 • Het verslag moet helder en effectief gepresenteerd worden.
 • Het verslag heeft een duidelijk uitgangspunt, een systematische verkenning van de besproken problematiek en een goed onderbouwde conclusie.
 • Indien relevant, kan, na toestemming van de examencommissie, een deel van het onderzoek via een aan de Universiteit Utrecht gerelateerde website gepresenteerd worden.
 • De vormgeving voldoet aan de eisen die door de opleiding gehanteerd worden.
 • Op de titelpagina moet de volgende informatie voorkomen: titel, naam kandidaat, maand en jaar voltooiing werkstuk, naam begeleider, en de vermelding: 'Eindwerkstuk in de bacheloropleiding Franse taal en cultuur, Universiteit Utrecht'.
 • Samenwerking met een andere student is niet toegestaan.
 • Het werkstuk mag geschreven worden tijdens een verblijf in het buitenland. In dit geval moet de student vóór vertrek met een docent goede afspraken maken over de begeleiding.

OMVANG

 • Voor het werkstuk is een module van 7,5 ECTS gereserveerd; dat houdt in dat je er minimaal 210 uur aan besteedt.
 • Wanneer je een deel van het onderzoek via een website presenteert, leg je met je begeleidend docent schriftelijk vast wat de omvang van het begeleidend essay zal zijn.

Je wordt in principe begeleid door de docent van de opleiding Franse taal en cultuur bij wie je het onderdeel hebt voltooid waarop je eindwerkstuk aansluit. Deze begeleiding betreft zowel de inhoudelijke kant als de taalvaardigheid in het Frans en is minimaal 50%. Indien er een tweede begeleider van buiten de opleiding bij het werkstuk is betrokken, dan mag deze ten hoogste 50% van de begeleiding op zich nemen. 

Als je geen onderwerp en/of begeleider kunt vinden dan kun je contact opnemen met de coördinator, Frank Drijkoningen, in eerste instantie via de mail (om een afspraak te maken). We bekijken dan wat algemener wat voor interessante mogelijkheden er voor jou zouden kunnen zijn.

Het is handig vanaf het begin te zorgen voor een goede planning van je werkzaamheden in overleg met de begeleidend docent. Een docent heeft in principe 10 werkdagen voor de beoordeling; dat geldt ook voor de tweede beoordelaar. Het is mogelijk dat een derde lezer ingeschakeld wordt (bij grensgevallen, ook in positieve zin), die dan wederom 10 werkdagen voor de beoordeling mag gebruiken. Houd hier rekening mee, met name bij het plannen van de afstudeerdatum. 

De definitieve versie van het eindwerkstuk lever je in bij de eerste begeleider en bij de tweede begeleider/beoordelaar. 

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Eindwerkstuk inleveren

Als je je eindwerkstuk af hebt, moet je dit inleveren in Osiris (en dus niet via een mail aan je begeleider). In Osiris kun je ook de voortgang volgen en verschijnt het eindcijfer. 

Als je begeleider heeft aangegeven dat je eindwerkstuk klaar is voor beoordeling, ga je als volgt te werk:

 • Je uploadt je eindwerkstuk in Osiris via de tab Zaken > Mijn zaken 
  en
 • Je uploadt je eindwerkstuk in Blackboard (voor een plagiaatcheck)

Als je een voldoende hebt behaald voor je eindwerkstuk, lever je het in in het digitale scriptiearchief van de UU. Dit is verplicht: 

 • Ga naar Scripties Online
 • Log in met je Solis ID (studentnummer) en wachtwoord. 
 • Vul je studentnummer in. Je naam en opleiding worden automatisch aangevuld.
 • Vul de rest van het formulier in. Er wordt automatisch een bevestigingsmail gestuurd naar het Studiepunt Geesteswetenschappen als je scriptie is geüpload. Hieronder staan wat tips met waar je op moet letten bij het uploaden.
 • Voordat je je scriptie uploadt, moet deze zijn goedgekeurd door je begeleider.
 • Vermeld de titel in de taal waarin je scriptie geschreven is. Het abstract schrijf je in dezelfde taal.
 • Koppel je scriptie aan de opleiding waarin je afstudeert.
 • Je scriptie verschijnt in het archief nadat je examendatum geregistreerd is. Als je een scriptie samen met een andere student hebt geschreven, dan zal het beschikbaar komen als de eerste auteur is afgestudeerd.
 • De scripties zijn openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen, tenzij je kiest voor een publicatieverbod of embargo. Je kunt je scriptie tot een bepaalde datum laten afschermen of je kunt er voor kiezen om je scriptie nooit openbaar te laten maken, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp. De scriptie zelf zal niet worden getoond, de bijbehorende bibliografische gegevens zullen wel worden getoond. Ook als je op een later tijdstip je bedenkt, is het mogelijk je scriptie alsnog op niet zichtbaar te zetten. Stuur hiervoor een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl met hierin je studentnummer, je naam en de titel van je scriptie. Je moet in de mail ook aangeven wat de reden is dat je de scriptie wilt afschermen, en tot welke datum je dit wilt laten duren. Als je een scriptie samen hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur.
 • Wees terughoudend met het opnemen van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer).
 • Lever je scriptie bij voorkeur aan in (onbeveiligd) PDF-formaat. Alleen onbeveiligde PDF's blijven altijd toegankelijk en leesbaar. Beveiligde PDF’s mogen worden aangeleverd, maar de Universiteitsbibliotheek geeft dan geen garantie dat de scriptie duurzaam toegankelijk blijft. Het is ook mogelijk om de scriptie in Word- format aan te leveren. Echter ook dan kan de duurzame archivering niet gegarandeerd worden. Indien de wens is om scriptie in een ander bestandsformaat (dan PDF of Word) aan te leveren, dient van tevoren contact opgenomen te worden via bibliotheek@uu.nl.
 • Stuur een e-mail naar studiepunt.gw@uu.nl als je een tweede scriptie wilt uploaden.

Osiris Zaken

De faculteit Geesteswetenschappen werkt aan het in gebruik nemen van Osiris Zaak voor het beoordelen van eindwerkstukken. De eindwerkstukken, met bijbehorend eindoordeel, zullen ook gearchiveerd worden in Osiris. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Formulieren en regelingen Eindwerkstuk

De beoordeling van je eindwerkstuk verloopt aan de hand van vaste procedures. Je kunt je hierop voorbereiden door onderstaande documenten en teksten goed door te nemen voordat je begint met schrijven.

Alle bacheloreindwerkstukken worden door twee docenten beoordeeld. Als je begeleider een docent is die verbonden is aan je bacheloropleiding, dan is deze ook je eerste beoordelaar (c.q. de ‘examinator’).

Je eindwerkstuk wordt beoordeeld aan de hand van dit beoordelingsformulier (pdf). In het geval van een groot meningsverschil tussen de eerste en tweede beoordelaar, kan een derde beoordelaar worden ingeschakeld. De derde beoordelaar werkt altijd met een apart beoordelingsformulier (pdf).

De Universiteit Utrecht vat iedere vorm van wetenschappelijke misleiding zeer ernstig op. We verwachten dat elke student de normen en waarden inzake wetenschappelijke integriteit kent en in acht neemt.

Wanneer je start met het schrijven van je eindwerkstuk lever je daarom het Formulier verklaring kennisneming plagiaat (pdf) in. Hiermee verklaar je op de hoogte te zijn van de regels van de Universiteit wat betreft Fraude en plagiaat. Wanneer je docent of begeleider vermoedt dat er sprake is van fraude of plagiaat, maakt deze hiervan melding via het Formulier plagiaat melden (pdf).

Het departement Talen, literatuur en communicatie maakt naast de hierboven genoemde instructies gebruik van een aanvullende toetsregeling (pdf).