Vastgoedstrategie Universiteit Utrecht is herijkt

Op weg naar toekomstbestendige huisvesting

Om onderwijs en onderzoek ook in de toekomst maximaal te ondersteunen met passende, betaalbare huisvesting heeft de universiteit in 2019 haar vastgoedstrategie vastgesteld (ook wel het Strategisch Huisvestingsplan of SHP genoemd). Iedere twee jaar wordt deze strategie herijkt en op deze pagina vind je het SHP 2021. De herijking is nodig om de vastgoedstrategie goed aan te laten sluiten op de strategie van onze organisatie en tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en hoe we met elkaar werken en op actualiteiten zoals de effecten van de coronapandemie.

De universiteit werkt toe naar huisvesting en campussen die functioneel en toekomstgericht zijn, en ontmoetingen, community vorming en multidisciplinaire samenwerking stimuleren. In de vastgoedstrategie staan kaders en richtlijnen waaraan de huisvesting moet voldoen. Samen met de faculteiten is bij de herijking gekeken of de kaders nog goed aansluiten bij de wensen en behoeften voor toekomstige huisvesting en zijn veranderingen in de wereld om ons heen verwerkt.

Dit zijn de strategische en functionele kaders die centraal staan in de vastgoedstrategie ‘21:

  • Er is huisvesting voor iedereen.
  • Huisvesting en campus ondersteunen ontmoeten, het vormen van een hechte gemeenschap en multidisciplinaire samenwerking.
  • Gebouwen zijn en blijven veilig en voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Gebouwen, energie en gebiedsontwikkeling zijn duurzaam, flexibel en toekomstbestendig.
  • Huisvestingskosten mogen maximaal 15% uitmaken van de totale omzet van de universiteit. 

Door op de ingeslagen weg

De vastgoedstrategie werd in 2019 voor het eerst vastgesteld en wordt grotendeels op de ingeslagen weg voortgezet. Zo zijn er al flinke stappen gemaakt in het verbeteren van de veiligheid en bedrijfscontinuïteit in verschillende gebouwen. Ook de plannen voor het vervangen van de oudere gebouwen uit de jaren ’60 en ’70 (de ‘Big-5’) in het Utrecht Science Park zijn ongewijzigd.

Ontwikkelplannen 

RegioOntwikkelplannen
Binnenstad

Kwaliteitsslag en uitbreiding van onderwijsfaciliteiten in de Binnenstad (o.a. door Achter de Dom 20-24 herontwikkeling) en verschuiven Philosophy, Politics & Economics en Utrecht University School of Economics naar de Binnenstad. Renovatie Achter Sint Pieter 200. Integraal Huisvestingsplan Binnenstad afronden.

Utrecht Science Park Centrum

Herontwikkeling Van Unnikgebouw ten behoeve van Sociale Wetenschappen, Universitaire Bestuursdienst en onderwijs. Centrum (Heidelberglaan) als ontmoetingsgebied ontwikkelen met voorzieningen en horeca/retail. Nieuwe energie infrastructuur voor duurzame warmte en koude uit de bodem.

Utrecht Science Park Noordwest

Herontwikkeling gehele Kruytgebouw, inclusief de 4e wiek voor Bètawetenschappen, Circulair Paviljoen als entree Botanische Tuinen. Ontmanteling Aardwetenschappengebouw en nieuwe gebiedsontwikkeling met ruimte voor bedrijvigheid en ontmoeting.

Utrecht Science Park Oost

Nieuwbouw (en afstoot) volgens het Integraal Huisvestingsplan Diergeneeskunde. Energie-infrastructuur voor duurzame opwek van warmte en koude uit de bodem. Gebiedsontwikkeling samen met UMC Utrecht.

International Campus Utrecht

Op termijn herhuisvesten van University College Utrecht (UCU), Philosophy, Politics & Economics (PPE) en Utrecht University School of Economics (USE). USE en PPE verschuiven naar de binnenstad. Locatieanalyse UCU loopt.

Wat verandert er in de vastgoedstrategie?

De decanen en directeuren van de faculteiten en diensten hebben aangegeven welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien die effect hebben op onderwijs, onderzoek en kantoorwerk. Dit werkt vervolgens door in de huisvestingsvraag van de universiteit.

Kantoorwerk

De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat er een grote variatie in werkstijlen is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel van de medewerkers deze variatie graag wil behouden. Er is nog wel een zorgvuldige analyse en uitwerking van deze behoefte nodig. Deze uitwerking kan verschillen per faculteit, dienst of afdeling. Binnen de faculteiten en diensten worden verschillende werkplekconcepten onderzocht. Overall is besloten dat de huisvesting meer ten dienste komt van ontmoeting en samenwerking en minder van ‘solistisch’ kantoorwerk. De verwachting is dat op termijn gemiddeld 40 procent van het kantoorwerk ergens anders gebeurt, zoals thuis. Er blijven voldoende werkplekken voor medewerkers die op kantoor moeten werken.

Onderwijs

Het onderwijs heeft het afgelopen jaar noodgedwongen op afstand plaatsgevonden. Gelukkig mogen studenten inmiddels weer meer naar de universiteit komen. De noodzaak blijft om onze onderwijsruimte efficiënter te gebruiken. Dit wordt versterkt door de groeiende studentenaantallen. Meer hybride onderwijsvormen, inclusief een zekere mate van plaats- en tijdsonafhankelijk (instructie)onderwijs en ruimere roostertijden zijn voorbeelden van maatregelen waarmee de beschikbare ruimten beter benut kunnen worden. Dit vraagt om verdere uitwerking door de directie SO&O samen met de vice-decanen onderwijs. Diverse onderwijsruimten worden voorzien van moderne, digitale faciliteiten, zodat ze goed aansluiten op nieuwe werkwijzen en passen bij de moderne onderwijsconcepten.

Onderzoek

Multidisciplinair samenwerken vraagt om onderzoeksfaciliteiten waarin wetenschappers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken, ook over de grenzen van hun vakgebied heen. De samenwerking met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties hoort hierbij. De laboratoriumfaciliteiten van de universiteit moeten hier op aansluiten. Het experimenteel onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen groeit. De leegstaande, vierde wiek van het Kruytgebouw komt met de herontwikkeling van het gebouw beschikbaar om deze groei op te vangen.

Campus binnenstad en Utrecht Science Park als ontmoetingsplek

De campus wordt de plek om elkaar te ontmoeten. Gebiedsinrichting moet aansluiten op deze behoefte. In de gebiedsstrategie van het Utrecht Science Park, die vanaf dit jaar is opgenomen in de vastgoedstrategie, zijn doelen gesteld om het Utrecht Science Park door te ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan meer studentenwoningen, verbeterde horeca- en retailvoorzieningen, betere bereikbaarheid en een veilige, groene en kwalitatief hoogwaardige buitenruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook in de binnenstad start de gebiedsontwikkeling om ontmoetingen te faciliteren.

Energietransitie

De universiteit is volop bezig met de energietransitie. Het doel is om een toekomstbestendige energievoorziening te creëren, waarbij zo min mogelijk energie wordt verbruikt en die CO2-neutraal is. Dit betekent dat we inzetten op energiereductie door het verder verduurzamen van het vastgoed. Ook vergroten en verduurzamen we de eigen energieopwekking en kopen we energie groen in.

Langetermijnstrategie en korte termijn vraagstukken

De vastgoedstrategie zet een stip op de horizon. Tegelijkertijd kunnen er op korte termijn vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld met de roostering van onderwijs. Voor het oplossen wordt eerst gekeken naar het optimaal benutten van de beschikbare ruimten en naar andere organisatorische maatregelen. Wanneer dit geen oplossing biedt, kan tijdelijke huisvesting (huur) als optie worden bekeken.

Wat betekent de herijking van de vastgoedstrategie voor jou?

De vastgoedstrategie is de paraplu waar alle lange termijn huisvestingsvraagstukken van de universiteit in samenhang met elkaar worden opgelost. De vastgoedstrategie wordt vervolgens uitgewerkt per faculteit of gebied in een Integraal Huisvestingsplan. Hierbij wordt de input van medewerkers en studenten gevraagd. Daaruit komen de verschillende plannen en projecten voort. De timing verschilt per faculteit. In 2023 volgt volgens planning opnieuw een herijking van de vastgoedstrategie, zodat deze blijft aansluiten op de huisvestingsvraag van de toekomst.

Vragen en contact

Heb je vragen over de herijking van de vastgoedstrategie? Neem dan contact op met communicatieVenC@uu.nl