Masterscriptie

De educatieve masterscriptie is het sluitstuk van je programma. Het is een proeve van onderzoeksbekwaamheid vanuit de vakinhoudelijke discipline met aantoonbare relevantie voor het onderwijs of andere toepassingen in het educatieve domein.

Je laat daarmee zien dat je inzicht hebt in de relatie tussen wetenschappelijk vakinhoudelijk onderzoek aan de ene kant en de vakdidactiek en de praktijk van het talenonderwijs aan de andere kant.

Het onderzoek kan beschrijvend, vergelijkend, evaluerend, verklarend en/of toetsend van aard zijn. Je bent in staat de verzamelde gegevens kwalitatief en/of kwantitatief te analyseren en doet hiervan verslag  op academisch niveau. Afhankelijk van de taalspecifieke invulling van het masterprogramma schrijf je de scriptie in de desbetreffende taal. In alle gevallen wordt verlangd dat de scriptie – ongeacht de taal waarin deze gesteld is – wat betreft spelling en grammatica foutloos is, en daarnaast helder geformuleerd en stilistisch adequaat.

Twee keer per jaar, in juni en december, wordt er een voorlichting gegeven over de scriptie. Tijdens deze voorlichting komen zowel de inhoudelijke als de praktische aspecten van het schrijven van de scriptie aan bod. Denk aan onderwerpen als het zoeken van begeleiding, het te volgen tijdpad en ethische toetsing. Uiteraard is daarbij vooral ook  ruimte voor het stellen van vragen. De uitnodiging voor de scriptievoorlichting wordt per mail gestuurd.

Handleiding Masterscriptie GST (pdf)

Processtappen van het schrijven van de masterscriptie

Aanvullende informatie