Voor studenten van het masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs:

De Onderwijs- en examenregeling (pdf) van dit masterprogramma (2020-2021).

Errata

Als er wijzigingen binnen de Onderwijs- en examenregeling plaatsvinden of onjuistheden in de tekst zijn, wordt een erratum geplaatst. 

Archief

Hieronder vind je de Onderwijs- en examenregelingen van voorgaande jaren in pdf:

OER MA Leraar VHO 2019-2020 - Errata 2019-2020
OER MA Leraar VHO 2018-2019 - Errata 2018-2019
OER MA Leraar VHO 2017-2018
OER MA Leraar VHO 2016-2017
OER MA Leraar VHO 2015-2016 - Errata 2015-2016
OER MA Leraar VHO 2014-2015
OER MA Leraar VHO 2013-2014
OER MA Leraar VHO 2012-2013
OER MA Leraar VHO 2011-2012
OER MA Leraar VHO 2010-2011

Het reglement van de examencommissie is vastgesteld door de examencommissie van de Graduate School of Teaching aan de Universiteit Utrecht. Bekijk het reglement (pdf) in het Nederlands of in het Engels.

Je kunt bij de examencommissie terecht met verschillende aanvragen, zoals een verzoek voor vrijstelling, goedkeuring voor wijzigingen in het examenprogramma of uitstel van afstuderen. Hieronder vind je deze procedures uitgelegd.

Ieder masterprogramma heeft een standaard examenprogramma; dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding. Wil je afwijken van je standaard examenprogramma, dan moet je hiervoor goedkeuring vragen aan de examencommissie. Vermeld in je verzoek altijd je naam en studentnummer.

Goedkeuring nog te volgen onderwijsonderdelen

Als je tijdens je opleiding onderdelen wilt volgen die niet behoren tot het standaard examenprogramma en deze onderdelen wilt inbrengen in je examenprogramma, dan dien je vooraf middels een gemotiveerd verzoek goedkeuring te vragen aan de examencommissie.

Voeg de volgende informatie bij:
 

  • kopie officiële cursusbeschrijving(en), inclusief niveau en beschrijving toetsing;
  • vermeld onder welk onderdeel je de cursus wilt plaatsen binnen je examenprogramma.

Je verzoek wordt zo nodig voor advies aan de programmacoördinator of een inhoudelijk deskundige docent voorgelegd, alvorens de examencommissie een besluit neemt.

Vrijstelling op grond van één (of meer) behaalde cursus(sen)

Onderdelen die je hebt gevolgd voorafgaand aan je opleiding, kun je inzetten om vrijstelling aan te vragen voor onderdelen van je opleiding.

Je benadert allereerst de coördinator van de cursus waarvoor je vrijstelling aanvraagt met een goed onderbouwd schriftelijk verzoek om een advies. Vervolgens dien je per e-mail een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie via examencommissie.gst@uu.nl, voorzien van de volgende bijlagen:
 

  • advies van de cursuscoördinator;
  • kopie van de officiële beschrijving van de cursus(sen) op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd;
  • (gewaarmerkt) resultatenoverzicht van de betreffende cursus(sen).

Je verzoek wordt zo nodig voor advies aan de programmacoördinator of een inhoudelijk deskundige docent voorgelegd, alvorens de examencommissie een besluit neemt.

Gewaarmerkte documenten
Bij je aanvraag of na het behalen van goedgekeurde onderwijsonderdelen moeten een of meer gewaarmerkte documenten meegestuurd worden als bewijs dat je de cursus(sen) daadwerkelijk hebt afgerond. Dit mag het originele document zijn, met daarop een stempel en handtekening van de instelling die het document afgeeft. Het mag ook een kopie zijn, maar op deze kopie moet dan met een stempel en een handtekening zijn vastgelegd dat de kopie overeenstemt met het origineel (een zogenaamde gewaarmerkte kopie). Je kunt bij het Studie-informatiepunt FSW gratis een gewaarmerkte kopie laten maken van de originele documenten.

Gewaarmerkte documenten dienen ingeleverd te worden bij de balie van het Studie-informatiepunt FSW of opgestuurd te worden naar de examencommissie via het volgende adres:

Faculteit Sociale Wetenschappen
Studie-informatiepunt
T.a.v. Examencommissie GST
Padualaan 14
3584 CH Utrecht

Verzoek tot uitstel van afstuderen

In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk om uitstel van afstuderen aan te vragen. De voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van afstuderen vind je in de Onderwijs- en examenregeling. De examencommissie GST beoordeelt of je in aanmerking komt voor uitstel. Dien binnen twee weken nadat je het afstudeerbericht hebt ontvangen een schriftelijk verzoek in en lever de bijbehorende bewijstukken in. Zie voor de volledige procedure Praktische zaken > Afstuderen.

Termijn besluit

De examencommissie beslist binnen een termijn van zes weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag compleet binnen is.

Voor alle studenten van de Universiteit Utrecht:

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

19,46%

6,5

17,83%

7,0

20,66%

7,5

18,46%

8,0

13,34%

8,5

6,59%

9,0

2,69%

9,5

0,75%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,98%

6,5

10,56%

7,0

18,55%

7,5

22,28%

8,0

22,08%

8,5

11,45%

9,0

4,78%

9,5

0,98%

10,0

0,34%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Bij alle studenten die na september 2007 met hun bachelor of master zijn begonnen en die voor 1 september 2017 afstuderen, stond het afsluitende (final) GPA verplicht op het International Diploma Supplement bij je diploma. Het GPA werd bepaald door het gemiddelde tentamencijfer, gewogen naar studiepunten. Het GPA werd uitgedrukt in gradepoints met 2 decimalen op een glijdende schaal volgens deze tabel

Berekening GPA

Het GPA van bachelorsstudenten werd iets anders berekend dan het GPA van masterstudenten. Bij een bachelor werden de resultaten uit het eerste jaar niet meegerekend.

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.