Het cursusaanbod wordt verzorgd door de interfacultaire Graduate School of Teaching (penvoerder faculteit Sociale Wetenschappen).

Op deze pagina vind je een overzicht van het actuele cursusaanbod. Ben je voor augustus 2018 met je opleiding gestart, kijk dan in ons archief.

De kern van de pedagogische invalshoek op het functioneren van de docent vormt zijn of haar taak leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in zijn pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn of haar leerlingen. Dit zijn de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.

In Pedagogiek 2 ligt de focus op de school en de samenleving, waarbij vragen rond de rol van de docent in de school als morele gemeenschap en het invullen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school en docent aan de orde zijn. 

De cursussen Vakdidactiek bieden theoretische kennis en inzichten bij de ontwikkeling van de professionele vaardigheden voor het leraarsberoep. In clustercolleges en werkgroepen maak je kennis met onderwijspsychologische en vakdidactische perspectieven op leren en onderwijzen. In de bijeenkomsten en in praktijkopdrachten worden theoretische inzichten en je eigen praktijkervaringen kritisch aan elkaar getoetst en benut om je eigen praktijk te analyseren en te verbeteren.

In Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

In Vakdidactiek 2 ligt de focus op het leren van de leerling. Een centrale vraag is: wat hebben leerlingen nodig en hoe organiseer ik dat? Naast de onmiddellijke onderwijssituatie is er ook aandacht voor de bredere (curriculaire en maatschappelijke) context waarin dat leren plaatsvindt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: het adequaat begeleiden van leerlingen bij het doorlopen van het bovenbouwprogramma op vak- en profielniveau, leerproblemen signaleren en indien nodig met hulp van collega's oplossingen zoeken en systematisch een vakspecifiek leerprobleem of curriculumprobleem onderzoeken, gericht op verbetering van de praktijk.

Professional in praktijk 1 a/b en 2

Tijdens Professional in praktijk 1a / Professional in praktijk 1b en  Professional in praktijk 2 loop je stage op een stageschool, zie pagina Stage voor meer informatie.

Het aanbod van de keuzecursussen is onderverdeeld in twee categorieën: pedagogische en overige keuzecursussen. Het is de bedoeling dat je in je programma een keuzecursus uit beide categorieën volgt. Tijdens de keuzecursussen kun je je verder verdiepen in onderwerpen als curriculumontwerp, praktijkgericht onderzoek, toetsing & evaluatie, en ICT & onderwijs.

Er zijn verschillende keuzecursussen die je kunt volgen. Bekijk hiervoor het overzicht keuzecursussen (pdf). De inhoud van iedere cursus kun je zelf opzoeken in de Onderwijscatalogus (zoek op cursuscode).

Deze cursussen zijn qua omvang en roostering toegesneden op het programma van de lerarenopleiding (5 EC, op dinsdag). Het is ook mogelijk in de keuzeruimte andere cursussen te volgen uit het masteraanbod van de Universiteit Utrecht die relevant zijn voor de lerarenopleiding/het schoolvak (vraag vooraf toestemming aan de examencommissie).

Voor cursussen buiten de Graduate School of Teaching gelden vaak andere inschrijftermijnen. In veel gevallen sluit de inschrijving al drie of vier maanden vóór de start van de cursus. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken is het dus nodig om zeer tijdig (vaak al voor aanvang van je studie) actie te ondernemen.