Binnen het tweejarige masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie word je opgeleid voor de beroepspraktijk van een eerstegraads docent Kunstgeschiedenis, Kunst algemeen en CKV. Maar afgestudeerden vinden in de regel ook een plek bij afdelingen voor publieksbemiddeling (kunsteducatie en -communicatie) bij musea en nadere culturele instellingen en organisaties.

De stage Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie (GKEMV16012) bereidt je daar met name op voor. Deze stage is niet alleen bedoeld als een kennismaking met de beroepspraktijk maar bevat ook altijd een belangrijke inhoudelijke component in de vorm van een gericht onderzoek, bijvoorbeeld t.b.v. van een tentoonstelling en opzetten van een educatief programma. Een stage in een museum ligt voor de hand, maar ook bij andere culturele instellingen, bij de overheid en het bedrijfsleven, zijn vele mogelijkheden.

Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de stage, staat bij voorkeur in verband met het onderwerp en onderzoek van de masterscriptie en heeft een directe relatie met de educatieve of bemiddelende (beroeps)praktijk.

Voor studenten die na september 2015 zijn gestart is deze stage niet verplicht, maar wordt hij wel aangeraden.

Neem voor meer informatie contact op met de programmacoördinator

In het beroepsvoorbereidende deel van het masterprogramma Educatie en Communicatie (EM) volg je twee stages. De eerste stage resulteert in 20 EC (Professional in Praktijk 1a/b) bij goede afronding, en de tweede stage in 10 EC (Professional in de Praktijk 2). Zie voor de volledige informatie de stagebrochure:

Stagevariant

Als je de master in voltijd volgt, ben je minstens 6 dagdelen per week beschikbaar voor je stageschool. Houd er rekening mee dat je in verband met de schoolroosters geacht wordt gedurende deze dagdelen beschikbaar te zijn. De stageschool wordt geregeld door het Stagebureau van de Graduate School of Teaching (GST), tenzij je kiest voor de baanvariant (zie voor meer informatie hieronder).

Gedurende je stages krijg je ondersteuning tijdens begeleidingsbijeenkomsten (op de universiteit en op je stageschool). Die zijn gericht op intervisie, het ondersteunen van het praktijkproces en de voortgang van je studie.

Baanvariant

De Graduate School of Teaching geeft de voorkeur aan de stagevariant. In de huidige arbeidsmarkt komt het steeds vaker voor dat studenten de opleiding binnenkomen met een baan. Dat mag, mits de baan voldoet aan de gestelde eisen. Je kunt in dat geval starten met de opleiding in baanvariant. Een andere mogelijkheid is dat je start in de stagevariant en ná je eerste stage (Professional in Praktijk 1ab) overstapt naar de baanvariant.

Wanneer kun je de opleiding in baanvariant doen?
 

  • Je werkt in het voortgezet onderwijs als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen, met een minimale groepsgrootte van 20 studenten.
  • Je verzorgt gedurende de hele opleiding ten minste 125 lesuren zelfstandig aan vaste klassen waarvan minimaal 60 in de bovenbouw havo/vwo.
  • Je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden.
  • Je bent beschikbaar op de momenten dat de lerarenopleiding onderwijs aanbiedt (indien nodig kun je je lesrooster aanpassen).
  • De eisen die aan een baan worden gesteld zijn een minimum van zes lesuren (50 minuten) per week en een maximale aanstelling van 0,5 fte voor de voltijd opleiding en 0,8 fte voor de deeltijdopleiding.

We hanteren een deadline voor de keuze van de student voor één van de varianten in verband met de hoeveelheid benodigde stageplaatsen. De exacte datum staat in de ontvangstbevestiging die we na aanmelding sturen.

De Graduate School of Teaching regelt de stageplaatsen voor alle studenten van de lerarenopleiding. De stageplaatsen zijn in principe in de regio Midden Nederland.

Bij de plaatsing van de studenten op de scholen houden we indien mogelijk rekening met de voorkeuren en mogelijkheden van de betrokkenen. Het Stagebureau is echter afhankelijk van het door scholen geregistreerde stage aanbod en dit aanbod kan per startmoment verschillen.

Professional in Praktijk 1a/b (PiP 1a/b)

Studenten die starten met PiP 1a/b worden in eerste instantie in de zogenaamde SOOO-groep (Samen Opleiden, Ontwikkelen en Onderzoeken) geplaatst. Binnen de SOOO is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een groep scholen voor Voortgezet Onderwijs, met als doel de samenwerking tussen de Graduate School of Teaching en de scholen verder te verdiepen. De focus ligt op gezamenlijk opleiden, vormgeven aan schoolontwikkeling en het doen van onderzoek naar onderwijs.

Voor wat betreft de verdeling van de stages betekent dit dat wij bij voorkeur zoveel mogelijk van onze studenten, als voor de masteropleidingen, op deze scholen plaatsen. De student zal meestal voor de zomervakantie (bij een start in augustus/september) of voor de kerstvakantie (bij een start in februari) worden geïnformeerd, zodat er een kennismakingsbijeenkomst kan worden ingepland.

Ook onze andere studenten zullen meestal voor of tijdens de zomer dan wel voor Kerst te horen krijgen welke andere stageplaats bij een partnerschool zij worden geplaatst. Helaas is het niet voor alle schoolvakken makkelijk een stageplaats te vinden. Het komt dus incidenteel voor dat een student (direct) pas in een laat stadium hoort wat zijn/haar stageschool zal zijn.

'Professional in de Praktijk 2 (PiP2)

Ook voor PIP2 deelt het Stagebureau de studenten in op een stageschool. Dit gebeurt in samenspraak met de vakdidacticus. De student ontvangt vervolgens een mail waarin hij geïnformeerd wordt over de stageplek. Van de student wordt verwacht dat hij contact opneemt met de schoolopleider (inclusief toezending van een motivatiebrief en CV) zodat er een kennismakingsgesprek gepland kan worden. Toelating tot de stage is ook afhankelijk van dit gesprek.

Indien mogelijk probeert het Stagebureau deze plaatsing ruim voor de start van PiP2 te doen, zodat de student genoeg tijd heeft de zelfstandige lessen voor te bereiden.

Bij een baanvariant is de student zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte baan - voor de deadline (zie informatie hierboven en de stagebrochure, pdf).

Voor meer informatie over de stages verwijzen we je naar de stagebrochure.

Iedere stage of baan wordt vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst. Daarin komen gegevens over de school en de schoolpracticumdocent, de student en de lerarenopleiding te staan. In de overeenkomst worden wederzijdse afspraken vastgelegd. De student is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en het laten ondertekenen. Studenten krijgen het stagecontract door het stagebureau aangeleverd.

Wettelijk gezien kunnen werkgevers vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor werknemers in het onderwijs is de VOG zelfs verplicht. Leraren in opleiding (lio's) die in dienst zijn van de school zullen dan ook verplicht een VOG aan moeten vragen. Voor stagiairs is een VOG niet verplicht, maar we begrijpen en ondersteunen de overweging van scholen om een VOG als voorwaarde te stellen voor een stageplaats.

Formulieren

Stagebeoordelingsformulieren vind je in de BlackBoard-omgeving van de cursus Professional in Praktijk 1a/b (PIP1A/B) of Professional in Praktijk 2 (PIP2).

Contactpersonen

Voor al je vragen over je stage kun je terecht bij het Stagebureau: stagebureau.gst@uu.nl. Els Laroes is cursuscoördinator masterstage, de medewerkers van het Stagebureau zijn Anne Hak en Ingrid Heinsbroek.