Na afronding van het Educational Profile

Educational Profile tweedegraads

Na afronding van het EP2 ontvang je een certificaat van de GST, als bewijs van het behalen van je beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee ben je bevoegd om les te geven aan het vmbo en de onderbouw havo/vwo in een van de schoolvakken biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.

Het EP bereidt je dus voor op het onderwijs, maar ook op allerlei andere vormen van informatieoverdracht en educatie. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen en workshops.

Daarnaast is het EP2 een goede voorbereiding op een van onze educatieve masterprogramma’s, die je opleiden tot eerstegraads docent. Op grond van de behaalde bevoegdheid krijg je vrijstelling voor de cursussen Professional in Praktijk 1a en 1b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 (in totaal 30 EC) tijdens de eerstegraads lerarenopleiding. Let wel op de toelatingseisen: bij sommige vooropleidingen zal je nog een aantal aanvullende cursussen moeten volgen alvorens je toelaatbaar bent tot de educatieve master Leraar voorbereidend hoger onderwijs (LVHO).

Educational Profile eerstegraads

Wanneer je de cursussen van het EP1 hebt behaald en in OSIRIS ingeschreven hebt gestaan voor het EP1, wordt deze zichtbaar op je studievoortgangsoverzicht. Na afronding van je master wordt het EP1 vermeld op je masterdiploma. Je bent daarmee bevoegd om les te geven in zowel de onder- als bovenbouw van het voortgezet onderwijs in een van de schoolvakken biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde.