Het cursusaanbod wordt verzorgd door de interfacultaire Graduate School of Teaching (penvoerder faculteit Sociale Wetenschappen). Hieronder vind je een overzicht van het cursusaanbod:

Pedagogiek 1

De kern van de pedagogische invalshoek op het functioneren van de docent vormt zijn of haar taak leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te brengen. De docent heeft in zijn pedagogische rol rekening te houden met de verschillende contexten die van invloed zijn op functioneren, groei en ontwikkeling van zijn of haar leerlingen. Dit zijn de docent, de klas, de leerlingen, de school en de samenleving.

In de cursus Pedagogiek 1 ligt de focus op de docent, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling.

Vakdidactiek 1

De cursus Vakdidactiek 1 biedt theoretische kennis en inzichten bij de ontwikkeling van de professionele vaardigheden voor het leraarsberoep. In colleges en werkgroepen maak je kennis met onderwijspsychologische en vakdidactische perspectieven op leren en onderwijzen. In de bijeenkomsten en in praktijkopdrachten worden theoretische inzichten en je eigen praktijkervaringen kritisch aan elkaar getoetst en benut om je eigen praktijk te analyseren en te verbeteren.

In Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid (les of korte lessenreeks). Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Professional in praktijk 1a/1b

De praktijkuren die je tijdens de Educatieve Module maakt, zijn onderdeel van de cursussen Professional in Praktijk 1a en 1b (samen 20 EC). Zie voor de volledige informatie de betreffende pagina’s in de stagebrochure (pdf).

Stagevariant

Als je de module in voltijd volgt, ben je minstens 6 dagdelen per week beschikbaar voor je stageschool. Houd er rekening mee dat je in verband met de schoolroosters geacht wordt gedurende deze dagdelen beschikbaar te zijn. De stageschool wordt geregeld door het stagebureau van de Graduate School of Teaching (GST).

Gedurende je stages krijg je ondersteuning tijdens begeleidingsbijeenkomsten op de universiteit en op je stageschool. Die zijn gericht op intervisie, het ondersteunen van het praktijkproces en de voortgang van je studie.

In deeltijd ben je minstens 3 dagdelen per week beschikbaar voor je stageschool. Zie voor meer informatie over stage in deeltijd op de pagina studeren in deeltijd.

Baanvariant

De Graduate School of Teaching geeft de voorkeur aan de stagevariant. In de huidige arbeidsmarkt komt het steeds vaker voor dat studenten de opleiding binnenkomen met een baan. Dat mag, mits de baan geschikt is. 

Wanneer kun je de baanvariant van deze opleiding doen?
 

  • Je werkt in het voortgezet onderwijs als docent in het schoolvak waarin je een bevoegdheid wilt halen.
  • Je verzorgt gedurende de hele opleiding ten minste 65 lesuren, minimaal 20 tijdens Professional in Praktijk 1a en minimaal 45 tijdens Professional in Praktijk 1b.
  • Je hebt een collega als begeleider en beoordelaar die daar tijd voor vrijmaakt en affiniteit heeft met begeleiden.
  • Je bent beschikbaar op de maandag om de bijeenkomsten van de lerarenopleiding in Utrecht bij te wonen.
  • Voor de voltijd opleiding gaan we uit van een baan van max 0,5 fte. Bij een grotere baan adviseren we de deeltijdopleiding.

De Graduate School of Teaching regelt de stageplaatsen voor alle studenten van de lerarenopleiding. De stageplaatsen zijn in principe in de regio Midden Nederland.

Bij de plaatsing van de studenten op de scholen houden we indien mogelijk rekening met de voorkeuren en mogelijkheden van de betrokkenen en de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit van de school. Het stagebureau is echter afhankelijk van het door scholen geregistreerde stage aanbod en dit aanbod kan per startmoment verschillen.

Professional in Praktijk 1a/b (PIP 1a/b)

Studenten die starten met PiP 1a/b worden in eerste instantie in de zogenaamde SOOO (Samen Opleiden, Ontwikkelen en Onderzoeken) groep geplaatst. Binnen de SOOO is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zes scholen voor Voortgezet Onderwijs, met als doel de samenwerking tussen de Graduate School of Teaching en de scholen verder te verdiepen. De focus ligt op gezamenlijk opleiden, vormgeven aan schoolontwikkeling en het doen van onderzoek naar onderwijs.

Voor wat betreft de verdeling van de stages betekent dit dat wij bij voorkeur zoveel mogelijk van onze studenten, zowel voor de minor- als voor de masteropleidingen, op deze scholen plaatsen. De student zal daarover voor de startweek van de opleiding worden geïnformeerd, zodat de scholen al vroeg een kennismakingsbijeenkomst kunnen inplannen.

Voor de studenten die we niet in de SOOO-groep plaatsen zullen we de stages zo veel mogelijk in de startweek van de opleiding verdelen.

Iedere stage of baan wordt vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst. Daarin komen gegevens over de school en de schoolpracticumdocent, de student en de lerarenopleiding te staan. In de overeenkomst worden wederzijdse afspraken vastgelegd. De student is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, het laten ondertekenen en verspreiden van de contract (en) over de verschillende partijen gedurende de opleiding.
 

  • Stagebrochure (pdf)
  • Invoeren gegevens stagecontract
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wettelijk gezien kunnen werkgevers vragen om een VOG. Voor werknemers in het onderwijs is de VOG zelfs verplicht. Leraren in opleiding (lio's) die in dienst zijn van de school zullen dan ook verplicht een VOG aan moeten vragen. Voor stagiairs is een VOG niet verplicht, maar we begrijpen en ondersteunen de overweging van scholen om een VOG als voorwaarde te stellen voor een stageplaats.

Formulieren

Stagebeoordelingsformulieren vind je in de BlackBoard-omgeving van de cursus Professional in Praktijk 1a/b.

Contactpersonen

Voor al je vragen over je stage kun je terecht bij het stagebureau: stagebureau.gst@uu.nl.