Wil jij tegelijkertijd met het behalen van je bachelor je beperkte tweedegraads lesbevoegdheid verwerven en ben je momenteel bezig met een van de volgende bacheloropleidingen?
 

 • Biologie (schoolvak biologie)
 • Biomedische wetenschappen (schoolvak biologie)
 • Informatica (schoolvak informatica)
 • Informatiekunde (schoolvak informatica)
 • Natuur- en Sterrenkunde (schoolvak natuurkunde)
 • Farmacie (schoolvak scheikunde)
 • Scheikunde (schoolvak scheikunde)
 • Wiskunde (en toepassingen) (schoolvak wiskunde)

Meld je dan aan voor de educatieve minor, waarmee je (in combinatie met je bachelordiploma) een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs behaalt. Daarmee kun je lesgeven in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo.

De educatieve minor wordt voor bovenstaande opleidingen gezamenlijk georganiseerd. In een afwisselend en uitdagend programma leer je hoe ‘jouw schoolvak’ in elkaar zit, hoe je een interessante les of cursus kunt samenstellen en hoe je je leerlingen goed aan het werk kunt zetten. Je besteedt veel aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Je ontwikkelt je competenties op het gebied van leerpsychologie, pedagogiek en communicatie, maar ook vaardigheden als samenwerken en organiseren komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de educatieve minor is er ook ruime aandacht voor de praktijk: zo loop je stage in het vmbo-t en de onderbouw van havo/vwo op een van onze partnerscholen.

Lees de informatie in onderstaande uitklapmenu’s zorgvuldig door zodat je een volledig beeld hebt van de educatieve minor.

Wanneer je de cursussen van de minor hebt behaald en in OSIRIS ingeschreven hebt gestaan voor de minor, wordt deze zichtbaar op je studievoortgangsoverzicht. Na afronding van je bachelor wordt de educatieve minor vermeld op je bachelordiploma en ontvang je een certificaat van de GST. Je mag met deze beperkte tweedegraads lesbevoegdheid lesgeven aan het vmbo-t en de onderbouw havo/vwo in een van de schoolvakken biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

De educatieve minor bereidt je dus voor op het onderwijs, maar ook op allerlei andere vormen van informatieoverdracht en educatie. Denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen en workshops.

Ook is de minor een goede voorbereiding op een van onze educatieve masterprogramma’s, die je opleiden tot eerstegraads docent. Op grond van de behaalde educatieve minor krijg je vrijstelling voor de cursussen Professional in de Praktijk 1a en 1b, Pedagogiek 1 en Vakdidactiek 1 (in totaal 30 EC) tijdens de eerstegraads lerarenopleiding.

De educatieve minor start altijd met een verplichte deelname aan de Startweek stage/baan, die (bij de septemberstart) een week voor het einde van de schoolvakantie van de regio Midden Nederland plaatsvindt, en dit jaar dus van maandag 23 t/m donderdag 26 augustus 2021. Bij een start in februari vindt de Startweek stage/baan plaats in de week voorafgaand aan blok 3 en dus van maandag 31 januari t/m donderdag 3 februari 2022.

Het programma van de educatieve minor bestaat uit drie cursussen van in totaal 30 EC waarin theorie met een praktijkstage wordt geïntegreerd. 

De vaste collegedag aan de Universiteit Utrecht is altijd de maandag, de overige dagen van de week zijn bestemd voor de praktijkuren (stage) als docent in opleiding en – indien je de minor in deeltijd doet – voor de bachelorcursus(sen) die je ernaast volgt.

Je overlegt t.z.t. met je stageschool over op welke dagen/dagdelen je stage loopt.

Opbouw programma

Je kunt het programma in voltijd (minor duurt één semester/half collegejaar) of in deeltijd (minor duurt twee semesters/één collegejaar) volgen.

Voltijd studieprogramma (start september of februari):

Blok 1 - Blok 2 (septemberstart) / Blok 3 - Blok 4 (februaristart)
Vakdidactiek 1 (pdf) (5 EC, niveau 3)
Pedagogiek 1 (5 EC, niveau 3)
Professional in Praktijk 1A en Professional in Praktijk 1B (20 EC, niveau 2 en 3)

Deeltijd studieprogramma (start september of februari):

Semester 1  Semester 2 
Pedagogiek 1 (5 EC, niveau 3) Vakdidactiek 1 (pdf) (5 EC, niveau 3)
Professional in Praktijk 1A (10 EC, niveau 2) Professional in Praktijk 1B (10 EC, niveau 3)
‘Eigen’ bachelorcursussen (15 EC) ‘Eigen’ bachelorcursussen (15 EC)

Vakdidactiek 1

Tijdens Vakdidactiek 1 ligt de focus op de onmiddellijke onderwijssituatie en het ontwerpen en uitvoeren van een goed gestructureerde onderwijseenheid: een les of korte lessenreeks. Je krijgt theoretische achtergronden bij het beroep van leraar en leert hoe je kennis over het schoolvak kunt vertalen naar de schoolpraktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: leerdoelen stellen, samenhangende vakspecifieke lessen uitwerken met passende werkvormen en de voortgang van leerlingen volgen, toetsen, analyseren en beoordelen.

Pedagogiek 1

Tijdens Pedagogiek 1 ligt de focus op de leraar, de klas en de leerling en dan met name op het creëren van een veilig leerklimaat en het scheppen van voorwaarden voor individuele ontwikkeling. Je verwerft middels hoorcolleges informatie over diverse onderwijstheorieën, in aansluitende werkcolleges wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Professional in de Praktijk 1 (a en b)

Binnen deze cursus doe je ervaring op in de schoolpraktijk en zal je op de universiteit ervaringen uitwisselen en bepalen op welke manier je jezelf kan en moet ontwikkelen als docent. Het grootste deel van de cursus vindt plaats op de praktijkschool. Je loopt stage in de onderbouw.

Op school word je begeleid door een stagebegeleider, dit is een docent die hetzelfde schoolvak geeft. Verder ontvang je minimaal één keer een lesbezoek door je docent van de cursus Professional in Praktijk. Ook zijn er wekelijkse bijeenkomsten in Utrecht op de maandagen, in een vaste groep, waarin studenten werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een praktijkdossier.

Er wordt dus van je verwacht dat je op dinsdag t/m vrijdag (bij voltijd) acht dagdelen beschikbaar bent voor je stage, en minstens zes dagdelen verspreid over vier dagen op school aanwezig bent. Bij deeltijd is dat ongeveer anderhalve dag (verspreid over twee/drie dagen).

Het stagebureau verzorgt de stageplaatsing. Je wordt geplaatst bij een van onze partnerscholen in (voornamelijk) de regio Midden Nederland. Het is niet toegestaan zelf een stageplek te regelen.

Toelatingseisen

Je bent vakinhoudelijk toelaatbaar tot de educatieve minor als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:
 

 • Je volgt een van de  UU-bacheloropleidingen Biologie, Biomedische wetenschappen, Informatica, Informatiekunde, Natuur- en Sterrenkunde, Farmacie, Scheikunde, of Wiskunde (en toepassingen).
 • Je hebt ten minste 60 EC van je bachelor behaald.

Selectie

Wanneer je op basis van je vooropleiding in aanmerking komt voor toelating (en dus vakinhoudelijk toelaatbaar bent), word je meegenomen in de plaatsingsprocedure.

De plaatsingscommissie beslist op basis van motivatie, studievoortgang, verdeling over deelnemende opleidingen, relevante ervaring en (een prognose van) beschikbare stageplaatsen welke studenten worden toegelaten.

Houd er rekening mee dat de educatieve minor geen programma is waarmee je je kan oriënteren op het leraarschap. Je krijgt na afronding van de minor (en je bachelor) een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Relevante eerdere ervaringen met de doelgroep en verdieping in het curriculum worden meegenomen tijdens de plaatsingsprocedure.

Indien er tijdens deze selectieprocedure al grote tekorten bestaan aan stageplekken voor bepaalde schoolvakken - en dit zal in ieder geval gelden voor de schoolvakken biologie en scheikunde - dan kan een selectiegesprek onderdeel zijn van de plaatsingsprocedure. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op je motivatie voor het leraarsvak en wordt op basis hiervan bepaald welke studenten worden toegelaten. Na de aanmelddeadline en de controle op je vakinhoudelijke toelaatbaarheid word je al dan niet uitgenodigd voor een gesprek, dat zal plaatsvinden halverwege/eind juni (bij septemberstart) of half november (bij februaristart).

Houd in het kader van bovenstaande daarom ook alvast een alternatief studieplan achter de hand.

Wanneer aanmelden?

Septemberstart 2021: maandag 31 mei 2021 t/m zondag 6 juni 2021.
Februaristart 2022: maandag 1 november 2021 t/m zondag 7 november 2021.

Aanmeldprocedure

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor aanmelden via Osiris Online Application. Je dient bij je aanmelding een aantal vragen te beantwoorden en documenten te uploaden, te weten:
 

 • Motivatiebrief (zie format)
 • Curriculum vitae
 • Een recent studievoortgangsoverzicht/cijferlijst

Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de plaatsing.

Ervaar je problemen met het aanmelden via Osiris Online Application omdat je je gebruikersnaam en wachtwoord niet meer weet? Volg dan de handleiding bij vergeten gebruikersnaam en wachtwoord (pdf).

De GST streeft ernaar je vóór de zomervakantie (bij septemberstart) of vóór de kerstvakantie (bij februaristart) te informeren over of je definitief geplaatst bent. 

De opleidingscommissie adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over het onderwijs. Zij denkt mee over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het onderwijs.

De aandacht richt zich vooral op de jaarlijkse aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het onderwijsreglement van de educatieve minor/module en Educational Profile en de cursusevaluaties. Zo worden alle cursussen van de GST geëvalueerd op basis van enquêtes die aan alle leden worden voorgelegd. De uitkomsten van die evaluaties zijn openbaar en worden benut bij de totstandkoming van een volgende versie van de cursus.

In de commissie vertegenwoordigen in totaal veertien docenten en studenten de verschillende opleidingen binnen de GST (de een- en tweejarige alfa-/bèta/gamma-masters en de educatieve minor).

Voel je vrij om opmerkingen over het onderwijs te sturen aan de studentengeleding van de opleidingscommissie via studenten-OC-lerarenopleiding@uu.nl.

De docenten die momenteel in de opleidingscommissie zitting hebben, zijn:  
 

 • Erwin Mantingh (alfa, voorzitter)
 • Ana Llamazares-Carballo (alfa)
 • Silvia Canto (alfa)
 • Roald Verhoeff (bèta)
 • Micha Ummels (bèta)
 • Bjorn Wansink (gamma)
 • Tim Favier (gamma)
 • Niels Nannes (gamma)

De studentleden voor het collegejaar 2021-2022 zijn:
 

 • Mandy Kuiper (alfa)
 • Marloes Meijer (alfa)
 • Mieke Mogezomp (bèta)
 • Gerben van der Poel (bèta)
 • Daan Kramer (gamma)
 • Jori Jansen (gamma)
 • David Geurtsen (minor)

Marijn Smeets (onderwijsmanager lerarenopleiding) ondersteunt de opleidingscommissie als ambtelijk secretaris.

Onderwijsreglement

Lees hier het Onderwijsreglement (pdf) van deze minor.

Meer weten?

Voor informatie over stages kun je onze stagebrochure (pdf) bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsondersteuning van de Graduate School of Teaching via gst@uu.nl.