Reglement examencommissie master, geldig vanaf 01 september 2021

Voorgaande jaren:

Reglement examencommissie master, geldig vanaf 01 september 2020
Reglement examencommissie master, geldig vanaf 01 september 2019
 

Als het goed is zijn jullie geïnformeerd over de vorm van de toets en de wijze van afnemen. Om wat meer duidelijkheid te verschaffen hebben wij in overleg met de Examencommissies, de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad een aanvullend reglement opgesteld over toetsen op afstand. Deze wijze van toetsen is immers nieuw voor ons allemaal.

Reglement toetsen op afstand

De mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste deeltoets en de reparatiemogelijkheid van een onvoldoende eindcijfer zijn geregeld in de OER Master.

Indien sprake is van aantoonbare overmacht waardoor je niet kunt deelnemen aan een centraal georganiseerde schriftelijke deeltoets, dan moet je jezelf voorafgaand aan de toets afmelden, via het volgende webformulier:

Afmeldformulier toets

Indien de overmachtssituatie van dien aard is dat dit niet mogelijk is, dan moet je zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de overmachtsituatie afmelden bij het Studiepuntwaarbij je aangeeft waarom je jezelf niet eerder hebt kunnen afmelden.

Let op: Afmelden kan uitsluitend via bovenstaand formulier. Is het formulier wegens een technische storing niet online? Stuur dan een mail naar studiepunt.rechten@uu.nl

De overmacht moet aantoonbaar zijn, de inhaaltoets is niet bedoeld voor uitstel en een eventuele inhaalmogelijkheid is er voor slechts één toets per cursus. Als de overmachtsituatie dus meer dan incidenteel is en langere tijd gaat duren, dan kun je niet volstaan met afmelding bij het Studiepunt. Neem in dat geval contact op met de studieadviseur en overleg met hem/haar de mogelijkheden van een aangepast studietraject.

Let op:

Wanneer je deelneemt aan de inhaalmogelijkheid heb je geen reparatiemogelijkheid meer! Tevens is het niet mogelijk om op grond van overmacht de reparatietoets of de inhaaltoets in te halen. De reparatietoets en de inhaaltoets worden éénmalig aangeboden.

Het is mogelijk om op basis van elders behaalde onderdelen vrijstelling te vragen in je masterprogramma.
Let op:

  • Er worden geen deelvrijstellingen verleend.
  • Als je vrijstelling krijgt op basis van cursus die  deel uit heeft gemaakt van een eerder behaald diploma, dan dien je hiervoor in de plaats een ander juridische mastercursus te doen om zo tot de 60 EC te komen voor de eenjarige masteropleiding en tot de 120 EC te komen voor de tweejarige masteropleiding.

In principe kun je geen cursussen elders voor je programma volgen als ze ook deel uit maken van het juridische aanbod van de eigen faculteit. Om te kunnen afstuderen mag je maximaal 15 EC van je programma buiten de faculteit (aan een zusterfaculteit of via het International Office) hebben gevolgd.

Formulier voor aanvragen vrijstelling .

De officiele regeling inzake vrijstelling is opgenomen in de OER Master.

Research Data Management

Als je een scriptie schrijft, heb je te maken met Research Data Management: het verwerken van gegevens en mogelijk ook van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je interviews afneemt. In het laatste geval heb je dan te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je dient je gegevens daarnaast te allen tijde goed te beveiligen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je je aan moet houden qua wetgeving en universitaire kaders. Dit zoek je uit voordat je met het schrijven van je scriptie begint. Je scriptiebegeleider kan je hierbij helpen, vraag deze naar de richtlijnen. Meer informatie vind je hier:

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/guides/handling-p...

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

17,30%

6,5

16,85%

7,0

20,37%

7,5

19,35%

8,0

14,47%

8,5

7,48%

9,0

3,07%

9,5

0,88%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,36%

6,5

9,94%

7,0

17,43%

7,5

22,16%

8,0

22,60%

8,5

12,41%

9,0

5,48%

9,5

1,20%

10,0

0,42%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.