Hier lees je meer informatie over afstuderen. Als student vraag je niet zelf je afstuderen aan, maar bepaalt de examencommissie wanneer je gaat afstuderen. Je kunt afstuderen als je aan alle eisen van het examenprogramma voldoet en je correct staat ingeschreven als student voor de betreffende master aan de Universiteit Utrecht.

Hou voor actuele informatie over wijzigingen i.v.m. corona-maatregelen de pagina Corona en onderwijs in de gaten. 

Op het diploma en op het diplomasupplement worden persoonlijke gegevens zoals naam en geboorteplaats afgedrukt zoals geregistreerd in OSIRIS. Zorg ervoor dat je gegevens in OSIRIS juist zijn. Controleer hier.

Om te kunnen afstuderen, moet je in OSIRIS zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. Je wordt voor de master automatisch op het juiste examenprogramma ingeschreven zodra je inschrijving als student bij de UU rond is. Je kunt vanaf dan je studievoortgangsoverzicht bekijken in OSIRIS.

NB: Per opleiding krijg je slechts één maal een diploma; je moet dus, als je in 2 (of meer) programma's binnen je opleiding wilt afstuderen, alle programma's afronden voordat je je diploma aanvraagt. Je hebt vanaf de datum behalen van de eerste voldoende die onderdeel is van het diploma 3 jaar de tijd om af te studeren; de geldigheidsduur van het behaalde resultaat is in ieder geval 3 jaar. Daarna kan actualisering nodig zijn.

Je moet op de bij de UU ingeschreven staan als student voor elk programma waarin je af wilt studeren en alle onderdelen moeten nog geldig zijn. Om af te kunnen studeren met 2 programma's heb je minimaal 120 ECTS op masterniveau nodig (voor 3 minimaal 180).

Iedere laatste werkdag van de maand stuurt de examencommissie bericht over het afstuderen via e-mail.

Selectiedatum Examendatum
dinsdag 31 augustus 2021 dinsdag 31 augustus 2021
donderdag 30 september 2021 donderdag 30 september 2021
vrijdag 29 oktober 2021 vrijdag 29 oktober 2021
dinsdag 30 november 2021 dinsdag 30 november 2021
woensdag 15 december 2021 vrijdag 31 december 2021
maandag 31 januari 2022 maandag 31 januari 2022
maandag 28 februari 2022 maandag 28 februari 2022
donderdag 31 maart 2022 donderdag 31 maart 2022
vrijdag 29 april 2022 vrijdag 29 april 2022
dinsdag 31 mei 2022 dinsdag 31 mei 2022
donderdag 30 juni 2022 donderdag 30 juni 2022
vrijdag 29 juli 2022 vrijdag 29 juli 2022
woensdag 31 augustus 2022 woensdag 31 augustus 2022

Voorbeeld:

Je hebt begin juni je scriptie afgerond en op 14 juni zie je dat het cijfer in OSIRIS staat, zodat nu al je resultaten voor de master in OSIRIS staan en je studievoortgangsoverzicht aangeeft dat je hebt voldaan aan het examenprogramma. Op 30 juni 2020 wordt dan de constatering van afstuderen gedaan en als de examencommissie je afstuderen definitief goedkeurt ben je op 30 juni 2020 officieel afgestudeerd.

De afstudeerprocedure is volledig digitaal. Als je beschikking hebt over een computer, laptop of smartphone met internet (Wi-Fi), kun je het proces overal afronden. Het is daarom van groot belang om ook tijdens je vakantie je universitaire e-mail te controleren. Als je naar een vakantiebestemming gaat waar geen internetverbinding is, zorg dan dat iemand anders voor jou de procedure afrondt.
Iedere laatste werkdag van de maand controleert de examencommissie of je, volgens OSIRIS, alle cursussen van je examenprogramma hebt behaald (in je studievoortgangs-overzicht staan alle examenonderdelen op ‘ja’ in de kolom ‘voldaan’).

Je ontvangt via je universitaire e-mailadres het bericht 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' waarin staat dat je kunt afstuderen. In dit afstudeerbericht vermeldt de examencommissie je afstudeerdatum (= laatste werkdag van de maand) en vraagt je om binnen twee weken te reageren. Doe dit zo spoedig mogelijk s.v.p.!  De regels en termijnen rond afstuderen worden strikt gehanteerd.

Geen bericht ontvangen?
Denk je dat je afgestudeerd bent en heb je hierover op de controledatum geen bericht gehad? Meld dit dan direct dezelfde dag voor 13.00 uur aan de examencommissie via examencommissie.rechten@uu.nl

De examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie je het afstudeerbericht stuurt (zie schema selectiedatum/examendatum).

De examencommissie controleert je examenprogramma, stelt je examen vast en registreert de afstudeerdatum in OSIRIS. De examencommissie bekijkt daarnaastof je voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van het judicium ‘cum laude’. Wil je meer weten over de officiële regels voor toekenning van het judicium ‘cum laude’, dan kun je die vinden in de Onderwijs- en examenregeling master (OER). Ook wordt gecontroleerd of je voldoet aan de vereisten voor afgifte van de zgn. 'verklaring civiel effect'.

Uiterlijk aan het eind van de maand volgend op je afstudeerdatum ontvang je van de examencommissie een bevestiging per e-mail over je afstuderen en het afhalen van je diploma of deelname aan de diploma-uitreiking. Per post ontvang je een verklaring van afstuderen; als je een judicium en/of het civiel effect hebt behaald, dan wordt dit vermeld in deze verklaring. Bewaar deze verklaring goed; je kunt hem later nog nodig hebben (voor bijv. een werkgever).

Wil je afstuderen? In het afstudeerbericht is een link naar een webformulier opgenomen. Je hebt, tenzij anders vermeld in de e-mail, twee weken voor het insturen van het formulier. Met het insturen van dit formulier zet je je afstuderen in gang. Je kunt kiezen voor het afhalen van je diploma bij het Studiepunt Rechten of voor deelname aan de officiële diploma-uitreiking van je master.

Afhalen diploma
Als je je diploma op wilt komen halen geef je dat op het formulier aan.

Geef op het formulier aan dat je het diploma wilt afhalen. Je kunt dan je diploma afhalen bij het Studiepunt Rechten. Kom alleen langs nadat je bericht hebt ontvangen van de Examencommissie dat je diploma klaarligt, heb je geen bericht ontvangen dan is je diploma nog niet klaar. Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee.

Voor het ophalen van je diploma bij het Studiepunt Rechten kun je ook iemand anders machtigen. Laat dit op voorhand via een e-mail aan studiepunt.rechten@uu.nl weten; de persoon die je machtigt dient zich te kunnen legitimeren.

Diploma-uitreiking
Om deel te kunnen nemen aan de diploma-uitreiking stuur je het formulier in voor de deadline die in het afstudeerbericht staat. Geef op het formulier aan dat je naar de diploma-uitreiking wilt komen en upload je CV en een samenvatting van je scriptie (max.1 pagina).
Zorg dat je deze documenten klaar hebt staan want plaatsing op de uitreiking geschiedt op volgorde van binnenkomst van een ‘complete’ aanvraag, dus het formulier mét de benodigde bijlagen. Indien de uitreiking vol is, word je op een eerstvolgende uitreiking in het lopende collegejaar geplaatst. De datum van de diploma-uitreiking ligt altijd na je afstudeerdatum.
Je kunt (een beperkt aantal) familieleden en vrienden uitnodigen om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Wanneer je in twee programma’s binnen een opleiding of in twee masteropleidingen afstudeert, kun je - na het insturen van het formulier waarin je aangeeft naar een uitreiking te willen komen – doorgeven welke uitreiking je voorkeur heeft door een e-mail te sturen aan examencommissie.rechten@uu.nl (in kopie naar studiepunt.rechten@uu.nl).

Overzicht masterdiploma-uitreikingen
Houd er rekening mee dat ook in het Academiegebouw waar de diploma-uitreikingen in principe plaats vinden corona-maatregelen van kracht zijn. Dit betekent o.a. dat er een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig mag zijn, waardoor het vaak niet mogelijk voor afstudeerders om gasten uit te nodigen. De uitreikingen zijn wel via een livestream bij te wonen. Daarnaast zijn er strikte timeslots voor de uitreikingen om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd door het gebouw bewegen. Dat betekent dat de aanvangstijd van de uitreikingen wat kan afwijken van onderstaand schema. In de uitnodiging die je ongeveer twee weken van te voren zult ontvangen, staan de details die voor jouw uitreiking van toepassing zijn. 

Begin 2021 zal hier weer een actueel overzicht zichtbaar zijn.

Opleiding Datum Tijdstip Bijzonderheden
Onderneming en recht            5 oktober 2021  nnb Afstudeerders t/m examendatum 31 augustus 2021
Nederlands recht, programma Privaatrecht  26 oktober 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 30 september 2021
(met kortere reageertermijn voor deelname uitreiking)
Nederlands recht, programma Intellectueel
eigendomsrecht, innovatie en technologie      
26 oktober 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 30 september 2021
(met kortere reageertermijn voor deelname uitreiking)
Notarieel recht 16 november 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 30 september 2021
Nederlands recht, programma Strafrecht 16 november 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 30 september 2021
Nederlands recht, programma Staats-
en bestuursrecht
23 november 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 30 september 2021
Nederlands recht, programma Privaatrecht
(cohort 2019 en eerder)
14 december 2021 nnb Afstudeerders t/m examendatum 29 oktober 2021

* aanvangstijd onder voorbehoud

Tenzij anders vermeld vinden de uitreikingen plaats in de Aula van het Academiegebouw. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een uitreiking komen te vervallen.

 

 

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na het versturen van het afstudeerbericht een verzoek via e-mail indienen bij de examencommissie (examencommissie.rechten@uu.nl).

In 2020/2021 krijg je in ieder geval uitstel als je:

  • een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
  • een stage of cursus in het buitenland gaat volgen;
  • aanvullende cursussen wilt volgen om te kunnen voldoen aan de eisen van civiel effect;
  • een tweede programma (Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, Strafrecht, Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie) binnen de opleiding Nederlands Recht wilt afronden; (NB: de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie is vanwege inhoudelijk overlap NIET te combineren met de master Privaatrecht)
  • een tweede master aan een andere universiteit in Nederland wilt beginnen tegen wettelijk collegegeld. Hiervoor wordt uitstel van afstuderen verleend t/m september van het eerstvolgende collegejaar voor een master die start in september en t/m februari voor een master die start per februari.

Je kunt overigens afstuderen zonder je inschrijving als student bij de Universiteit Utrecht te beëindigen. Het is dus niet per se nodig uitstel aan te vragen voor bijv. een stage (die geen deel uitmaakt van je examenprogramma) waarvoor je ingeschreven moet blijven staan als student.

Uitstelverzoek toegekend
Als je je afstuderen mag uitstellen, ontvang je daarvan van de examencommissie bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Op deze datum zul je opnieuw het afstudeerbericht van de examencommissie ontvangen dat je hebt voldaan aan de eisen om af te studeren. Bij uitstel dien je minimaal t/m de uitsteldatum ingeschreven te staan bij de Universiteit Utrecht.

Uitstelverzoek afgekeurd
Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, ontvang je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder aan jou in het afstudeerbericht heeft gemeld.

 

Vraag je geen uitstel aan of stuur je het formulier uit het afstudeerbericht niet binnen twee weken terug, dan neemt de examencommissie je afstudeerdossier na deze termijn in behandeling.
Dat betekent dat je afstudeert op de datum zoals aangegeven in het afstudeerbericht, dat je niet kunt deelnemen aan de diploma-uitreiking en dat je je diploma kunt afhalen bij het Studiepunt Rechten, zodra je bericht hebt ontvangen dat het daar klaar ligt.

 

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht meteen na het behalen van je examen wilt beëindigen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je namelijk vóór de 1e van de maand uit te schrijven, als je niet langer ingeschreven wilt staan. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Dat geldt ook voor het desgewenst stopzetten van je studiefinanciering en studenten OV-chipkaart.
Actuele informatie over de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart vind je hier.