Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2020

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2019

Reglement Examencommissie bachelor, geldig vanaf 1 september 2018

 

Als het goed is zijn jullie geïnformeerd over de vorm van de toets en de wijze van afnemen. Om wat meer duidelijkheid te verschaffen hebben wij in overleg met de Examencommissies, de Opleidingscommissies en de Faculteitsraad een aanvullend reglement opgesteld over toetsen op afstand. Deze wijze van toetsen is immers nieuw voor ons allemaal.

Reglement toetsen op afstand

Het bindend studieadvies (BSA) is geregeld in art 7.4 van de Onderwijs- en examenregeling. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van deze regeling kort toegelicht. Heb je vragen over deze regeling neem dan contact op met een studieadviseur.

NB: de exacte formulering in de OER is altijd leidend!

Pre-advies
Vóór 20 december krijgen alle studenten een pre-advies op basis van de behaalde studiepunten (ECTS) in periode 1. Dit pre-advies is niet-bindend, maar is wel indicatief voor de studievoortgang. Je krijgt:

  • bij 0 ECTS een negatief advies;
  • bij 7,5 ECTS een waarschuwing; en
  • bij 15 ECTS een positief advies.

Eindadvies
Aan het eind van het academisch jaar wordt het Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht op basis van de in dat jaar behaalde ECTS. In principe krijgt je:

  • bij ten minste 45 ECTS een positief advies.
  • bij minder dan 45 ECTS een negatief advies.

Bij de bepaling van de hoeveelheid behaalde studiepunten tellen alle behaalde studiepunten in het eerste jaar mee, met uitzondering van ECTS van verworven vrijstellingen.

Bij een positief BSA kun je het volgende jaar de studie voortzetten.
Bij een negatief BSA kun je de studie niet voortzetten; deze afwijzing geldt voor onbepaalde tijd. Het voorgenomen negatief BSA wordt definitief na de hoorzitting, tenzij tijdens de hoorzitting anders wordt besloten.

Aangehouden advies
Bij het uitbrengen van het BSA wordt rekening gehouden met overmacht en de persoonlijke omstandigheden, indien je deze zo snel mogelijk na het ontstaan hebt gemeld bij de studieadviseur.

In sommige gevallen kan worden afgezien van het uitbrengen een BSA; je krijgt dan een aangehouden advies. In dat geval kan je alsnog een positief BSA krijgen indien je:

  • aan het eind van dat volgende studiejaar alle eerstejaarscursussen van de opleiding hebt behaald; en/of
  • in dat studiejaar ten minste 45 ECTS hebt behaald (eerder behaalde resultaten niet meegerekend).

Uitschrijven vóór 1 februari
Twijfel je of je kunt voldoen aan de voor een positief advies benodigde hoeveelheid studiepunten. Dan kun je ervoor kiezen je vóór 1 februari uit te schrijven. Als je je vóór 1 februari uitschrijft bij de UU, krijg je een aangehouden advies en kun je je het volgend studiejaar herinschrijven om de studie voort te zetten.

Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.De mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste deeltoets en de reparatiemogelijkheid van een onvoldoende eindcijfer zijn geregeld in de OER Bachelor.

Indien sprake is van aantoonbare overmacht waardoor je niet kunt deelnemen aan een centraal georganiseerde schriftelijke deeltoets, dan moet je jezelf voorafgaand aan de toets afmelden, via het volgende webformulier:

Afmeldformulier toets

Indien de overmachtssituatie van dien aard is dat dit niet mogelijk is, dan moet je zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de overmachtsituatie afmelden bij het Studiepunt waarbij je aangeeft waarom je jezelf niet eerder hebt kunnen afmelden.

Let op: Afmelden kan uitsluitend via bovenstaand formulier. Is het formulier wegens een technische storing niet online? Stuur dan een mail naar studiepunt.rechten@uu.nl.

De overmacht moet aantoonbaar zijn, de inhaaltoets is niet bedoeld voor uitstel en een eventuele inhaalmogelijkheid is er voor slechts één toets per cursus. Als de overmachtsituatie dus meer dan incidenteel is en langere tijd gaat duren, dan kun je niet volstaan met afmelding bij het Studiepunt.

Neem in dat geval contact op met de studieadviseur en overleg met hem/haar de mogelijkheden van een aangepast studietraject.

Bevestiging inhaaltoets
Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.

Let op:
Wanneer je deelneemt aan de inhaalmogelijkheid heb je geen reparatiemogelijkheid meer! Tevens is het niet mogelijk om op grond van overmacht de reparatietoets of de inhaaltoets in te halen. De reparatietoets en de inhaaltoets worden éénmalig aangeboden.

Het is niet mogelijk om van werkgroep of onderwijsinschrijving te wisselen. Uitsluitend in bijzondere situaties kan de studieadviseur besluiten je rooster aan te passen. Bijzondere situaties zijn chronische ziekte, topsport (IOC-accreditatie), handicap of dubbelstudie.
Mocht je vanwege zo'n situatie een verzoek tot wijziging willen doen, neem dan binnen 1 week na publicatie van je rooster in OSIRIS, contact op met de studieadviseur.

Studenten worden geacht 40 uur per week beschikbaar te zijn voor het voltijdonderwijs. Gelet op het feit dat veel studenten een bijbaan hebben is het voor de opleiding niet mogelijk hier rekening mee te houden en de inschrijving te wijzigen.

De Universiteit Utrecht wil dat alle studenten zonder belemmeringen kunnen studeren. Dat geldt dus ook voor studenten met een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, een stoornis in het autistisch spectrum, een fysieke handicap of chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn. Meer informatie over voorzieningen die de UU biedt vind je op deze site.

Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Een voorbeeld is extra tijd bij tentamens. Heb je al voorzieningen? Dan hoef je geen verzoek in te dienen via OSIRIS. Je voorzieningen worden dan door je opleiding in OSIRIS geregistreerd. Je wordt hierover door je opleiding geïnformeerd. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt. 

Op basis van eerder (buiten het departement Rechtsgeleerdheid) gevolgde cursussen, een afgeronde opleiding of werkervaring is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor cursussen of onderdelen van je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op OSIRIS en een nieuwe ‘ZAAK’ voor een vrijstelling te starten.

De officiële regeling inzake vrijstelling is opgenomen in de OER Bachelor.

De voorwaarden en de procedure vind je in het reglement examencommissie.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

18,54%

6,5

17,53%

7,0

20,55%

7,5

18,75%

8,0

13,80%

8,5

6,96%

9,0

2,84%

9,5

0,79%

10,0

0,24%

Cijfer

Percentage

6,0

8,94%

6,5

10,47%

7,0

18,24%

7,5

22,26%

8,0

21,91%

8,5

11,71%

9,0

5,07%

9,5

1,07%

10,0

0,33%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.