Het ULC-getuigschrift ontvang je aan het eind van de bacheloropleiding tegelijkertijd met het bachelordiploma. Het is een honoursgetuigschrift dat wordt toegekend aan ULC-studenten die gedurende hun bachelor­opleiding tal van extra activiteiten (zowel inhoudelijk als organi­satorisch) hebben ondernomen en die zich voor 100% voor de studie hebben ingezet.

Voor het behalen van dit getuigschrift gelden daarom naast de vereisten van het reguliere bachelorexamen de volgende voorwaarden:

  • Voor alle verplichte cursussen en gebonden keuzecursussen bij elkaar is gemiddeld het onafgeronde cijfer 7 of hoger behaald. Een gemiddelde van 6,999… is dus niet genoeg. Verschillen in omvang van de studielast van afzonderlijke onderdelen worden niet meegewogen. Alleen de eerst behaalde voldoende resultaten tellen mee (doe je bijvoorbeeld 2 contextvakken, dan telt het resultaat van het eerst behaalde context­vak; doe je een vak met een 6 opnieuw en haal je daarna een 7, dan telt de 6).Er is een minimale deelname van twee jaar aan het honourspro­gram­ma geweest.
  • Er is gedurende de tijd dat je staat ingeschreven voor de bachelor­opleiding sprake van voldoende kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage aan het programma. Ter indicatie wat voldoende is:
  1. deelname aan de verplichte onderwijsonderdelen: de curriculaire  ULC-activiteiten die door het bestuur en de docenten van het ULC worden georganiseerd (zoals de Oefenrechtbanken, verdiepingsuren, extra bijeenkomsten en opdrachten gekoppeld aan de Kernvakken en andere verplichte vakken);
  2. zoveel mogelijk bijwonen van de ALV-en van de studievereniging, maar in ieder geval de verkiezings- en wissel ALV;
  3. deelname aan ten minste 3 modules (resulterend in een certificaat). Stel dit niet tot het laatst uit want als modules ‘vol’ zitten, krijg je geen voorrang;
  4. jaarlijkse deelname aan de Praktijkdag en het Symposium;
  5. jaarlijks bijwonen van  tenminste 3 inhoudelijke activiteiten georganiseerd door de studievereniging;
  6. (bij voorkeur) zitting in een of meer commissies.

Aan het eind van de opleiding wordt door het ULC-bestuur van jouw college – mede aan de hand van het portfolio – beslist of aan deze voor­waarden is voldaan. Uitzonderingen en accentverschuivingen zijn natuur­lijk altijd mogelijk en bespreekbaar. Overleg met je tutor is daarom van belang. Neem bij twijfel hiertoe zelf het initiatief!

Als ULC-student gelden voor jou de algemene regels van afstuderen, die je hier kunt vinden.

 

Tweemaal per jaar (oktober/november en mei) is er een ULC-diplo­mauitreiking.

Kijk voor meer informatie over en aanmelding voor de ULC-diplomauitreiking op de Blackboard omgeving van het ULC.