INBRENG BUITENLANDSE CURSUSSEN

Als je tijdens je bachelor Rechtsgeleerdheid via het uitwisselingsprogramma van de faculteit of universiteit een periode in het buitenland gaat studeren, maken de buitenlandse cursussen deel uit van je bachelorexamenopleiding. Bij de Examencommissie bachelor vraag je toestemming voor het inbrengen van de cursussen.

Je gebruikt hiervoor het Formulier inbreng buitenlandse cursussen binnen de bachelor. Dit formulier bevat ook een uitleg met daarin onder meer de voorwaarden om buitenlandse cursussen in te kunnen brengen. Lees deze uitleg dus goed door.

De examencommissie ontvangt graag per mail (examencommissie.rechten@uu.nl):

  • het formulier (met stempel en handtekening van de buitenlandse universiteit);
  • de links naar de cursusbeschrijvingen;
  • de link naar het credit- en beoordelingssysteem van de buitenlandse universiteit.

Op basis van bovenstaande informatie (je verzoek tot inbreng van de buitenlandse cursussen), je officiële buitenlandse cijferlijst (Transcript of Records) en je bachelorexamen Rechtsgeleerdheid verwerkt de examencommissie je buitenlandse cursussen en resultaten.

De officiële regeling inzake keuzecursussen is opgenomen in de OER.

 

 

Bij voorkeur (en uiterlijk 2 weken) na aanvang van de uitwisseling, wanneer de keuze van je cursussen definitief is.

Wat is het verschil tussen het Studyplan en het Formulier inbreng buitenlandse cursussen binnen de bachelor?
Studyplan is onderdeel van de aanmeldingsprocedure voor je uitwisseling. Je denkt na over wat je wilt gaan doen en bespreekt deze planning met de studieadviseur. Dit is dus onderdeel van de selectiefase. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen met betrekking tot de inbreng van de cursussen.

Het Formulier inbreng buitenlandse cursussen binnen de bachelor maakt deel uit van je verzoek tot inbreng van de buitenlandse cursussen. Dit verzoek dien je in bij de Examencommissie bachelor. Na ontvangst van je verzoek, wordt je cursuskeuze gecontroleerd. De definitieve goedkeuring (en daarmee toestemming) vindt plaats als wij het originele (dan wel – rechtstreeks door de buitenlandse universiteit verstuurde – digitale) Transcript of Records hebben ontvangen en duidelijk is welke resultaten zijn behaald. Ook onvoldoende resultaten worden geregistreerd.

Met welke voorwaarden moet ik bij mijn cursuskeuze rekening houden?
Het hierboven genoemde formulier bevat een uitleg met daarin onder meer de voorwaarden om buitenlandse cursussen in te kunnen brengen.

Hoe weet ik of cursussen inhoudelijk overlappen?
Hier kom je achter door de cursusbeschrijvingen met elkaar te vergelijken. 

Wat gebeurt er als cursussen inhoudelijk overlappen?
Als de examencommissie overlap vermoedt, wordt advies gevraagd bij de cursuscoördinator van de betreffende cursus in Utrecht. Bij geringe overlap kunnen er studiepunten in mindering worden gebracht; bij gehele overlap wordt er geen goedkeuring verleend voor het inbrengen van de buitenlandse cursus binnen je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De behaalde studiepunten tellen dus niet mee en de cursus wordt niet geregistreerd in OSIRIS.

Waarom hebben jullie (links naar de) cursusbeschrijvingen van mij nodig?
Wij gebruiken de cursusbeschrijvingen om te toetsen of je geen cursussen volgt die te veel overlappen met cursussen die je in Utrecht behaalt en om te bepalen welk niveau aan de cursus kan worden toegekend. Bij cursusbeschrijvingen die erg beknopt zijn of niet actueel, zal je zelf meer informatie moeten opvragen bij de buitenlandse universiteit. 

Wat als de cursusbeschrijving niet in het Engels is opgesteld?
Als de cursusbeschrijvingen in een andere taal zijn opgesteld, ontvangen wij graag een vertaling in het Engels die is afgetekend door de buitenlandse docent.

Kan ik elke rechtsvergelijkende cursus uit het buitenland inbrengen voor het comparative onderdeel van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid?
Het is niet mogelijk om een willekeurige cursus van buiten het departement, waarin rechtsvergelijkende elementen zitten, in te brengen als comparative onderdeel. Dat zou betekenen dat de examencommissie naar eigen inzicht wijzigingen in het voorgeschreven curriculum toestaat. De examencommissie is gebonden aan het programma zoals dat in de OER is opgenomen.

Mocht je in het buitenland een cursus willen volgen dat inhoudelijk sterk lijkt op een comparative onderdeel, dan kun je bij de examencommissie vragen of de buitenlandse cursus kan dienen als vervanging ervan. De examencommissie zal dit  - na advies van de cursuscoördinator - behandelen als ware het een vrijstellingsverzoek, waarbij wordt getoetst of er inhoudelijk voldoende overlap bestaat.

Hetzelfde geldt voor een context onderdeel.

Welk niveau wordt aan buitenlandse cursussen toegekend?
De examencommissie kent standaard aan juridische onderdelen niveau 3 toe en aan niet-juridische onderdelen niveau 1. Mocht je van mening zijn dat het niet- juridische onderdeel hoger gewaardeerd zou moeten worden, dan kun je uiterlijk twee weken na verwerking van de resultaten een gemotiveerd verzoek hiertoe indienen bij de examencommissie.

Wat is de studiebelasting van de buitenlandse cursussen?
Als de buitenlandse credits als ECTS staan vermeld, wordt deze studielast overgenomen bij het verwerken van de buitenlandse cursussen.
Als de studielast in het buitenland in andere eenheden wordt uitgedrukt, wordt de studielast omgerekend naar ECTS. De omrekening kun je vinden in de universitaire omrekentabel. Meer informatie vind je in de Onderwijs- en examenregeling.

Wanneer worden de buitenlandse cursussen verwerkt?
Een partneruniversiteit stuurt het transcript in de meeste gevallen naar het International Office. Zij zetten het transcript in OSIRIS. De examencommissie krijgt hiervan geen bericht, informeer ons dus als je bericht krijgt dat je transcript binnen is.
Na binnenkomst van het transcript worden de buitenlandse cursussen verwerkt. Vraag voor je vertrek naar Nederland wanneer het transcript wordt verstrekt of vraag om een gewaarmerkte cijferlijst uit het administratiesysteem.
De examencommissie neemt alleen originele (dan wel – rechtstreeks door de buitenlandse universiteit verstuurde – digitale) Transcript of Records in behandeling.

Wat gebeurt er als ik mijn verzoek pas na mijn uitwisseling instuur?
De examencommissie ontvangt je verzoek bij voorkeur (en uiterlijk 2 weken) na aanvang van de uitwisseling, wanneer de keuze van je cursussen definitief is.

In de praktijk ziet de examencommissie dat studenten hun verzoek vaak niet op tijd inleveren, ook niet na verschillende reminders. Bij terugkomst ontvangt de examencommissie dan een transcript maar is niet op de hoogte van de cursuskeuze. Dan kan het dus zijn dat je pas op dat moment verneemt dat er sprake was van (al dan niet volledige) overlap met alle consequenties van dien.

NB: de buitenlandse cursussen maken deel uit van je bachelorexamen, dus die moeten zijn afgerond en geregistreerd voordat je kunt afstuderen.

De officiële regeling inzake keuzecursussen is opgenomen in de OER.