Het departement Rechtsgeleerdheid werkt er hard aan om de kwaliteit van het onderwijs continu te bewaken en te verbeteren. Daarom vinden wij het belangrijk dat studenten hun mening laten horen. Cursusevaluaties spelen hierin een belangrijke rol. Om een goed en representatief beeld te krijgen, is het van belang dat voldoende studenten deelnemen aan de cursusevaluaties. Vul de evaluatie dus direct na ontvangst in!

Privacy

De toetsservice van het Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU) neemt de evaluatie af. Medewerkers van de toetsservice en het departement rechtsgeleerdheid kunnen in geen geval de antwoorden van respondenten herleiden naar een individuele student. Het evaluatieprogramma gebruikt de aangeleverde mailadressen alleen om uitnodigingen en herinneringen te versturen.

Met behulp van cursusevaluaties controleert de onderwijsdirecteur of cursussen voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Daarnaast biedt de evaluatie aan docenten de mogelijkheid om feedback te krijgen op de verschillende aspecten van een cursus, denk hierbij aan toetsing, voorgeschreven literatuur, onderwijsvormen etc.

Procedure

Nadat je per mail een uitnodiging hebt ontvangen, log je in en neem je anoniemdeel aan de cursusevaluatie. Na enkele weken wordt er een evaluatierapportage gemaakt. De cursuscoördinator geeft naar aanleiding van deze rapportage een inhoudelijke reactie aan de onderwijsdirecteur. Deze beoordeelt samen met de docent-reacties alle rapportages en legt ze voor aan de opleidingscommissies.
 
Student- en docentleden krijgen in de opleidingscommissie de gelegenheid om op de evaluaties te reageren. Als de resultaten daar aanleiding toe geven neemt de onderwijsdirecteur contact op met de betrokken cursuscoördinator om afspraken te maken over verbeterplannen. De cursus wordt de eerstvolgende keer opnieuw geëvalueerd waarbij de onderwijsdirecteur controleert of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De resultaten van de evaluaties kun je via het evaluatieprogramma inzien. Vaak geeft de docent ook een reactie op de evaluatie voor studenten. Deze krijg je dan automatisch per email toegestuurd. Op die manier kun je ‘zien’ wat er gebeurt naar aanleiding van de cursusevaluatie.

Opleidingscommissie Bachelor (medezeggenschap)
Het departement Rechtsgeleerdheid heeft twee Opleidingscommissies, voor zowel de Bachelor als de Master. De commissies bestaan voor de helft uit docenten en voor de andere helft uit studenten, deze laatsten hebben in beginsel zitting voor periode van één studiejaar.

De beide commissies vergaderen ieder ongeveer acht keer per jaar.

Taak opleidingscommissie
De belangrijkste taak van de Opleidingscommissie is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Als advies- en inspraakorgaan brengt de Opleidingscommissie gevraagd en ongevraagd advies uit aan het opleidingsbestuur en -directeur over allerlei onderwijszaken, waaronder de Onderwijs- en examenregeling (OER). Ook worden problemen die via de student- en/of docentleden naar voren komen in de commissie besproken.

De studentengeleding behartigt de belangen van alle rechtenstudenten door kritisch de kwaliteit en de inrichting van de opleiding te volgen, onder meer door het evalueren van het onderwijs. Hiervoor maakt ze gebruik van de uitkomst(en) van de enquêtes/cursusevaluaties die na elke cursus worden gehouden. Ook neemt ze, middels een afvaardiging, zitting in het Student Overleg Medezeggenschap RGL waarbinnen bijvoorbeeld regelmatig overleg met de studieverenigingen (URSO) plaatsvindt.

Een beschrijving van de taken en de positie van de Opleidingscommissies vind je in het Handboek Opleidingscommissies Rechtsgeleerdheid.

Klachten en opmerkingen
Voor een goede uitoefening van genoemde taken is het belangrijk dat studenten klachten en opmerkingen aandragen bij de studentleden van de Opleidingscommissie. Heb je een klacht of suggestie over cursussen, faciliteiten of andere onderwijsgerelateerde onderwerpen, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen!

Opleidingscommissie Bachelor studiejaar 2018-2019

Docentleden

Joep Lindeman (voorzitter)
J.lindeman@uu.nl

Titia de Kramer
Staats-en bestuursrecht
T.dekramer@uu.nl

Pernille van der Plank 
Privaatrecht
P.J.vanderPlank@uu.nl

Jeroen Kiewit
Rechtstheorie
J.Kiewit@uu.nl

Ivo van der Helm
Internationaal en Europees Recht
I.vanderHelm@uu.nl

Namens het bestuur Rechtsgeleerdheid

Bald de Vries
Onderwijsdirecteur
Bestuur departement Rechtsgeleerdheid
u.devries@uu.nl

Laura de Sain
Student-lid
Bestuur departement Rechtsgeleerdheid
l.m.t.desain@students.uu.nl 

Studentleden

Bram Schrijver (voorzitter)
b.a.w.schrijver@students.uu.nl

Julie Eijpe
j.i.eijpe@students.uu.nl

Thijs Kelder
t.a.j.kelder@students.uu.nl

Nina Wekking
n.wekking@students.uu.nl

Maxime Wichhart
m.c.wichhart@students.uu.nl

Overig, geen lid 
Laura van Drie
Ambtelijk secretaris
Departement Rechtsgeleerdheid
L.vanDrie@uu.nl

 

  • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen;
  • In de Nationale Studenten Enquete (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht;
  • Ga naar jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen (zie de gele uitklaplijst hieronder) en leg je suggestie voor verbetering voor;
  • Heb je een persoonlijke klacht of bezwaar? Kijk dan onder Klachten, bezwaar en beroep.

Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs. Lees meer over onder meer de voorwaarden en aanvraagprocedure van bestuursbeurzen.

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

  • vergaderingen 2019-2020 (verschijnt binnenkort): veel vergaderingen zijn openbaar. Check vooraf bij de griffie (via telefoonnummers 030-253 8898 / 4355 / 9148) of er geen wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.
  • medezeggenschapsteamsite (inloggen met je @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit e-mailadres en je Solis-wachtwoord)
  • reglementen

Verkiezingen 2019

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Van 20 tot en met 22 mei zijn er verkiezingen voor de studenten- en medewerkerszetels. Lees hoe je je verkiesbaar stelt en wat de planning is.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.