De opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) stelt elk studiejaar een nieuw Onderwijs- en Examenreglement (OER) vast. Hierin vind je belangrijke regels van de opleiding over toelating, doorstroom, toetsen, herkansen, inbreng van keuzevakken en afstuderen. Als student word je geacht op de hoogte te zijn van de regelingen die jouw opleiding in het OER heeft vastgelegd. Let er op dat elke opleiding een eigen OER heeft. Volg je keuzeonderdelen bij een andere opleiding, dan kun je te maken krijgen met andere regels op het gebied van bijvoorbeeld inschrijving of herkansing dan je bij B&O gewend bent.

Studentenstatuut en Reglement Examencommissie

Naast het OER zijn er nog twee belangrijke documenten waarin je veel informatie kunt vinden over jouw rechten en plichten als UU student, namelijk in het Studentenstatuut en het Reglement Examencommissie.

Klachtenregeling en klachtencoördinator B&O

Mocht je een klacht of een bezwaar willen indienen, kijk dan naar de regelingen met betrekking tot klachten, bezwaar en beroep. De klachtencoördinator van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap is het Hoofd Onderwijs- en Student Zaken Inge Tacke.

Literatuurrichtlijn en anti-plagiaatcontrole

Tot slot is het goed om de literatuurrichtlijn van B&O en de informatie over anti-plagiaatcontrole goed door te lezen. Ben je beschuldigd van fraude of plagiaat? Dan volgt een procedure. Ook daarover kun je hier meer lezen.

Het Reglement Examencommissie is opgesteld door de examencommissie van de opleiding B&O. Hierin staat bijvoorbeeld de gang van zaken tijdens tentamens beschreven.

Reglement Examencommissie

 

De opleiding B&O neemt het toezicht op fraude en plagiaat zeer serieus. We doen dat door duidelijk uit te leggen wat fraude en plagiaat zijn, door antiplagiaatsoftware ter controle te gebruiken en door duidelijke regelingen te hanteren in geval van fraude of plagiaat.

Fraudefolder

Om duidelijk te maken wat fraude en plagiaat precies zijn, en hoe we daarmee omgaan, is de fraudefolder gemaakt. Deze folder wordt bij aanvang van de opleiding (bachelorjaar 1 en de start van de masterprogramma's) onder de studenten verspreid. Je kunt de folder ook downloaden: Fraudefolder. Zie ook de Waaier Eerlijke Wetenschap voor meer informatie over fraude en plagiaat.

Urkund

Daarnaast maken we binnen B&O gebruik van het antiplagiaat programma Urkund. Je bent verplicht om je papers, werkstukken, etc. met behulp van dit programma in te leveren. 

Vragen over Urkund

Heb je vragen over Urkund, neem dan contact op met je docent. Er is ook technische ondersteuning beschikbaar, mocht dat nodig zijn.

Ben je tijdens een tentamen betrapt op fraude? Of hoor je van een docent dat die je verdenkt van plagiaat? Dan volgt er een procedure met een aantal vaste afspraken waar je als student van op de hoogte moet zijn. In de brochure 'Beschuldigd van fraude of plagiaat?' lees je hoe de opleiding B&O met dergelijke verdenkingen van fraude en plagiaat omgaat en wat je vervolgens zelf kunt doen als je hiervan beschuldigd wordt.

Hier vind je de B&O Literatuurrichtlijn voor het gebruik van literatuur binnen de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap.

Grading Tables

Je UU-cijfers in het buitenland

Om voor buitenlandse universiteiten onze cijfers inzichtelijk te maken gebruikt de UU de Grading Tables:

  • een tabel voor bachelorcursussen en
  • een tabel voor mastercursussen.

In deze tabellen staat de frequentieverdeling van de cijfers die aan onze universiteit gegeven worden. Je ziet hoeveel procent van alle voldoende cijfers die in de afgelopen 3 jaar zijn toegekend afgerond een 6,0 was, een 6,5, een 7,0, enzovoort. De Grading Tables worden afgedrukt op het Internationaal Diploma Supplement van alle afgestudeerden met een afstudeerdatum vanaf 1 september 2017. Je krijgt naast de Grading Tables ook een gemiddelde op je diplomabijlage op de tienpuntsschaal.

Wat zijn de Grading Tables niet?

Bij de Grading Tables kun je niet zien of je tot de top 10% (of een ander percentage) van je opleiding behoort. Ook gaan de tabellen niet over het gewogen gemiddelde en niet (alleen) over jouw medestudenten. 

De meest recente Grading Tables

Cijfer

Percentage

6,0

17,30%

6,5

16,85%

7,0

20,37%

7,5

19,35%

8,0

14,47%

8,5

7,48%

9,0

3,07%

9,5

0,88%

10,0

0,23%

Cijfer

Percentage

6,0

8,36%

6,5

9,94%

7,0

17,43%

7,5

22,16%

8,0

22,60%

8,5

12,41%

9,0

5,48%

9,5

1,20%

10,0

0,42%

Grading Tables vervangen het Grade Point Average

Tot 1 september 2017 gebruikten we als UU het Grade Point Average (GPA) om onze cijfers voor het buitenland inzichtelijk te maken. Dit is een vierpuntsschaal waarop veel Angelsaksische universiteiten hun gewogen gemiddelde uitdrukken. Een toelichting hierbij is echter altijd nodig. De normering van het GPA verschilt namelijk per (internationale) universiteit.  

Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder behoorlijke verwijzing en is een vorm van fraude. Bij constatering van fraude of plagiaat kan de examencommissie van de opleiding sancties opleggen. De sterkste sanctie die de examencommissie kan opleggen is het indienen van een verzoek aan het College van Bestuur om een student van de opleiding te laten verwijderen.

Op de pagina Fraude en plagiaat vind je nadere uitleg wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en een aantal concrete voorbeelden.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op de juiste manier met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zie ook de privacyverklaring van de Universteit Utrecht over het gebruik van cookies en het meten van aantallen bezoekers op onze websites.

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.