Wanneer je alle studieonderdelen van de masteropleiding B&O hebt afgerond en je staat correct ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voldoe je aan de voorwaarden om af te studeren. De examencommissie controleert dan je examen en bepaalt het judicium. Als de examencommissie vaststelt dat je inderdaad kunt afstuderen, ontvang je hierover bericht.

Om te kunnen afstuderen, moet je in OSIRIS zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. De opleiding schrijft je in op een examenprogramma en je kunt dit in OSIRIS ook zelf controleren.

Op het diploma en de cijferlijst wordt je naam afgedrukt zoals geregistreerd in OSIRIS.
Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in OSIRIS juist zijn.

De opleiding communiceert over afstuderen uitsluitend via je studentmailadres.

Op elke laatste werkdag van de maand om 9.00 uur controleert de examencommissie B&O alle examens van de studenten die hiervoor volgens OSIRIS in aanmerking komen. De studenten die kunnen afstuderen ontvangen hierover bericht. In dit bericht stelt de examencommissie de afstudeerdatum vast. Ook vind je hierin informatie over het ontvangen van je diploma, hoe je je kunt uitschrijven en je studiefinanciering moet stopzetten.

Denk je zelf dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gekregen, stuur dan een e-mail naar de examencommissie.

Wil je nog niet afstuderen? In bepaalde gevallen kun je je afstuderen uitstellen.

De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin je laatste studieresultaat in OSIRIS is geregistreerd. Je moet correct ingeschreven staan als UU student tot en met deze afstudeerdatum. Je kunt zelf zien wat je afstudeerdatum gaat worden, maar het is de examencommissie die de afstudeerdatum formeel vaststelt.

Wanneer je in OSIRIS ziet dat al je studieresultaten zijn ingevoerd, kun je je dus uitschrijven want dan weet je dat je nog diezelfde maand gaat afstuderen. 
Op elke maandelijkse afstudeerdatum om 9.00 uur controleert de examencommissie de examens van alle masterstudenten die in die maand volgens OSIRIS aan de exameneisen hebben voldaan. 

Dit zijn de afstudeerdata van Bestuurs- en organisatiewetenschap in studiejaar 2021-2022:  

 • donderdag 30 september 2021
 • vrijdag 29 oktober 2021
 • dinsdag 30 november 2021
 • vrijdag 24 december 2021
 • maandag 31 januari 2022
 • maandag 28 februari 2022
 • donderdag 31 maart 2022
 • vrijdag 29 april 2022
 • dinsdag 31 mei 2022
 • donderdag 30 juni 2022
 • vrijdag 29 juli 2022
 • woensdag 31 augustus 2022

NB. In de maanden juli en augustus wordt wekelijks gecontroleerd welke studenten kunnen afstuderen om zoveel mogelijk studenten de kans te geven de opleiding nog binnen het studiejaar af te ronden.

Voor de masteropleiding zijn er jaarlijks twee uitreikingen, in mei en in oktober of november.

In het afstudeerbericht dat je via mail ontvangt is een link opgenomen naar het webformulier van B&O. Hierin kun je aangeven op welke manier je je diploma wilt ontvangen.

Diploma afhalen

Als je in het webformulier aangeeft je diploma te willen afhalen, ontvang je bericht van de opleiding waar en vanaf welke datum je je diploma kunt afhalen.

Diploma-uitreiking

Als je wilt deelnemen aan een diplomauitreiking geef je dit aan in het webformulier dat je bij je afstudeerbericht ontvangt.

De masterscripties van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap worden opgenomen in het scriptiearchief van de universiteitsbibliotheek. Hiermee wordt dit werk nadat de student is afgestudeerd openbaar gemaakt en via internet toegankelijk voor toekomstige onderzoekers. Het scriptiearchief fungeert voor de opleiding tevens als archief waarin afstudeerscripties terug te vinden zijn ten behoeve van her-accreditatie van de opleiding.

Je kunt zelf de eindversie van je scriptie uploaden. Doe dit direct nadat je je scriptiecijfer hebt ontvangen. Pas nadat je scriptie in het archief is geplaatst kun je je diploma in ontvangst nemen.

Bestuurs- en Organisatiewetenschap wil graag weten wat je van de masteropleiding vond. Daarom vragen we je de curriculumevaluatie in te vullen waarin je al je op- en aanmerkingen over de studie kwijt kunt. Hiermee help je toekomstige masterstudenten. In het afstudeerbericht en in het webformulier tref je een link aan naar de curriculumevaluatie.
De opleiding B&O stelt het zeer op prijs als je aan de evaluatie wilt meewerken.

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na verzending van het afstudeerbericht een verzoek indienen bij de examencommissie.
Je krijgt in ieder geval uitstel als je:

 • een bestuursfunctie vervult waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is
 • een stage of extra keuzecursussen in het buitenland gaat volgen

Wel uitstel

Als je je afstuderen mag uitstellen, krijg je daarvan bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Na deze datum zul je opnieuw bericht van de examencommissie ontvangen dat je hebt voldaan aan de eisen om af te studeren. We laten je dan weten wat je afstudeerdatum wordt.

Geen uitstel

Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, krijg je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder voor jou heeft vastgesteld.

Research Data Management
Als je een scriptie schrijft, heb je te maken met Research Data Management: het verwerken van gegevens en mogelijk ook van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je interviews afneemt. In het laatste geval heb je dan te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je dient je gegevens daarnaast te allen tijde goed te beveiligen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je je aan moet houden qua wetgeving en universitaire kaders. Dit zoek je uit voordat je met het schrijven van je scriptie begint. Je scriptiebegeleider kan je hierbij helpen, vraag deze naar de richtlijnen. Meer informatie vind je hier:

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/guides/handling-personal-data

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald in 1996 of later. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma in 1995 of eerder behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

 • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
 • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
 • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.