Als je op zoek bent naar extra uitdaging tijdens je masterprogramma bij Bestuurs- en organisatiewetenschap, dan kun je die vinden in de B&O Academie, facultaire honourstrajecten of universitaire honourprogrammma’s.

De B&O Academie is een variant op honoursprogramma’s zoals andere opleidingen van de Universiteit Utrecht die hebben. De B&O Academie is het kader waarbinnen de verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten van de bachelor- en de masteropleiding zijn samengebracht. Sommige daarvan zijn nieuw, andere zijn je misschien al vertrouwd. Als je meedoet aan een van deze activiteiten en die succesvol afrondt, versterk je je eigen profiel als B&O masterstudent. Daarnaast krijg je een aantekening op een speciale bijlage bij je diploma.

De activiteiten van de B&O Academie sluiten aan op het inhoudelijke studieprogramma van je B&O masterprogramma. Er zijn drie verschillende vormen:

 • Curriculum-plus: deze activiteiten zijn verbonden met cursussen uit je masterprogramma.
 • Extra-curriculair: deze activiteiten vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een studiereis.
 • Curriculaire activiteiten: keuzemogelijkheden binnen en buiten het B&O studieprogramma die studiepunten opleveren.

Het honoursaanbod is ingedeeld in curriculum plus, extra-curriculaire en curriculaire activiteiten. Deze worden binnen een masterprogramma aangeboden, maar kunnen ook programma-overstijgend zijn.

Curriculum Plus

 • Scriptie Plus Advies traject, gekoppeld aan het afstudeeronderzoek (periode 3 en 4)
 • Scriptie Plus Academisch traject, gekoppeld aan het afstudeeronderzoek (periode 3 en 4)
 • Scriptie Plus Arts Based Research traject, gekoppeld aan het afstudeeronderzoek (periode 3 en 4)

Extra-curriculair

 • Internationale studiereis binnen de diverse masterprogramma’s (periode 3 of 4).
 • Binnen je eigen masterprogramma kun je samen met medestudenten en docenten een internationale studiereis organiseren.
 • Ook de activiteiten van Global Studies, onderdeel van UGlobe (Utrecht Centre for Global Studies) kunnen onderdeel zijn van je programma. Kijk daarvoor op de website.

Curriculair

 • Honoursprogramma’s Universiteit Utrecht (waaronder bijvoorbeeld het Young Innovators programma)
 • Internationale Researchproject B&O (georganiseerd in samenwerking met studievereniging Perikles, een keer in de twee jaar)
 • Creating Societal Impact (honourscursus samen met studenten van de Law Colleges, Utrecht University School of Economics en University College Utrecht)
 • Internationale summerschool (in periode 4 of zomerperiode)

Voor de curriculaire activiteiten krijg je studiepunten na deelname en afronding. Deze extra studiepunten worden vermeld op de cijferlijst bij het masterdiploma. Voor de overige honoursactiviteiten geldt dit niet. Wel is het mogelijk deze activiteiten in Osiris te registreren en op een aparte bijlage bij het diploma te laten vermelden. Neem hierover vooraf contact op met Jeroen Vermeulen, honourscoördinator van de master B&O: J.Vermeulen@uu.nl.

Je kunt ook een honourscomponent toevoegen aan je reguliere masterscriptie. Daarmee doe je extra academische en professionele vaardigheden op. We noemen dit Scriptie plus. Het Scriptie plus traject is gepland in semester 2 en kent drie verschillende varianten. Elke variant organiseert in deze periode vijf tot tien bijeenkomsten. Vorm en frequentie van deze bijeenkomsten wisselen per variant.
 

 • Scriptie Plus Advies. Als extra uitdaging kun je ervoor kiezen om naast je scriptie op basis van je afstudeeronderzoek een adviesrapport (voor een organisatie) te schrijven. Je krijgt ondersteuning in het verder ontwikkelen van adviesvaardigheden en het schrijven van het rapport.
 • Scriptie Plus Academisch. Je kunt er ook voor kiezen om naast je scriptie een artikel te schrijven op basis van je afstudeeronderzoek. Je krijgt ondersteuning in het schrijven van een wetenschappelijk of populairwetenschappelijk artikel.
 • Scriptie Plus Arts Based Research. Je kunt ook kiezen voor verdieping in creatieve onderzoeksmethoden en de vertaling van de resultaten van je afstudeeronderzoek in een artistiek product. Je werkt toe naar een alternatieve presentatie van je masterscriptie, bijvoorbeeld in een film, muziekstuk, serie tekeningen of een performance.

Hieronder lees je meer:

 • Meer informatie voorafgaand aan semester 2
 • Afronding van Scriptie Plus
 • Uitgebreide beschrijving Scriptie Plus varianten

Meer informatie voorafgaand aan semester 2

De opleiding informeert je voor aanvang van semester 2 via email over de keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de samenstelling van de groep is de voertaal tijdens de bijeenkomsten van Scriptie Plus Nederlands of Engels. Per variant geven we aan:
 

 • geschatte studiebelasting (aantal bijeenkomsten, voorbereiding, te leveren producten);
 • globale inhoud per bijeenkomst en welk eindproduct van je wordt verwacht;
 • het moment en de manier waarop je je kunt aanmelden;
 • op welke manier de inschrijving verloopt (op volgorde van aanmelding, via loting of anders);
 • of er een beperking is in het aantal deelnemers aan een variant;
 • aan welke eisen je moet voldoen om dit traject met succes te kunnen afsluiten;
 • op welke manier je je kunt kwalificeren voor deelname.

We plannen de bijeenkomsten van Scriptie Plus zoveel mogelijk naast het reguliere masteronderwijs maar omdat Scriptie Plus voor alle B&O masterstudenten is bedoeld, zal dit niet altijd lukken. In geval van overlap overleg je zelf met de betrokken docenten waaraan je prioriteit kunt geven.

Afronding Scriptie Plus

Afronding van Scriptie Plus wordt op de B&O Academie bijlage bij het masterdiploma vermeld wanneer aan het volgende is voldaan:

 1. je hebt alle bijeenkomsten bijgewoond;
 2. je hebt een bij het traject passend product opgeleverd dat door een docent als voldoende beoordeeld is;
 3. je hebt het Scriptie Plus traject afgerond op je afstudeerdatum.

Uitgebreide beschrijving Scriptie Plus varianten:

Scriptie Plus Advies

Tijdens Scriptie Plus Advies werk je aan de versterking van je vaardigheden de adviescomponent van je scriptie door extra begeleiding en bijeenkomsten met verschillende adviseurs. Je sluit het traject af met een adviesproduct.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
 

 • Inhoudelijke bijeenkomsten. Er zijn in totaal negen bijeenkomsten waarin adviseurs van binnen en buiten USBO aangeven hoe zij zelf een adviesrapport schrijven en ingaan op vragen die spelen bij studenten. Hier komen onderwerpen aan de orde als de vorm en opbouw van een advies, maar ook de relatie met een opdrachtgever en de inrichting van een traject.
  Daarnaast leggen we enkele werkbezoeken af.
 • Persoonlijke feedback. Je krijgt twee keer feedback van een ervaren adviseur; aan het begin van het traject op de offerte en aan het eind op het adviesproduct dat je inlevert. Centraal hierbij staat de vraag hoe de adviescomponent van je onderzoek en de rapportage hierover kan worden versterkt.
 • Intervisie. Tijdens het traject geven studenten elkaar feedback en ondersteuning bij het schrijven van het adviesproduct. De feedbackgroepen worden samengesteld met studenten uit verschillende masterprogramma’s.

Scriptie Plus Academisch

In Scriptie Plus Academisch verkennen we de wereld van het publiceren en werken we aan de vertaling van je afstudeeronderzoek naar een wetenschappelijk (of op wetenschap gebaseerd) artikel. Als je de resultaten van je onderzoek graag beschikbaar wilt stellen aan een breder publiek dan is Scriptie Plus Academisch interessant voor jou.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
 

 • Getting started. Kennismakingsbijeenkomst over de onderzoeksprojecten van de deelnemers, verschillen tussen academisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek, processen en ambities.
 • Getting structured. Wat is de structuur van een wetenschappelijke publicatie? Welke vormen zie je? Wat zijn kernargumenten of redeneringen die van belang zijn? Welke fouten moet je vermijden? En: een ‘marktverkenning’: welke tijdschriften bestaan er eigenlijk en waar zou je je op kunnen richten?
 • Getting published. Inhoudelijke verdieping: hoe verlopen review-procedures en wat betekent dat voor je stuk? Plus: ‘tips and tricks’ about how to get published.
 • Getting noticed. Inhoudelijke verdieping: wat kun je doen om ervoor te zorgen dat het artikel ook gelezen wordt? Hoe zorg dat je tekst impact krijgt?
 • Getting off the ground. Bespreking van de conceptartikelen.

Scriptie Plus Arts Based Research

In Scriptie Plus Arts Based Research verkennen we wat we als wetenschappers kunnen leren van de werkwijzen van kunstenaars en hoe je creatieve werkwijzen kunt integreren in je onderzoek. We doen dit aan de ene kant om nieuwe mogelijkheden en meer diepgang te krijgen in je onderzoek. Aan de andere kant leer je hoe je creatieve vormen kunnen inzetten om een groter publiek te bereiken met de uitkomsten van je onderzoek.

Dit traject bestaat uit zeven workshops waarin we werken met o.a. fotografie, verhalen, poëzie, tekenen, digital storytelling, drama en muziek. In de afsluitende bijeenkomst presenteer je een eindproduct waarin je de uitkomsten van je afstudeeronderzoek op een creatieve manier verbeeldt. Dit kan op allerlei manieren, bijvoorbeeld door een korte film, een foto-essay, een verhaal, een serie tekeningen of een performance.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
 

 • Session 1: introduction
 • Session 2: visual art: photography and video
 • Session 3: movement: walking and drama
 • Session 4: writing: stories
 • Session 5: writing: poetry
 • Session 6: multimedia: drawing, music, digital storytelling
 • Session 7: presentations

Je kunt je B&O honoursprogramma zelf samenstellen. Op basis van je eigen interesses en mogelijkheden kun je kiezen uit het aanbod van de B&O Academie en de verschillende masterprogramma’s. Die activiteiten komen vervolgens in je examenprogramma en/of op de B&O Academie bijlage bij je diploma. Daarnaast kun je ook zelf activiteiten inbrengen in je examenprogramma of in je programma van de B&O Academie.

Om opgenomen te worden in je honoursprogramma, moeten je honoursactiviteiten in ieder geval een van deze elementen bevatten: ze tonen maatschappelijke betrokkenheid; verdiepen, verbreden je kennis en ervaring met onderzoek; of ze hebben een internationaal karakter. Overleg hierover altijd met de coördinator.

Voor de curriculaire activiteiten krijg je studiepunten na deelname en afronding. Deze extra studiepunten worden vermeld op de cijferlijst bij het masterdiploma. Voor de overige honoursactiviteiten geldt dit niet. Wel is het mogelijk deze activiteiten in Osiris te registreren en op een aparte bijlage bij het diploma te laten vermelden.

Honourscoördinator

Neem over de samenstelling van je B&O Academieprogramma contact op met Jeroen Vermeulen, honourscoördinator van de masteropleiding B&O: J.Vermeulen@uu.nl.

Interesse voor de B&O Academie? De manier van aanmelden verschilt per activiteit. De opleiding informeert je voor aanvang van semester 2 via email over de keuzemogelijkheden voor Scriptie Plus. In het algemeen presenteren de coördinator en/of organisatoren van de activiteit een korte toelichting tijdens een college.

Meer weten

Voor het beoordelen van activiteiten vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de B&O Academie: Jeroen Vermeulen: J.Vermeulen@uu.nl.