Als student heb je verschillende mogelijkheden tot inspraak en medezeggenschap bij de Universiteit Utrecht. Je kunt meepraten over je eigen opleiding, het departement en de faculteit waaraan je studeert, maar je hebt ook inspraak in het reilen en zeilen van de Universiteit Utrecht als geheel.

Kwaliteitszorg

Bij de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap is er een opleidingscommissie en zijn er twee opleidingsbesturen (voor bachelor- en masteropleiding). Bovendien krijgen studenten ieder jaar de kans om mee te praten over het onderwijs in de studentenpanels. Deze vormen van inspraak en medezeggenschap zijn onderdeel van de kwaliteitszorg van de opleiding

Faculteitsraad en Universiteitsraad

Daarnaast zijn studenten van de opleiding B&O vertegenwoordigd in het bestuur van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), de Faculteitsraad en kunnen zij zich kandidaat stellen voor de Universiteitsraad. Daar wordt over meer dan het onderwijs alleen gesproken.

Wat is een studentenpanel?

Elk jaar organiseert de opleiding B&O studentenpanels voor alle bachelorjaren.  In een studentenpanel praat je met de onderwijsdirecteur over je ervaringen in het onderwijs en bij USBO. Het panel is de plek waar je suggesties en opmerkingen kwijt kunt over de cursussen waar je mee bezig bent of die je net hebt afgerond. Maar ook andere zaken die met je studie te maken hebben, kunnen aan de orde komen. Elk bachelorjaar heeft een eigen panel met daarin twee of drie studenten uit elke leergroep.

Het bachelor 1 panel komt elke onderwijsperiode bij elkaar.

Het bachelor 2 panel drie keer per jaar, in december, maart en juni.

Het panel voor bachelor 3 wordt twee keer georganiseerd in semester 2, in maart en juni. 

De panels zijn informeel, dat wil zeggen dat er geen agenda of verslag wordt gemaakt. De onderwijsdirecteur neemt de in het panel besproken punten mee en licht in een volgende bijeenkomst toe of en zo ja wat de opleiding hiermee gaat doen. Bij elk panelgesprek is iemand van Studentbelang aanwezig.

Het is de bedoeling dat panelleden zich op de bijeenkomsten voorbereiden en bij groepsgenoten en andere medestudenten nagaan of zij onderwerpen hebben die namens hen kunnen worden ingebracht. 

Wat verwachten we van je?

Meedoen in het studentenpanel is een concrete manier van meepraten over de opleiding omdat signalen uit het panel vaak direct aangepakt kunnen worden. Voor de panels zoeken we:

  • Voor bachelor 1 en 2: drie studenten uit elke leergroep,
  • Voor bachelor 3: twee studenten uit elke leerkring.

De panelbijeenkomsten worden voor het hele jaar gepland. Deze zijn per studiejaar op vaste weekdagen, maandag of dinsdag, aan het eind van de middag van 17.00 tot 18.00 uur. De opleiding verwacht dat je bij alle panelbijeenkomsten aanwezig bent en hieraan een zinvolle bijdrage levert. Je spreekt in het panel niet alleen namens jezelf, maar vertegenwoordigt je leergroep of leerkring.  

In bachelor 1 bespreken de docenten van de cursussen in periode 1 wie namens de drie leergroepen aan het panel deelneemt.

Voor het panel van bachelor 2 kun je je je vóór 15 november aanmelden bij Studentbelang: studentbelang.usbo@uu.nl. Vermeld in je mail je leergroep.

Bachelor 3 studenten worden in februari voor het panel benaderd via de docenten van de verschillende leerkringen.

Studenten die zich hebben aangemeld voor één van de panels ontvangen van Onderwijs- en Studentzaken een uitnodiging voor de bijeenkomsten. 

Wat is het studentenpanel?

Elk jaar stelt de opleiding B&O een studentenpanel samen voor masterstudenten.  In dit studentenpanel praat je met de onderwijsdirecteur over je ervaringen in het onderwijs en bij USBO. Het panel is de plek waar je suggesties en opmerkingen kwijt kunt over de cursussen waar je mee bezig bent of die je net hebt afgerond. Maar ook andere zaken die met je studie te maken hebben, kunnen aan de orde komen.

De opleiding heeft één masterpanel voor alle masterprogramma’s samen. Per programma kunnen twee studenten deelnemen. Het panel komt in januari en juni bij elkaar. Het panel is informeel dat wil zeggen dat er geen agenda of verslag wordt gemaakt. De onderwijsdirecteur neemt de in het panel besproken punten mee en geeft de panelleden een terugkoppeling waarin toegelicht wordt of en zo ja wat de opleiding hiermee gaat doen.

Bij het panelgesprek is iemand van Studentbelang aanwezig. Het is de bedoeling dat panelleden zich op de bijeenkomsten voorbereiden en bij medestudenten nagaan of zij onderwerpen hebben die namens hen kunnen worden ingebracht. 

Wat verwachten we van je? 

Meedoen in het studentenpanel is een concrete manier van meepraten over de opleiding omdat signalen uit het panel vaak direct aangepakt kunnen worden.

Voor het panel zoeken we:

  • uit elk masterprogramma twee studenten; liefst mensen met verschillende bacheloropleidingen.  

De panelbijeenkomsten zijn op maandag aan het eind van de middag van 17.00 tot 18.00 uur. De opleiding verwacht dat je bij beide panelbijeenkomsten aanwezig bent en hieraan een zinvolle bijdrage levert. Je spreekt in het panel niet alleen namens jezelf, maar vertegenwoordigt je mastergroep.  
 
Heb je belangstelling voor het panel, bespreek dit dan met de medestudenten in je groep en stem samen af wie zich namens het masterprogramma aanmeldt. Aanmelden voor het masterpanel kan tot 15 november bij Studentbelang: studentbelang.usbo@uu.nl. Vermeld in je mail je masterprogramma en je vooropleiding. Na aanmelding ontvang je van de afdeling Onderwijs- en Studentzaken een uitnodiging voor de bijeenkomsten. 

De opleiding B&O evalueert elke cursus met studenten. Aan het eind van een cursus krijg je een evaluatieformulier. Voor elke cursus is een aantal standaardvragen gemaakt zodat achteraf een vergelijking met andere jaren of cursussen mogelijk is. Daarnaast kan de docent enkele eigen vragen toevoegen, bijvoorbeeld over een nieuw boek, een toets of een gastspreker. Op de achterkant van het evaluatieformulier is ruimte voor eigen opmerkingen: wat je van de cursus hebt geleerd of wat er volgens jou beter kan. Onderwijs- en Studentzaken verwerkt de ingevulde evaluatieformulieren en stuurt de geanonimiseerde resultaten naar de cursuscoördinator met de vraag in een docentevaluatie te reageren op de opmerkingen van studenten.

Voor de opleiding zijn de resultaten van cursusevaluaties erg belangrijk. Ze worden op verschillende plaatsen gebruikt:

Opleidingsbesturen

Studenten- en docentevaluaties samen gaan naar het opleidingsbestuur van de bachelor- of masteropleiding. In elk bestuur zit een studentlid. Het bestuur bespreekt alle evaluaties en kijkt of er aanleiding is voor verbeteracties. Het bestuur vraagt de docent bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar een boek dat beter aansluit bij de cursus of om de weging van een toets aan te passen.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (het medezeggenschapsorgaan van de opleiding met vier studentleden) bekijkt de evaluatieresultaten en de acties die de opleidingsbesturen hierbij nemen. De opleidingscommissie heeft tot taak de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en adviseert de besturen over alles wat met de onderwijskwaliteit te maken heeft.

Toetscommissie

De toetscommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsen binnen de opleiding. Daarom gaan de evaluatieresultaten ook naar de toetscommissie, die specifiek kijkt naar de scores op vragen over toetsing en naar opmerkingen van studenten en docenten over toetsen. De toetscommissie komt soms in actie naar aanleiding van signalen of klachten van individuele studenten over een toets.

Professionalisering docent

Cursusevaluaties geven veel informatie over de bij de cursus betrokken docenten. Daarom gebruikt de opleiding de evaluatiegegevens bij de professionele ontwikkeling van docenten, bijvoorbeeld in het traject naar de Basiskwalificatie Onderwijs die elke docent haalt.

Aan het eind van bachelor of master vraagt de opleiding je terug te kijken op je studietijd bij B&O in een korte online evaluatie. Een link naar deze evaluatie vind je in het mailbericht waarin de examencommissie je laat weten dat je bent afgestudeerd. Het is voor de opleiding belangrijk te weten op welke manier je op de studie terug kijkt; of je voldoende uitdaging hebt ervaren. Mogelijk heb je suggesties voor verbeteringen. Je kunt bij je afstuderen met iets meer afstand en met overzicht terug kijken op je studie. Bovendien is B&O benieuwd wat je na de opleiding gaat doen.

De Opleidingscommissie (OC) is een inspraakorgaan dat zich uitsluitend met onderwijstaken bezighoudt. De OC bestaat uit 8 leden, waarvan vier docenten en vier studenten.

In studiejaar 2020-2021 is de OC als volgt samengesteld:
 

De docenten zijn:

- Madelinde Winnubst (voorzitter)
- Stefanie Beyens
- Rik van Berkel
- Marlot Kuiper

De studenten zijn:

- Kim Kikstra 
- Rhodé Prosman 
- Paul Beuzekom 
- Marie-Claire Dijkman 

De OC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de onderwijsdirecteuren en de opleidingsbesturen van USBO over het onderwijs en de onderwijskwaliteit. De OC is gesprekspartner bij voorgestelde wijzigingen in het onderwijsprogramma en speelt elke zes jaar een belangrijke rol bij de heraccreditatie van de opleidingen. Ook adviseert de OC jaarlijks over het cursusaanbod en de onderwijsevaluaties in bachelor en master en heeft een eigen rol bij het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen (OER).

Contact

Ben je student en heb je een vraag voor de Opleidingscommissie van B&O? Stuur dan een e-mail naar de studenten in de commissie. Je kunt hen bereiken via studentbelang.usbo@uu.nl.

De faculteitsraad is het gekozen medezeggenschapsorgaan van de faculteit voor personeel en studenten. De faculteitsraad heeft 24 zetels: 12 voor personeelsleden en 12 voor studenten. Het faculteitsbestuur bespreekt met de faculteitsraad de onderwerpen waarop zij wettelijke bevoegdheden heeft en voorts alle andere onderwerpen die het faculteitsbestuur dan wel de faculteitraad van belang vinden om te bespreken. In de jaarplanning zijn de vaste agendapunten van de faculteitsraad opgenomen bij de betreffende vergadering.

De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement, dat een facultaire uitwerking vormt van hetgeen bepaald is in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De (interne) werkwijze van de faculteitsraad is vastgelegd in een Reglement van Orde.

Stel je kandidaat voor de Faculteitsraad

In mei vinden de verkiezingen plaats voor de faculteitsraad.

Wil jij meedenken op het facultaire niveau van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering?
Wil je bestuurlijke ervaring doen? Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad, want deze zoekt gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

Wat houdt het in?

De FR bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden. De studentleden worden elk jaar gekozen. Als studentlid ontvang je een compensatie van 0,1 fte (i.v.v. bestuursbeurs), als voorzitter van de studentgeleding (en tevens vice-voorzitter FR) zelfs 0,2 fte (i.v.v. bestuursbeurs). De raad adviseert het bestuur van de faculteit gevraagd en ongevraagd, en heeft op enkele belangrijke onderwerpen instemming, bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van de begroting.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke student die studeert bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organnisatie kan zich kandidaat stellen. Je kan je aansluiten bij een kandidatenlijst vanuit jouw eigen departement of je kan zelf een lijst starten.

Er zijn 3 kiesdistricten:

1. Studenten Departement Rechtsgeleerdheid : 6 zetels
2. Studenten Departement Economie: 3 zetels
3. Studenten Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap : 3 zetels

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je kandidaat stellen op 17 en 18 april 2019 (tot 17.00 uur). Voor vragen kun je terecht bij het bestuurssecretariaat van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie: REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl. Neem tijdig contact op want de ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten echt uiterlijk op donderdag 18 april binnen zijn. Dat kan door de formulieren op papier of via mail in te leveren (let op leesbare scan). Er kan niet afgeweken worden van deze deadlines!

Documenten

Voor belangrijke documenten ga je naar de teamsite van de faculteitsraad.

Je kunt daarbij denken aan:

  • Kandidaatsstellingsformulier
  • Kiesreglement REBO
  • Tijdschema Verkiezingen 2019

De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur van de UU. De raad levert een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de universiteit. De U-raad volgt het College van Bestuur kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. De U-raad bestaat uit 12 personeelsleden en 12 studentleden, afkomstig van alle faculteiten en diensten. 

Meer weten?

Nuttige links

  • Agenda's, nota's, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene medezeggenschapsteamsite (inloggen met @uu.nl- of @students.uu.nl-adres en vervolgens opnieuw met dit mailadres en Solis-wachtwoord)  
  • Vragen over de raadsstukken? Lees de reglementen of neem contact op met één van de secretarissen van de universiteitsraad Anne-Marie Partridge of Trudelien van't Hof

Verkiezingen

Elk jaar organiseert het Centraal Stembureau verkiezingen voor de studentenzetels van de universiteitsraad. En iedere twee jaar voor de medewerkerszetels. Lees meer over de verkiezingen en hoe je je kandidaat stelt.

Lees voor meer informatie over de verkiezingen de reglementen of neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge via telefoonnummer 030-253 43 55.

BeURS voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.