De uitdagingen  waar de wereld momenteel voor staat liegen er niet om.  Denk aan het klimaatvraagstuk en de ontregelende werking van de pandemie die sneller opkwam dan die weer oploste. Ook lokaal, in de stad Utrecht, spelen deze mondiale vraagstukken door in de vorm van een groeiende tweedeling voor wat betreft de inkomensverdeling en de gevolgen die dat bijvoorbeeld heeft voor de toegang tot goed onderwijs.  Of het nou gaat om mondiale, nationale of vraagstukken van meer lokale aard, er is een groeiende behoefte aan professionals die in staat zijn om deze trends met behulp van wetenschappelijke kennis en inzichten om te buigen tot kansen.

Ook de Universiteit Utrecht ziet het als haar opdracht om zowel mondiaal, nationaal en lokaal bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken vanuit het toepassen van wetenschappelijke kennis.

De afgelopen jaren zijn er experimenten geweest met vormen van onderwijs die we nu labelen als community engaged learning (CEL). Er tekent zich een specifieke, Utrechtse aanpak af in de wijze waarop CEL vorm krijgt en deze minor is daar een uiting van. Kernbegrippen zijn: samen met lokale stakeholders werken aan het onderzoeken van het probleem en de daaruit volgende vraag en het co-creëren van duurzame oplossingen. Het proces van samenwerken met lokale stakeholders is er een van wederkerigheid en tot wederzijds strekkend voordeel.

De minor Community Engaged Learning stelt studenten in staat om de tijdens de studie verworven kennis en inzichten in te zetten voor het mee helpen oplossen van maatschappelijke issues als onderdeel van het curriculum.  Binnen de context van de minor krijgt de student de kans om hands-on kennis en ervaring op te doen buiten de beslotenheid  van het lokaal en de campus. Door met allerhande vragen en issues van lokale stakeholders en Utrechters in contact te komen verbreden studenten hun kennis en ontwikkelen zichzelf als persoon en als toekomstig professional. Daarnaast stelt het contact met de lokale stakeholder de studenten in staat  om het eigen onderwijs kritisch te bezien tegen de achtergrond van de vragen uit de praktijk.  

De minor Community Engaged Learning bestaat uit vier vakken die elk een verschillend en complementair didactisch, inhoudelijk en thematisch perspectief bieden op het co-creëren en testen van duurzame maatschappelijke innovaties samen met stakeholders. Hierdoor kan een student een leeropbrengst realiseren die verder gaat dan het volgen van een enkel vak met een CEL insteek.

De leeropbrengsten van de minor CEL zijn:

  • Leren omgaan met verschillende perspectieven op inhoudelijke thema’s en de aanpak daarvan die stakeholders in een community inbrengen in de samenwerking (boundary crossing/ transdisciplinair werken);
  • Leren om samen met maatschappelijke stakeholders, mede-studenten en docenten te komen tot kennis over- en inzicht in maatschappelijke thema’s;
  • Leren om in samenwerking te komen tot duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • Leren je op een sensitieve en ethische manier te verhouden tot andersdenkende samenwerkingspartners;
  • (mede) Eigenaarschap leren nemen over de eigen leeromgeving en het eigen leren;
  • Leren om complexiteit als vertrekpunt te nemen: kunnen omgaan met ambiguïteit,  onzekerheid en ongemakkelijkheid;
  • Bewustzijn van eigen waarden en door systematisch reflectie in actie die waarden in overeenstemming brengen met eigen handelen zowel op het individuele als het team-niveau;
  • Bewustzijn over de eigen plek in de wereld als student, persoon en toekomstig professional vanuit een participatieve wereldbeeld.

Hieronder staan de vier CEL vakken van de minor kort omschreven. Het gaat om het KV Actie, Leren en Impact, het KV Sociaal Ondernemerschap als uitdaging,  de Thematic Interdisciplinairy Challenge (TIC) cursus en het UCU en REBO honoursvak Creating Social impact.

KV USG-4151 Actie Leren en Impact (B3) 

Periode 1 (Geen specifieke voorkennis vereist)

In het kader van het vak Actie Leren en impact doe je samen met een team een actie onderzoek. Het gaat meer specifiek om zogenaamd ‘insider action research’ waarbij je samen met enkele leden van een bepaalde (wijkgerichte) organisatie in de rol van mede-onderzoekers een verandering in die organisatie maakt.  Actie en first en second person reflectie gaan hierbij hand in hand. Actie Onderzoek leidt tot ‘actie kennis’ over het maken van verandering. Op deze manier voerden studenten binnen één van de eerdere edities  met sociaal makelaars in de rol van mede-onderzoeker veranderingen door in de context van wijkpartner DOCK. Thematisch aandachtspunt is de subjectiviteit van de actie-onderzoeker. Ethisch handelen is daarbij een belangrijk gegeven zowel in de praktijk als in de theorie van Actie-onderzoek.

KV USG-4240 Sociaal Ondernemerschap als Uitdaging (B3)

Periode 2 (geen specifieke voorkennis vereist )

In Sociaal Ondernemerschap als Uitdaging werk je in een team samen met lokale belanghebbenden aan het realiseren van een value-case voor een sociale onderneming of een sociaal wijkbedrijf. De outcome van deze samenwerking in de wijk is een getoetste meervoudige waarde propositie.  Impact ontstaat daar waar lokale stakeholders in de community de value-case door-ontwikkelen tot een sociaal wijkbedrijf. In de afgelopen vijf jaar dat studenten op deze manier in Overvecht gewerkt hebben zijn op deze wijze meer dan tien  initiatieven opgestart die nog steeds bestaan. Thematisch aandachtspunt is omgaan met schaarste aan resources in de meest ruime zin. Improviseren en werken met wat er (wel) is, is  een belangrijk gegeven zowel in de weerbarstige alledaagse praktijk maar ook vanuit een theoretische concept als social bricolage.

TIC  Thematic Interdisciplinary Challenge B-B3TIC20

Periode 3 (geen specifieke voorkennis vereist)

Een TIC staat behalve voor bachelor 3 studenten, ook open voor masterstudenten en professionals.  Studenten werken bij de TIC in gemengde teams aan een challenge die gekoppeld is aan de strategische thema’s  van de UU. Deze challenges kunnen per jaar veranderen. In 2021 kunnen studenten kiezen uit 6 challenges gekoppeld aan drie thema’s namelijk  ‘green teens’, ‘contesting governance’ en ‘drowning delta’s’. Meer informatie  over de thema’s en challenges is te vinden op de TIC website. De didactische insteek van de TICs is experiental learning dat wil zeggen dat je leert door ervaring waarbij theoretische kennis aan een praktijksituatie wordt gekoppeld. Met de keuze voor een challenge kies je ook voor een thematische partner/ opdrachtgever die baat heeft bij de oplossingen die in een proces van co-creatie met hen ontwikkeld worden (design thinking). Je werkt in teams met verschillende disciplines en niveaus (mixed class room); interdisciplinair werken is vertrekpunt zowel voor wat betreft het werken aan het (implementeren) van oplossingen als ook vanuit theoretisch perspectief. Boundary crossing is een centraal leerdoel. De voertaal in de context van de TICs is Engels.

KV USG-4541  Creating Societal Impact: Interdisciplinary cooperation and contributing to public value

Periode 3  (geen specifieke voorkennis vereist)

Dit keuzevak is een gecombineerd UCU REBO honor course en als gevolg daarvan zijn maximaal 5 plaatsen beschikbaar voor studenten die de minor CEL volgen.

In deze cursus werken studenten in interdisplinaire teams aan complexe maatschappelijke vraagstukken in de publieke ruimte. Complex wordt daarbij niet zozeer geconceptualiseerd als ingewikkeld, maar slaat op de situatie die ontstaat als meerdere variabelen op een niet kenbare manier op elkaar inwerken met een onvoorspelbare uitkomst (wicked problems). Systeemtheorie is een manier om te helpen zoeken naar het zogenaamde tipping point; een systeemsprong naar een nieuwe evenwichtssituatie waarbij het systeem in de nieuwe situatie meer complexiteit met minder regels aankan en een zekere weerstand tegen verstoringen vertoont. De insteek van het vak is filosofisch theoretisch en het thema is de veranderende relatie tussen mens en natuur.

De voertaal in de context van dit vak is Engels.

Er zijn voor de vakken in de minor geen specifieke vereisten voor wat betreft gewenste voorkennis. Het is mogelijk om de vier vakken in elke volgorde te doorlopen. Een van de gewenste effecten hiervan is dat de deelnemers elkaars docent zijn door in te brengen, te delen en te challengen wat elders al aan inzichten en kennis is opgedaan.

Programma
Actie, leren en impact; Learning Lab Overvecht 1
  • Vakcode: USG4151
  • Blok: 1
  • Departement: USBO
  • Inschrijfperiode: 31 mei - 27 juni 2021
  • Ingangseisen: Geen
  • Voertaal: NL
  • Osiris studiegids: Onderwijsaanbod USG4151 2021
Sociaal ondernemerschap als uitdaging; Learning Lab Overvecht 2
  • Vakcode: USG4240
  • Blok: 2
  • Departement: USBO
  • Inschrijfperiode: 31 mei - 27 juni 2021
  • Ingangseisen: Geen
  • Voertaal: NL
  • Osiris studiegids: Onderwijsaanbod USG4240 2021
Thematic Interdisciplinary Challenge
  • Vakcode: B-B3TIC20
  • Blok: 3
  • Departement: Beta
  • Inschrijfperiode: Voor 22 november 2021
  • Ingangseisen: Geen
  • Voertaal: EN
  • Osiris studiegids: Course offerings B-B3TIC20 2021
Creating Societal Impact: Interdisciplinary cooperation and contributing to public value
  • Vakcode: USG4541
  • Blok: 3
  • Departement: USBO
  • Inschrijfperiode: 1 November – 28 November 2021
  • Ingangseisen: Geen
  • Voertaal: EN
  • Osiris studiegids: Course offerings USG4541 2021

Aanmelden voor deze minor kan door je zowel in te schrijven voor de minor als de individuele vakken, via Osiris Student. De minorinschrijving staat het hele jaar open, maar de vakinschrijvingen zijn gebonden aan de vaste inschrijfperiodes. Je kunt het programma in iedere gewenste volgorde doorlopen.

Semester 1

Periode 1: 6 september 2021 t/m 12 november 2021
Periode 2: 15 november 2021 t/m 4 februari 2022

Inschrijving: 31 mei t/m 27 juni 2021 (periode 1 en 2)
Na-inschrijving: 23 en 24 augustus 2021 (periode 1), 25 en 26 oktober 2021 (periode 2)

Semester 2

Periode 3: 7 februari 2022 t/m 22 april 2022
Periode 4: 25 april 2022 t/m 1 juli 2022

Inschrijving: 1 november t/m 28 november 2021

Na-inschrijving: 24 en 25 januari 2022 (periode 3), 4 en 5 april 2022 (periode 4)

Ben je student aan een andere universiteit of hogeschool, neem dan voor de aanmeldingsmogelijkheden contact op met het Studiepunt van U.S.E.: Studiepunt.Economie@uu.nl.

In het studiejaar 2021-2022 kan een beperkt aantal studenten deelnemen aan het volledige programma. Indien jouw aanmeldverzoek boven het vaste plaatsingsaantal uitkomt wordt er contact met je opgenomen om alternatieve mogelijkheden te bespreken.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de coördinator, Dr. Jeroen Vermeulen.

Voor vragen over aanmelden en inschrijven kun je contact opnemen met het Studiepunt van U.S.E. tel. (030) 253 4283 en e-mail Studiepunt.Economie@uu.nl.