Op deze pagina vind je meer informatie over academische en professionele vaardighedencursussen die je tijdens je masterprogramma kunt volgen. Daarna zie je het overzicht van je hele studieprogramma.

 

Om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt biedt de masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap vaardighedencursussen om je academische en professionele vaardigheden eigen te maken. Studenten van de éénjarige masterprogramma’s kunnen twee van deze vaardighedencursussen kiezen. Denk hierbij aan cursussen over managementvaardigheden, advieskunde, projectmanagement of organisatiedynamiek. Deze cursussen kunnen je voorbereiden op functies als manager, (organisatie-)adviseur of beleidsmedewerker en besteden ook aandacht aan meer algemene competenties die van nut zijn in de beroepspraktijk. De nadruk ligt op de toepassing van kennis, vaardigheden en inzicht in concrete situaties.

Na je master aan de slag als adviseur? In deze cursus maak je kennis met organisatie-advieswerk, met een focus op advieswerk in de publieke sector. Je doet dat door met medestudenten een reële adviesopdracht uit te voeren voor een publieke organisatie.

Drie belangrijke onderdelen in het adviesproces (de intake, de offerte en het adviesgesprek) vormen de leidraad van de cursus. Aan de hand hiervan train je adviesvaardigheden. Zo doe je onder andere ervaring op in het voeren van een intakegesprek met een (echte) opdrachtgever en oefen je met gespreksvaardigheden die gericht zijn op het bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de offerte en het eindproduct. Daarnaast behandelen we literatuur over het organisatie-adviesvak en gaan we tijdens gastcolleges in gesprek met in- en externe adviseurs. Tot slot reflecteer je grondig op je eigen handelen in de rol van adviseur en het handelen als adviesteam, ondersteund door feedback van de begeleidende docent en de opdrachtgever.

Deze cursus kun je in het Nederlands (periode 1) of in het Engels (periode 2) volgen.

Als je geïnteresseerd bent in HRM-beleid in organisaties, dan zijn kennis, begrip en vaardigheden op arbeidsrechtelijk terrein van groot belang. Centraal in de cursus Arbeidsrecht voor HRM staan daarom arbeidsrechtelijke mogelijkheden en beperkingen om dergelijk beleid te voeren. Je raakt er als niet-jurist bekend met de plaats van het arbeidsrecht in het Nederlandse rechtssysteem en de actoren en rechtsbronnen die vanuit arbeidsrechtelijk perspectief een rol kunnen spelen bij het voeren van HRM-beleid. De cursus kent een praktische en thematische aanpak waarin onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht, zoals individuele arbeidsovereenkomsten, collectieve arbeidsovereenkomsten, de rol van vakbonden, medezeggenschap in organisaties en sociale zekerheid in onderling en wisselend verband aan de orde komen.

Het accent ligt op het verwerven van de vaardigheden om in de HRM-praktijk arbeidsrechtelijke mogelijkheden en beperkingen te herkennen en om in concrete gevallen oplossingen binnen de arbeidsrechtelijke kaders te bedenken. We vullen de bijeenkomsten in met theoretische uiteenzettingen, afgewisseld met verschillende werkvormen waarin je actief aan de slag gaat met de verkregen kennis. Zo presenteer je onder andere oplossingen in een concrete casus en ben je deelnemer aan een zogenaamd Moot court. 

Inzicht in geldstromen, informatiehuishouding en productieprocessen is van essentieel belang voor een professional in de publieke sector. Om mee te kunnen praten met het management moet je weten waar het geld blijft, de informatie vandaan komt en het werk naar toe moet.

In de cursus Bedrijfsvoering in de publieke sector leer je de taal van bedrijfsvoering spreken en krijg je kennis over het instrumentarium via concrete opdrachten. Zo leer je bijvoorbeeld de meest optimale manier om een bedrijfsvoeringsproces in te richten en pas je deze kennis vervolgens toe op het verbeteren van zorg in een ziekenhuis of strafprocessen bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast laten verschillende gastsprekers zien op welke manier bedrijfsmanagement en kennis over processen, sturing, informatie en financiën van belang zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Professionals die te maken hebben met de ontwikkeling en uitvoering van beleid krijgen op verschillende manieren en in verschillende rollen te maken met het verzamelen, bewerken, beoordelen en interpreteren van informatie. Het uitgangspunt van de cursus Beleidsvaardigheden vormen de vaardigheden die beleidsmedewerkers nodig hebben in de verschillende stappen van het ontwerpen van beleid.  

We simuleren een situatie waarin je als beleidsprofessional werkt voor een bestuurder, zoals een wethouder, minister of directielid van een organisatie met een publieke functie. Je neemt steeds een andere positie in het beleidsproces in en van daaruit krijg je een concrete opdracht. Deze opdrachten worden wekelijks in zogenoemde feedbackgroepen door medestudenten en de docent becommentarieerd. In de gezamenlijke bijeenkomsten introduceren we achtergrond en kenmerken van de opdrachten. Ook bediscussiëren we de literatuur op bruikbaarheid voor beleidsprofessionals. Daarnaast geven verschillende gastdocenten een kijkje in de keuken van het werk van beleidsprofessionals en gaan we op werkbezoek bij verschillende publieke organisaties.

De cursus Coaching in organisaties legt een belangrijke basis voor je ontwikkeling in de rol van coach. In deze cursus maak je kennis met de praktijk en theorie van coaching van medewerkers in organisaties en leer je te werken vanuit een psychodynamisch perspectief op het coachingsproces. We werken daarvoor met de methodiek ‘Organizational Role Analysis’ zoals die door The Grubb Institute en anderen is ontwikkeld. Centraal in deze methodiek voor coaching en consulting staat de analyse van de ervaringen van de gecoachte medewerker in zijn/haar rol binnen een organisatie.

Tijdens de cursus verkrijg je kennis en vaardigheden via concrete ervaringen en reflectie hierop. Om de specifieke vaardigheden van de coach aan te leren, krijg je onder andere training in gesprekstechnieken, in het werken met de methodiek en leer je hoe een coachingstraject eruit ziet. Daarnaast ga je ook zelf een coachingstraject uitvoeren onder supervisie van ervaren coaches en zijn er literatuurbesprekingen.

Wil je je voorbereiden op een rol als manager, kies dan voor de cursus Managementvaardigheden. In deze cursus verplaats je je in de rol van manager in een organisatie en staan met name vaardigheden centraal. Je gaat onder andere oefenen met:

  • persoonlijke effectiviteit (reflectie op persoonlijke stijl, vragen en geven feedback)
  • gesprekstechnieken (zoals slechtnieuwsgesprek en functioneringsgesprek)
  • groepsgericht leidinggeven (van instrueren tot delegeren; stijlen van invloed uitoefenen)
  • derde partij-interventies (bemiddelen in conflicten, begeleiden van processen).

Op deze manier verwerf je vaardigheden, inzicht en kennis die bijdragen aan je effectiviteit als manager en krijg je bovendien zicht op je eigen professionele houding in deze rol.

Naast het opdoen van deze vaardigheden en de achterliggende theorieën, maak je ook in de praktijk kennis met de rol van manager. Tijdens de cursus loop je een dag mee met een manager en schrijf je hierover een verslag. Daarnaast organiseer je tijdens de training met medestudenten een workshops over zelfgekozen, relevante thema’s waarmee je je kennis en vaardigheden met betrekking tot managementvaardigheden nog verder vergroot. 

De cursus Organisatiedynamiek legt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van toekomstige professionals in leiderschaps- en adviesrollen. In deze cursus maak je namelijk kennis met de theorie en praktijk van de psychodynamische en systemische benadering van organisaties. Uitgangspunt van deze benadering is dat er naast de bewuste en bedoelde gebeurtenissen in organisaties ook een andere, onbedoelde dynamiek meespeelt, of men zich daarvan bewust is of niet. Door een bewustzijn te ontwikkelen van deze verborgen ‘onbewuste’ motieven en processen, kun je de kwaliteit van het leiderschap en de effectiviteit van organisaties verbeteren.

Tijdens deze cursus maak je kennis met basisbegrippen uit de psychodynamische theorie zoals systeemgrenzen, organization-in-the-mind, rol, weerstand, projectie, overdracht, work- en basic-assumptiongroups. Het leren van de eigen ervaringen staat hierbij centraal. Zo werk je onder andere met je eigen voorbeelden uit werk- of studiesituaties en leer je van je ervaringen in de leergroep. Door hierop te reflecteren en door het ontwikkelen van hypothesen over onderliggende groeps- en organisatiedynamiek leer je jezelf en groepen beter te observeren. Je krijgt bovendien meer zicht op de onderliggende motieven voor gedrag in groepen en organisaties. Dat stelt je in staat om lastige situaties in teams beter te begrijpen, ermee om te gaan en leiderschap te tonen.

Veel uitdagende klussen in de publieke sector worden projectmatig aangestuurd. Als toekomstig professional is het handig om deze essentiële methodiek te beheersen. Wil je kennis maken met de uitgangspunten van projectmanagement en deze leren toepassen in de praktijk, schrijf je dan in voor deze vaardighedencursus. We behandelen onder andere thema’s als structuur, fasering, projectbeheersing, organisatie, opdrachtgeverschap, communicatie en risico’s.

De cursus bestaat uit twee delen: in het eerste deel maak je aan de hand van een casus kennis met de theoretische achtergronden van projectmanagement. Dit deel wordt afgesloten met een individuele analyse van een real-life project. In het tweede deel ga je in een team daadwerkelijk aan de slag, en wel met concrete opdrachtgevers van de gemeente Utrecht. We simuleren drie adviesgesprekken in een rollenspel dat eindigt in het opstellen en presenteren van een projectplan.

De wereld globaliseert in ijltempo en organisaties worden steeds internationaler. Dit betekent dat onze, cultureel bepaalde gedragingen niet langer vanzelfsprekend zijn en dat het belangrijk is om competenties te ontwikkelen om te kunnen samenwerken op een werkvloer die zich kenmerkt door culturele diversiteit

Deze cursus is interessant als je inzicht wilt verwerven in de complexiteit van het samenwerken met mensen uit andere (sub)culturen in organisaties, als je bereid bent te onderzoeken hoe intercultureel competent jijzelf op dit moment bent en als je wilt investeren in het oefenen en verbeteren van je eigen vaardigheden op dit punt. 

Onderwijs en toetsing van deze cursus is in het Engels in een internationale studentengroep.

De cursus SHRM-vaardigheden is bedoeld voor toekomstige HR-business partners, strategy consultants en leidinggevenden op het gebied van HR. De cursus richt zich op effectieve (evidence based) HR-praktijken in organisaties. Dit zijn echter niet zomaar lijstjes van ‘best practices’ in human resource management (HRM). Het gaat veel meer om een context sensitieve benadering, waarin HR-inzichten uit de praktijk en wetenschap vertaald worden naar de daadwerkelijke praktijk in organisaties.

Het accent van deze cursus ligt op analyseren, adviseren en praktijkleren. Je maakt tijdens deze cursus een wetenschappelijk adviesrapport over een hedendaagse casus op basis van een HR Strategy Scan. Daarnaast leer je een business case op te stellen van een actueel en relevant HR-thema bij een organisatie in de praktijk. Hierin leer je de opbrengst van een HR-praktijk/investering te kwantificeren. De eindrapportage van de business case doe je in de vorm van een presentatie. Hierin demonstreer je de geleerde professionele advies-, gespreks-, acquisitie- en presentatietechnieken.

Manager, bestuurder en beleidsmaker zijn beroepen waarvan velen zullen zeggen dat je ze leert in de praktijk van (overheids)organisaties. Je ziet managers en bestuurders verstandige beslissingen nemen; je ziet ze soms ook fouten maken. Daarvan kun je leren. En als je zelf een vergelijkbare functie bekleedt kun je daar je voordeel mee doen. Eenmaal zelf manager of beleidsmaker leer je ook van je eigen worstelingen en fouten.

In deze vaardighedencursus gaan we dit leerproces uit de praktijk enigszins nabootsen. Dat doen we door literatuur over valkuilen uit de praktijk van management en beleid te bestuderen en deze vervolgens te betrekken op een organisatie en een sector naar keuze.

Studieprogramma Communicatie, Beleid en Management

Het studieprogramma van de master Communicatie, Beleid en Management vind je hier.