Wanneer je alle studieonderdelen van de bacheloropleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) hebt afgerond en je staat correct ingeschreven aan de Universiteit Utrecht, voldoe  je aan de voorwaarden om af te studeren. De examencommissie controleert dan je examen en bepaalt het judicium. Als de examencommissie vaststelt dat je inderdaad kunt afstuderen, ontvang je hierover bericht.

Om te kunnen afstuderen, moet je in Osiris zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. De opleiding schrijft je in op een examenprogramma en je kunt dit in Osiris ook zelf controleren.

Op het diploma en de cijferlijst wordt je naam afgedrukt zoals geregistreerd in Osiris.
Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in Osiris juist zijn.

De opleiding communiceert over afstuderen en de diploma-uitreiking uitsluitend via je studentmailadres.

Heb je 165 studiepunten behaald? Dan krijg je hierover een e-mail van de opleiding. Dit is een informatief bericht om je te laten weten dat je vermoedelijk binnen enkele maanden afstudeert. Maandelijks wordt dit bericht verstuurd aan alle bachelorstudenten met 165 of meer studiepunten.

Op elke laatste werkdag van de maand om 9.00 uur controleert de examencommissie B&O alle examens van de studenten die hiervoor volgens OSIRIS in aanmerking komen. De studenten die kunnen afstuderen ontvangen hierover bericht. In dit bericht stelt de examencommissie de afstudeerdatum vast. Ook vind je hierin informatie over het ontvangen van je diploma, hoe je je kunt uitschrijven en je studiefinanciering moet stopzetten.

Denk je zelf dat je bent afgestudeerd en heb je hierover nog geen bericht gekregen, stuur dan een e-mail naar de examencommissie.

Wil je nog niet afstuderen? In bepaalde gevallen kun je je afstuderen uitstellen.

De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin je laatste studieresultaat in OSIRIS is geregistreerd. Je moet correct ingeschreven staan als UU student tot en met deze afstudeerdatum. Je kunt zelf zien wat je afstudeerdatum gaat worden, maar het is de examencommissie die de afstudeerdatum formeel vaststelt.
Wanneer je in OSIRIS ziet dat al je studieresultaten zijn ingevoerd, kun je je dus uitschrijven want dan weet je dat je nog diezelfde maand gaat afstuderen. 
Op elke maandelijkse afstudeerdatum om 9.00 uur controleert de examencommissie de examens van alle bachelorstudenten die in die maand volgens OSIRIS aan de exameneisen hebben voldaan.

Dit zijn de afstudeerdata van Bestuurs- en organisatiewetenschap in studiejaar 2020-2021:  

 • woensdag 30 september 2020
 • vrijdag 30 oktober 2020
 • maandag 30 november 2020
 • vrijdag 18 december 2020
 • vrijdag 29 januari 2021
 • vrijdag 26 februari 2021
 • woensdag 31 maart 2021
 • vrijdag 30 april 2021
 • maandag 31 mei 2021
 • woensdag 30 juni 2021
 • vrijdag 30 juli 2021
 • dinsdag 31 augustus 2021

NB. In de maanden juli en augustus wordt wekelijks gecontroleerd welke studenten kunnen afstuderen om zoveel mogelijk studenten de kans te geven de opleiding nog binnen het studiejaar af te ronden.

In het afstudeerbericht dat je via mail ontvangt is een link opgenomen naar het webformulier van B&O. Hierin kun je aangeven op welke manier je je diploma wilt ontvangen.

Diploma afhalen

Als je in het webformulier aangeeft je diploma te willen afhalen, ontvang je bericht van de opleiding waar en vanaf welke datum je je diploma kunt afhalen.

Diplomauitreiking

Als je wilt deelnemen aan een diplomauitreiking geef je dit aan op het webformulier dat je bij je afstudeerbericht ontvangt.

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) organiseert eenmaal per jaar een diploma-uitreiking. Deze uitreiking in het Academiegebouw is in het najaar. 

De opleiding maakt de datum van de diploma-uitreiking bekend in de studentennieuwsbrief. 

Wanneer je van de examencommissie B&O een bericht ontvangt dat je kunt gaan afstuderen, kun je de opleiding laten weten of je mee wilt doen met een uitreiking. Houd er hierbij rekening mee dat je je voor de uitreiking uiterlijk op 31 augustus kunt aanmelden. Je kunt je aanmelden via het webformulier dat je bij je afstudeerbericht ontvangt.

De diplomauitreiking staat los van het moment waarop je afstudeert.

Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O) wil graag weten wat je van de bacheloropleiding vond. Daarom vragen we je de curriculumevaluatie in te vullen waarin je al je op- en aanmerkingen over de studie kwijt kunt. Hiermee help je toekomstige bachelorstudenten. In het afstudeerbericht en in het webformulier tref je een link aan naar de curriculumevaluatie. De opleiding B&O stelt het zeer op prijs als je aan de evaluatie wilt meewerken.

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na verzending van het afstudeerbericht een verzoek indienen bij de examencommissie.
Je krijgt in ieder geval uitstel als je:

 • een bestuursfunctie vervult waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is
 • een stage of extra keuzecursussen in het buitenland gaat volgen
 • onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding die je wilt volgen

Wel uitstel

Als je je afstuderen mag uitstellen, krijg je daarvan bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Na deze datum zul je opnieuw bericht van de examencommissie ontvangen dat je hebt voldaan aan de eisen om af te studeren. We laten je dan weten wat je afstudeerdatum wordt.

Geen uitstel

Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, krijg je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder voor jou heeft vastgesteld.

Research Data Management
Als je een scriptie schrijft, heb je te maken met Research Data Management: het verwerken van gegevens en mogelijk ook van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je interviews afneemt. In het laatste geval heb je dan te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je dient je gegevens daarnaast te allen tijde goed te beveiligen. Het is dan ook belangrijk dat je weet waar je je aan moet houden qua wetgeving en universitaire kaders. Dit zoek je uit voordat je met het schrijven van je scriptie begint. Je scriptiebegeleider kan je hierbij helpen, vraag deze naar de richtlijnen. Meer informatie vind je hier:

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management

https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/guides/handling-personal-data

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald in 1996 of later. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma in 1995 of eerder behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

 • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
 • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
 • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.